eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie" w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022Ogłoszenie z dnia 2022-08-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie” w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000217395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Traktorowa 77

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-204

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@lo15.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://xvlo-lodz.edupage.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e2a26b6-0371-11ed-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie” w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e2a26b6-0371-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00254003/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 ,,Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie” w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256232/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie” w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 342000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 342000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TORAKOL sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8891520945

7.3.3) Ulica: Słoneczna

7.3.4) Miejscowość: Radziejów

7.3.5) Kod pocztowy: 88-200

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 342000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.