eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa trafostacji i transformatora na lotnisko w KąkolewieOgłoszenie z dnia 2022-08-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa trafostacji i transformatora na lotnisko w Kąkolewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 665 3538

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.klebaniuk@put.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz www.put.poznan.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa trafostacji i transformatora na lotnisko w Kąkolewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4c7b07b-13fe-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00221399/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Dostawa trafostacji i dostawa transformatora w Kąkolewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293256/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AN/ZP/75/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 415000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trafostacji i transformatora na lotnisko w Kąkolewie
Stacja transformatorowa musi składać się z budynku, rozdzielni niskiego napięcia, rozdzielni średniego napięcia i transformatora - podstawowych elementów składowych.
Stacja ma być dostarczana kompletnie zmontowana tzn. z wykonanym połączeniem transformatora po stronie niskiego i średniego napięcia i całość jest objęta gwarancją. Szczegółowy zakres zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Zamawiający wskazuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych (transformator ma być wstawiany do stacji transformatorowej po zdjęciu dachu i wobec powyższego jego montaż na placu budowy wiązał by się z niepotrzebnymi kosztami związanymi z demontażem i ponownym montażem dachu). Przepis art. 46 ust.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L.2014.94.65) oraz przepis art. 91 ust.1 ustawy Pzp nie nakazuje podziału zamówienia, stanowiąc o uprawnieniu Zamawiającego do podziału zamówienia. Decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego, który w tym zakresie kieruje się swoimi potrzebami i wymogami.
4. Przedmiot zamówienia określony został w załącznikach niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przy pomocy dokumentacji projektowej.
5. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wskazano pochodzenie wyrobów to służy to jedynie określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, określony powyżej, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
8. Zamawiający nie wymaga/nie przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 31174000-6 - Transformatory układów zasilania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym terminie tj. do 12.08.2022 r. do godz. 9:00 nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.