eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie projektu artystycznego pn. MĘSKIE GRANIE 2022 SZCZECIN, w dniach 12-13 sierpnia 2022 r. w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-08-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie projektu artystycznego pn. MĘSKIE GRANIE 2022 SZCZECIN, w dniach 12-13 sierpnia 2022 r. w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Szafera 3/5/7

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-245

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4319571

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@saa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.saa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0d46a3a-e64d-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


promocja i kultura

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu artystycznego pn. MĘSKIE GRANIE 2022 SZCZECIN, w dniach 12-13 sierpnia 2022 r. w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0d46a3a-e64d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042153/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie projektu artystycznego pn. Męskie Granie 2022 w dniach 12-13 sierpnia 2022 r. w Szczecinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198177/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przesłanka, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a Pzp, odnosi się do faktycznego monopolu w obszarze objętym udzielanym zamówieniem. „Męskie Granie” to unikatowy koncept artystyczny. Wykonawca zaproszony do negocjacji - LIVE Sp. z o.o., Gdańsk 80-363, ul. Piastowska 87, NIP 584273227 jest wykonawcą, który posiada wyłączność na stworzenie edycji konceptu Męskiego Grania i realizację trasy koncertowej. W zaistniałej sytuacji Wykonawca LIVE Sp. z o.o. jest jedynym wykonawcą, który może wykonać koncept artystyczny „Męskie Granie” w Szczecinie, 12-13.08.2022 r. i nie istnieje żadne inne rozwiązanie, które mógłby zastąpić ten koncept artystyczny. Brak konkurencji nie jest więc wynikiem opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, by tylko wykonawca zaproszony do negocjacji mógłby spełnić rzeczywistą potrzebę zamawiającego. Na rynku nie istnieją substytuty i tylko jeden wykonawca może takie usługi wykonać.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SAA/4/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 307500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Męskie Granie 2022 Szczecin to unikatowy (niepowtarzalny) koncept artystyczny - ogólnopolska trasa koncertowa, której inicjatorem i pomysłodawcą jest marka Żywiec. W kolejnych edycjach tego wydarzenia biorą udział czołowi polscy muzycy oraz twórcy sztuk wizualnych i na rynku nie istnieje żaden inny koncept artystyczny, który mógłby swoją formułą zastąpić formułę „Męskiego Grania”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92340000-6 - Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LIVE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5842732427

7.3.3) Ulica: Piastowska 67

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-363

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.