eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont sal szkolnych.Ogłoszenie z dnia 2022-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sal szkolnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010053810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konopczyńskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-335

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.stanislawska@konopczynski.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopczynski.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sal szkolnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7698699c-e5d4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197383/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS22.D.26.1.PK.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji pracowni chemicznej, w budynku Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie.
Część 1 – Zakresem prac objęte są dwa pomieszczenia: sala nr 115 - pracownia chemiczna oraz zaplecze tej sali. Pracownia chemiczna znajduje się na pierwszym piętrze, dostępna jest z północnego korytarza, okna wychodzą na stronę wschodnią. Do sali przylega zaplecze – dostępne bezpośrednio z pracowni oraz z korytarza.
Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 151363,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest wykonanie remontu czytelni i sal lekcyjnych nr 210, 216, 312 w budynku Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie.
Część 2 – Zakresem prac objęte są pomieszczenia: czytelni – sala nr 15, sali lekcyjnej nr 210, sali lekcyjnej nr 216, sali lekcyjnej nr 312.
Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 165123,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest wykonanie dokumentacji projektowej (dalej: „opracowania”) ścianek przesuwnych wraz z oceną techniczną dotycząca możliwości zamocowania prowadnic ścianki przesuwnej do istniejącej konstrukcji stropu w auli budynku Zespołu Szkól nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie oraz wykonania dokumentacji projektowej ewentualnej konstrukcji wzmacniającej strop dla bezpiecznego zamocowania prowadnicy dla ścianek mobilnych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ścianek przesuwnych wraz z ewentualną konstrukcją wzmacniającą strop w auli budynku Zespołu Szkól nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie.
Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 149814,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do części 1 nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159887,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 230195,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159887,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.B.R. „ALD-BUD” Mrozik Andrzej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691121240

7.3.3) Ulica: ul Sucharskiego 22

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159887,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do części 3 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.