eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słońsk › Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk IVOgłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15

1.5.2.) Miejscowość: Słońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271

1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1fbffc7-1cd1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038992/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa żłobka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
2) https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych dokumentów i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.
3. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w
przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i
ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.
4. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się za pomocą poczty
e-mail: budownictwo@slonsk.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Wójt Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15. 66-436
Słońsk, tel. (095) 757 22 71 fax (095) 757 22 68, e-mail: sekretariat@slonsk.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest Pan Robert Józefowicz, kontakt listowny na Adres
administratora, e-mail: r.jozefowicz@itmediagroup.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem tereny w gminie Słońsk IV, znak sprawy:
ZP.271.10.2022, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy PZP;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3132000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Słońsk.
• Żłobek w Słońsku to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni 460 m², w skład którego wchodzą 3 sale dla
dzieci o łącznej powierzchni 180 m² (docelowo przeznaczone dla 45 dzieci) oraz łazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnia, wózkownia, pomieszczenia socjalne i biurowe.
• Zakres inwestycji obejmuje wykonanie całej niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym: przyłącze wody i kanalizacji,
przyłącze energii elektrycznej, przyłącze gazu ziemnego, instalacja kolektorów słonecznych.
• W ramach zagospodarowania terenu urządzony będzie plac zabaw, miejsca parkingowe, ogrodzenie, ciągi piesze oraz
droga dojazdowa na teren żłobka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w specyfikacji, zawierająca najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunki za spełnione w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o
minimalnej sumie ubezpieczenia 3.000.000,00 złotych;
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie budynku o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto.
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj.:
kierownik robót budowlanych (1 osoba) posiadająca :
− uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej;
− doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej przy realizacji co
najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie budynku o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto;
− minimum 5 letni staż pracy na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika Robót inwestycji budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp - Załącznik Nr 5 do SWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej w
zakresie, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w
odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7 do SWZ;
3) Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);
2) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym
potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
4) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż
pieniężna - oryginał gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 76 8355 0009 0034 9877 2000 0020 z
dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na (podać nazwę postępowania).
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; Wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w
szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie
Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w
art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
7. Przedkładana gwarancja/poręczenie musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać wykonawcę, beneficjenta
gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności.
8. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te
podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej
przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
9. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres
poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
12. W Formularzu Ofertowym należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres
umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana wynagrodzenia umownego zgodnie z klauzulą waloryzacyjną opisaną w projekcie umowy.
Zmiana terminu realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Prowadzenie procedury w przypadku fakultatywnych negocjacji:
1) Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
2) Zamawiający informuje, że negocjacje treści ofert:
- nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
- dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert;
3) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert;
4) Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem;
5) Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami;
6) Po zakończeniu negocjacji, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.