eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zarządzanie zasobami sieciowymi i pełnienie funkcji administratora systemów teleinformatycznych Radia Kraków S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zarządzanie zasobami sieciowymi i pełnienie funkcji administratora systemów teleinformatycznych Radia Kraków S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków S.A."

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350635144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Słowackiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12/630-60-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radiokrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność radiowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie zasobami sieciowymi i pełnienie funkcji administratora systemów teleinformatycznych Radia Kraków S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57385b6d-1253-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2-T-TP-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem funkcji administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastrukturą informatyczną i sprzętem komputerowym oraz tworzeniem i rozwojem aplikacji przez okres 24 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 72315000-6 - Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72222000-7 - Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania

50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni staż pracy zespołu pracowników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
1.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia – wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą znajomość oprogramowania do programowania i rotacji muzyki – Gselector 4 dla Windows firmy RCS (www.rcsworks.com), zapowiedzi słownych, audycji, reportaży itp. – Dynamix firmy Dynasoft (www.dynasoft.pl)a ponadto:
1.2 osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pełnić funkcję Administratora Systemów Teleinformatycznych Radia Kraków S.A. musi przed podpisaniem umowy uzyskać Poświadczenie Bezpieczeństwa wydane przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych Radia Kraków S.A., uprawniające ją do dostępu do informacji niejawnych; osoba ta musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
1.3 wykonawca i pracownicy skierowani do realizacji zamówienia nie byli karani
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa –
2.1 o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia.
3. Zdolność techniczna i zawodowa
3.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej, a w szczególności wykaże realizację co najmniej 1 usługi (wykonywanej na podstawie jednej umowy) odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. świadczenia usług administracji i zarządzania systemem informatycznym w firmie o charakterze medialnym (radio lub telewizja – obróbka dźwięku i obrazu) o minimalnej wartości 350.00,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiat tysięcy zł)- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie.
3.2 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej, a w szczególności wykaże, iż w ciagu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługę wdrożenia lub administracji serwerami HCL Domino na rzecz co najmniej jednej firmy posiadającej powyżej 100 użytkowników

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia;
2. oświadczenie, że osoby po stronie wykonawcy, bezpośrednio świadczące usługi dla Zamawiającego w zakresie zarządzania systemem informatycznym Zamawiającego (pełniące dyżury), nie mogą świadczyć identycznych usług firmom konkurencyjnym w stosunku do Zamawiającego, tj. innym rozgłośniom radiowym, z wyjątkiem rozgłośni radia publicznego;
3. oświadczenie, że przedmiot zamówienia realizował będzie zespół Wykonawcy o stałym składzie osobowym;
4. oświadczenie wykonawcy o niekaralności osób skierowanych do realizacji zamówienia;
5. informację (dotyczącą Wykonawcy) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 lit.a i b oraz art. 109 ust. 3 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez ABW przez wykonawcę lub jednego z pracowników skierowanych do realizacji zamówienia;
7. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu;
8 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9 wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących przedmiot zamówienia wraz z dokumentami opisującymi zakres czynności pracowników (o ile zostały sporządzone)
10 dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia w formie umowy o pracę ww. osób przedstawione w formie anonimizowanych kopii w sposób zapewniający ohronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji oraz kserokopie dokumentów potwierdzających:
a) znajomość na poziomie administratora oprogramowania emisyjnego, przeznaczonego do emisji muzyki, spotów reklamowych, jingli, zapowiedzi słownych, audycji, reportaży, itp. – Dynamix firmy „Dynasoft” (www.dynasoft.com.pl – wydany przez producenta oprogramowania:
b) znajomość oprogramowania do programowania i rotacji muzyki – GSelector 4 dla Windows firmy RCS (www.rcsworks.com) – wydany przez producenta lub dealera;
3. wykaz co najmniej 1 usługi (zrealizowanej w wykonaniu 1 umowy) odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj.świadczenia usług administracji i zarządzania systemem informatycznym w firmie o charakterze medialnym (radio lub telewizja – obróbka dźwięku i obrazu) o minimalnej wartości 350.00,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł)- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykaz poświadczający, iż wykonawca wykonał usługę wdrożenia lub administracji serwerami HCL Domino na rzecz co najmniej jednej firmy posiadającej powyżej 100 użytkowników
oświadczenie, że osoby po stronie wykonawcy, bezpośrednio świadczące usługi dla Zamawiającego w zakresie zarządzania systemem informatycznym Zamawiającego (pełniące dyżury), nie mogą świadczyć identycznych usług firmom konkurencyjnym w stosunku do Zamawiającego, tj. innym rozgłośniom radiowym, z wyjątkiem rozgłośni radia publicznego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustanawia wadium w wysokości 13.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy przed udzieleniem zamówienia winni złożyć umowę konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy w przypadku gdy:
Zmiana jest spowodowana zmianą stawek podatkowych, w szczególności podatku od towarów i usług,
Zmiana jest spowodowana zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Zmiana jest spowodowana zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zasady wprowadzania zmian:
1) strona inicjująca wprowadzenie zmiany informuje na piśmie drugą stronę o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany, jednocześnie przedstawiając szczegółową kalkulację zmiany kosztów wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie ww. okoliczności;
2) strona, do której została skierowana informacja poinformuje na piśmie drugą stronę o uwzględnieniu wniosku bądź o jego odrzuceniu;
3) w przypadku uwzględnienia wniosku strony przystąpią do negocjacji warunków umowy w zakresie wynagrodzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Market Planet, https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.