eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spytkowice › Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070629485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Spytkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-116

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzs@spytkowice.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzs.spytkowice.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/gzswspytkowicach

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99445c60-e239-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002126/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów wraz z opieką do ZSP Spytkowice w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190088/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZS/ZSP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 227353,35 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89353,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice – Przewóz, Spytkowice – Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2022/2023 codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii do wyznaczonych miejsc przystankowych na następujących trasach:

Trasa nr 1 - Miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach (szkoła), długość trasy 10 km dziennie, 4 przystanki na trasie : I - Miejsce obok posesji P. Suślika, II - Miejsce PKP, III - Miejsce Szkoła, IV - Miejsce Wisła. Liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 - 40 uczniów.

Trasa nr 2 - Spytkowice Górki – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach (szkoła), długość trasy 20 km dziennie, 4 przystanki na trasie: I - Górki skrzyżowanie dróg w lesie, II - Górki obok posesji P. Przystała, III - Górki obok posesji P. Pytla, IV – stacja PKP Spytkowice. Liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 - 12 uczniów.

Trasa nr 3 - Lipowa – Spytkowice Przewóz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach (szkoła), długość trasy 22 km dziennie, 4 przystanki na trasie : I - Spytkowice Wisła, II - Lipowa, III - Spytkowice Szkoła Nr 2, IV- Kępki. Liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 - 70 uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77500,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 345009,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77500,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Transportowo-Usługowa JUS-MAR Auto-Moto Hurt-Detal Józef Jędrocha

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5511725043

7.3.4) Miejscowość: Spytkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77500,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.