eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bychawa › Remont sali widowiskowej Bychawskiego Centrum KulturyOgłoszenie z dnia 2022-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sali widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bychawskie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432285637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.J. Piłsudskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Bychawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 530-512-156

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargibckbychawa@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ebck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sali widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0ed606b-1bc1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0ed606b-1bc1-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 i 3 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 p.z.p., pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 p.z.p., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w ust. 5.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: przetargibckbychawa@gmail.com (nie dotyczy składania ofert).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia zgodnie z zapisami ust. 7.
7. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne formularze: Wniosek, Inne,
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
8. Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77-88-999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Protas – Pełnomocnik, nr telefonu: 530-512-156, przetargibckbychawa@gmail.com
11. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na Platformie e-Zamówienia.
12. W celu przekazania wiadomości Zamawiającemu Wykonawca, zalogowany na Platformie e-Zamówienia po wyszukaniu postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy: „Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy.
13. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wyżej podany adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa reprezentowane przez Dyrektora Bychawskiego Centrum Kultury, e-mail: sekretariat@ebck.pl, tel. 81 815-660-124;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email: iodbck@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/BCK/1/08/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sali widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury.
1. Główny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) prace rozbiórkowe i przygotowawcze m.in. odbicie tynków wewnętrznych, wykucie z muru ościeżnic i podokienników, wykucie otworów w ścianach);
2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż rolet (min. montaż okien rozwiernych i uchylnorozwiernych z PCV, montaż maskownic z PCV, montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych – 2 szt., montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych – 2 szt., montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych – 2 szt., obsadzenie prefabrykowanych podokienników, montaż zewnętrznych rolet okiennych w kasecie z napędem elektrycznym i sterowanych pilotem – 5 szt.);
3) wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych (m.in. gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi głęboko penetrującymi, wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych);
4) wykonanie sufitu podwieszanego (wykonanie na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych),
5) przeprowadzenie robót malarskich (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym ścian);
6) remont elewacji po montażu okien (ocieplenie ościeży i ścian budynku, wykonanie obróbek blacharskich);
7) wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia (m.in. montaż przewodów kabelkowych, łączników instalacyjnych, podłoża gniazd wtyczkowych, opraw świetlówkowych);
8) montaż klimatyzacji (montaż klimatyzatorów ściennych o mocy do 8 kW – 4 szt.).
2. Na etapie przedsięwzięcia należy uwzględnić elementy, które wpłyną na zwiększenie dostępności sali widowiskowej, a przez to działalności prowadzonej przez instytucję kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania zaplanowano w szczególności realizację następujących elementów zwiększających dostępność:
1) zlikwidowanie dotychczasowych progów w drzwiach, tak aby zapewnić swobodny dostęp do sali widowiskowej osobom poruszającym się na wózkach lub mających problemy z poruszaniem się (np. seniorom);
2) zamontowanie szerokich drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych, zapewniających możliwość swobodnego dostępu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub np. matek z wózkami dziecięcymi.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować proponowane środki adaptacyjne sali widowiskowej określone w załączonym do SWZ opracowaniu koncepcji adaptacji akustycznej sali widowiskowej Bychawskim Centrum Kultury.
4. Przedmiot zamówienia, poza ww. robotami, obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte założeniami wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także:
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) organizacja terenu budowy,
3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
4) uporządkowanie terenu budowy,
5) ponoszenie kosztów związanych z realizacją robót oraz uruchomieniem poszczególnych urządzeń do momentu odbioru końcowego (np. prąd, woda, ścieki),
6) wymiana części, elementów poszczególnych urządzeń instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych i serwisowych, warunków eksploatacyjnych w okresie gwarancji na roboty budowlane,
7) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i prób mających na celu sprawdzenie poprawności działania wykonanych instalacji,
8) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) umową;
2) SWZ;
3) obowiązującymi przepisami prawa i normami;
4) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej i/lub zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami, o całkowitej wartości każdej z wykonanych robót nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto);
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
• osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zakończonych i odebranych robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej;
• osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zakończonych i odebranych robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej;
• osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• osobą, która będzie pełnić funkcję pracownika robót branży sanitarnej, posiadającą aktualne certyfikaty dla personelu UDT F-gazów wydanymi na podstawie aktualnych przepisów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
• osobą, która jest specjalistą w zakresie elektroakustyki posiadającą wyższe wykształcenie techniczne o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku, z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym (Akustyka);

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia dwóch funkcji z wymienionych powyżej, przez tę samą osobę.

Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane.
Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, spełniający wymagania zawarte w ustawie Prawo budowlane, a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Przepisy dotyczące certyfikacji personelu i przedsiębiorców w zakresie SZWO i F-gazów określa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 p.z.p., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi wszczęcie przedmiotowego postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bychawskiego Centrum Kultury w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie Nr 54 8685 0001 0017 3889 2000 0010, z dopiskiem: „Wadium – Remont Sali widowiskowej BCK”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Bychawskie Centrum Kultury;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) musi zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 p.z.p. w zakresie niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 p.z.p., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) wynikającym ze zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) terminu wykonania umowy za zgodą stron w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na okoliczności określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4) sytuacji wskazanych poniżej:
a) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
b) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w umowie,
c) wprowadzenie dodatkowych etapów robót budowlanych,
d) zmianę sposobu wypłaty wynagrodzenia,
e) zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia,
f) zmiany ilości poszczególnych etapów.
5) zmiany robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie się odbywała na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, polegających na zmianie stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, wartość brutto przedmiotu umowy zostanie automatycznie zmieniona w wyniku zastosowania zmienionej stawki podatku.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454
i art. 455 p.z.p.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w następujących terminach: 25.08.2022 r. godz. 10:00 (zbiórka przy wejściu głównym Bychawskiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa). Brak potwierdzonego przez Zamawiającego uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p. Koszty udziału w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wiążących odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
2. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p. wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.