eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piątek › "Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023".Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIĄTEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Piątek

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-120

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 722-16-11

1.5.8.) Numer faksu: 24 722-19-09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugpiatek@ugpiatek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugpiatek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ccf764c-1d2f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001044/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.ugpiatek.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.ugpiatek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ugpiatek@ugpiatek.pl

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu BZP.

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: ugpiatek@ugpiatek.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:
▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16, NIP: 775-24-06-091, reprezentowaną przez Burmistrza Piątku Pana Krzysztofa Lisieckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piątek Pani Anny Matusiak;
▪ W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@ugpiatek.pl.
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem znak: RO.272.1.2021 na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023”.
▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
▪ Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2022r. do 30.06.2023r."
2. Łączna ilość biletów miesięcznych: 261 (w tym - biletów normalnych: 225, biletów połówkowych/przejazd w jedną stronę : 36)

3. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego 2022/2023 (np. zmiany planów lekcji, skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły itp.). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkola oraz w drodze powrotnej
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów.
6. Na podstawie imiennych list uczniów uprawnionych do przewozu (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym realizowana będzie usługa przewozu, Wykonawca wystawi bilety miesięczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w taki sposób, aby jednorazowo, w jednym kursie mógł dowieźć taką liczbę uczniów, jaka jest wykazana w szczegółowych harmonogramach dowożenia dla poszczególnych tras oraz aby zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci i opiekuna zgodnie z homologacją pojazdów, którymi będzie świadczył przewóz.
8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Minimalny czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego – 10 minut od wystąpienia awarii. Maksymalny czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego – 35 minut od wystąpienia awarii. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
9. Ze względu na różne kierunki dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny brutto biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia 50%-go biletu miesięcznego na dowóz lub odwóz dziecka/ucznia.
10. Do ceny biletu należy doliczyć również koszty związanie z odpowiednim oznakowaniem przez Wykonawcę przystanków znajdujących się na trasach objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy- Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D lub D1 wykonujących przedmiotową usługę, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcą na podstawie umowy o pracę osób lub osoby wykonującej czynności, o których mowa wyżej lub w terminie 3 dni każdorazowego wezwania Zamawiającego. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami, o których mowa wyżej, Zamawiający zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do przestrzegania zaleceń GIS w okresie stanu epidemicznego
13. Zamawiający przewiduje zakup biletów połówkowych (przejazd w jedną stronę).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie kryteria oceny ofert: cenę oraz czas reakcji podstawienia autobusu zastępczego.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:
a) w zakresie kryterium „czas reakcji” termin musi być wyrażony w minutach. Zaoferowanie terminu „czasu reakcji” krótszego niż 5 minut nie będzie dodatkowo punktowane;
b) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium;
c) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt;
d) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów;
e) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/ kryteria wyboru;
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
f) w przypadku zaoferowania postawienia autobusu zastępczego w czasie powyżej 35 minut oferta zostaje odrzucona;
g) w przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty Zamawiający uzna ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki w zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób w ramach linii regularnych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 919 ze zm).
3. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej:
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).

4. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej:
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli:
1) potencjał techniczny Wykonawcy pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy: Wykonawca musi dysponować co najmniej 10 pełnosprawnymi pojazdami spełniającymi warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm. ) posiadającymi maksymalnie rok produkcji 1998 oraz odpowiednią ilość miejsc siedzących dla dzieci/uczniów oraz opiekunów;
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej cztery (4) usługi polegające na przewozie dzieci/uczniów, o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł (brutto) każda;
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, publicznego warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden podmiot (Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega) wykonał/wykonuje usługę. Doświadczenia podmiotów nie sumuje się.
4) Poleganie na zasobach innych podmiotów: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
e)oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ,
f) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.),
Szczegółowy zakres zawiera SWZ w zakresie wykazu środków dowodowych potwierdzających niepodleganie wykluczeniu.
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w postaci co najmniej 10 autobusów;
d) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób w ramach linii regularnych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 919 ze zm.);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
2) precyzować zakres umocowania;
3) wskazywać pełnomocnika;
4) wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
5) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
4. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ , który jest integralną częścią niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:
1) zmiany trasy przewozu,
2) wprowadzenia niemożliwych do przewidzenia przy zawieraniu umowy zmian przepisów prawnych (w tym przepisów prawa miejscowego) mających istotny wpływ na wykonywanie niniejszej umowy, w szczególności mających wpływ na zakres zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego lub zwrot wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową,
3) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów i odwozów uczniów związanych ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych uczniów w roku szkolnym.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli Stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są niekorzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:
1) zmiany trasy przewozu, w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w umowie
(np. zmiany planów lekcji, skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły itp.).
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów i odwozów uczniów związanych ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych uczniów w trakcie trwania umowy.
2. Pozostałe zmiany:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
Poprzez pojęcie siły wyższej rozumie się wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność, na którą Strony nie mają wpływu i przed skutkami której nie sposób się zabezpieczyć i której nie sposób uniknąć lub przezwyciężyć, a Stronie nie można przypisać winy za wystąpienie tegoż zdarzenia lub okoliczności. Za spełniające podaną definicję uważa się między innymi: działania wojenne, kataklizmy, klęski żywiołowe, epidemie, zdarzenia losowe oraz spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawa. Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba, że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania.
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
3) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 ze zm.);
• jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. Szczegółowy zakres zmian zawiera SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Piątku

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.