eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231161448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubańska 11-12

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 571334858

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-012abdab-1d2f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008893/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec lub e-mail:
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Numeracja zgodna z SWZ.
Informacje ogólne.10.1.1 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 670), z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx)10.1.2 Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż określone w pkt 10.1.1 SWZ, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa poniżej.10.1.5 W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym
oświadczeń wg załącznika 4 do SWZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.10.1.6 Dokumenty elektroniczne
przekazuje się w postępowaniu przy użyciu dedykowanej elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus”
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec, zwanej dalej Platformą zakupową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl (nie dotyczy złożenia oferty).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znaku
sprawy – 31/ZP/2022. 10.1.7 W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.10.1.12 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji (np. ZIP), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.10.1.13 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać
łącznie następujące wymagania:- być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;- umożliwiają prezentację treści
w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;- umożliwiają prezentację treści w
postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i
kontekstu zapisanych informacji.10.1.14 Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów
elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, oraz informacje,
oświadczenia lub dokumenty muszą umożliwiać identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne
oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1. Leki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej SWZ.
16.4. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
16.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
16.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja zgodna z SWZ. 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r. poz. 835).
6.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.2.1 dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
 dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.)
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.
6.1.2.2 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
6.1.2.3 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

6.2. Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SWZ
6.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył oświadczenie wg treści załącznika nr 4 do SWZ dotyczący podwykonawców (art. 462 ust. 5 ustawy PZP).
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 4 i 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem (załącznik 4 i 5 do SWZ), także oświadczenie (załącznik 4 i 5 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
8.2.1. Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ– załączyć do oferty
8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: NIE DOTYCZY

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z SWZ.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 należy złożyć wypełnione oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ – DO OFERTY
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ).:
8.1.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
8.1.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.).
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym
8.1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.1.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Numeracja zgodna z SWZ.
5.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów (dokumenty należy złożyć wraz z ofertą):
5.1.1. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w przypadku zaoferowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych:
a) dla produktów leczniczych ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021. poz. 974 ze zmianami),
W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustawy należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/w ustawie oraz wskazać, których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.
5.2. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku, o którym mowa powyżej, wezwania do uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Numeracja zgodna z SWZ. 5.1.1. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w przypadku zaoferowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych:
a) dla produktów leczniczych ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021. poz. 974 ze zmianami),
W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustawy należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/w ustawie oraz wskazać, których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z SWZ.
13.6. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, musi zawierać:
13.6.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
13.6.2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ
13.6.3. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w przypadku zaoferowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych:
a) dla produktów leczniczych ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 974 ze zmianami),
W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustawy należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/w ustawie oraz wskazać, których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.
13.6.4. wypełniony załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
13.6.5. wypełniony załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
13.6.6. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
13.6.7. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 13.4. – 13.5. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna SWZ. 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 9.1.
9.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
9.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.
9.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
9.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, wg wzoru na załączniku nr 4 oraz nr 5 do SWZ, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,
9.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.5.5. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9.5.6. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum,
9.5.7 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 6 SWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy.
Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Numeracja zgodna z SWZ.
8.7. W celu zapewnienia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 8.7 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (w przypadku
gdy dokumenty te są dostępne w języku obcym), zamawiający żądać będzie od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.