eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieraków › Wykonanie robót polegających na ulepszeniu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przemyśl obręb ChalinOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót polegających na ulepszeniu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przemyśl obręb Chalin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIERAKÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 8 Stycznia 38

1.5.2.) Miejscowość: Sieraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-410

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61/29 53 011; 29 55 860

1.5.8.) Numer faksu: 61/29 55 898

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sierakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót polegających na ulepszeniu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przemyśl obręb Chalin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25f355b9-1a60-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047843/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Śrem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, oświadczenia lub inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku
to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby
plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieraków reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sieraków z siedzibą Urzędu Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: urzad@sierakow.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: abi@sierakow.pl *;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,
2. dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
3. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
4. prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej
b) z kosztów administracyjnych.
c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
d) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,
e) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
g) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej
(lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIK.271.3.2022.I

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 304005,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na odcinku 600 mb poprzez:
a) wykonanie koryta drogi,
b) wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego betonowego (lub pianobetonu) z zagęszczeniem gr. 15 cm, szer. 4,20m,
c) wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej gr. 5 cm, szer. 4,0m ,
d) odprowadzenie wód deszczowych na pobocze i istniejące tereny zielone
e) wykonanie obustronnie poboczy szer. 0,5 m,

Omawiane rozwiązania przedstawiono szczegółowo w dokumentacji projektowej Załącznik nr 4 oraz
w przedmiarach robót Załącznik nr 5.

2. Materiały/znaki towarowe/równoważność:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w dokumentacji, zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub wyższe do tych, które określone zostały w dokumentach zamówienia i zachowana zostanie technologia wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.
2) W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje oraz wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.
4) Zastosowane przez wykonawcę rozwiązania równoważne muszą być co najmniej:
a) tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,
b) parametrach technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,
d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
3.1 kryterium „Cena” (A):
a) znaczenie kryterium – 60,00%
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
(Cmin/Cof) x 100 pkt.
gdzie:
Cmin = najniższa cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia spośród złożonych ofert
Cof = cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia podana w ofercie badanej
c) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.2 kryterium „Okres gwarancji” (B):
a) znaczenie kryterium – 40,00%
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „okres gwarancji”:

W zależności od zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji oferta otrzyma następującą ilość punktów (B):
1. okres gwarancji 36 miesięcy - 80 punktów
2. okres gwarancji 48 miesięcy - 90 punktów
3. okres gwarancji 60 miesięcy - 100 punktów

UWAGA!
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji.
W przypadku błędnego wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji 60 miesięcy (maksymalny).

Łączna ilość punktów przyznana ofercie - W
W = A x 0.6 + B x 0.4
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
- w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. poz. 835)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 1 do SWZ.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
3) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
5) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych
i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
• określają rodzaj i zakres zmian,
• określają warunki wprowadzenia zmian,
• nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
b) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
• jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub
• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub je go przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;
c) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
• wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
d) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 lit. c) tiret - trzeci i lit. d),
lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu
o zmienioną cenę

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Umową o dotacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.