eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Urszulin › Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w WereszczynieOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Urszulin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 35

1.5.2.) Miejscowość: Urszulin

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-234

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urszulin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://urszulin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4736362e-0db5-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037802/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Stworzenie Ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3567301,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
i adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej w Wereszczynie, gm. Urszulin, która realizowana jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno-Kulturalnej w Wereszczynie”.
4.2. Opis inwestycji:
Przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie i wyposażenie obiektu po byłej
szkole na Ośrodek Animacji Społeczno-Kulturalnej wraz z miejscami noclegowymi. Projekt pozwoli na organizację warsztatów, szkoleń, edukację przyrodniczo-kulturalną. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie 5 miejsc pracy. Projekt przyczyni się do rozwoju sektora społecznego ze względu na powierzenie ośrod-ka Spółdzielni Socjalnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie Ośrodka. Projekt
wprowadzi nowe usługi na terenie gminy i wzmocni potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Urszulin.
4.3.1. część 1 zamówienia – „Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na istniejącym budynku szkoły podstawowej”.
Zakres robót obejmuje między innymi:
− właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy,
− przygotowanie protokołu spisania liczników mediów przed rozpoczęciem ich poboru i zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego,
− wykonanie robót rozbiórkowych na obiekcie,
− wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
− wykonanie nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
− skucie starych tynków i położenie nowych cem.-wap.,
− położenie nowej malatury uzgodnionej z Zamawiającym,
− przygotowanie elewacji obiektu do prowadzenia prac związanych z robo-tami termomodernizacyjnymi,
− naprawa/odtworzenie istniejącej hydroizolacji pionowej ścian fundamen-towych oraz wykonanie nowej,
− wykonanie robót termoizolacyjnych (na pograniczu stref pożarowych wykonanie pasów z wełny mineralnej zgodnie z dokumentacja),
− wykonanie tynku silikonowego na ścianach budynku zgodnie z rysunkami elewacji (kolor do akceptacji Zamawiającego),
− wykonanie tynku mozaikowego na ścianach budynku zgodnie z rysunka-mi elewacji (kolor do akceptacji Zamawiającego),
− demontaż i montaż nowych zwodów instalacji odgromowej (w osłonach pod termoizolacją z rewizjami),
− rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego,
UWAGA: W przypadku rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych lub materiałów zawierających azbest Wykonawca musi dysponować doku-mentem poświadczającym odbiór takiego materiału, wraz z obmiarem, przez uprawnioną do tego firmę i przedstawi go Zamawiającemu.
− uzupełnienie i impregnacja elementów więźby dachowej pod kątem ochrony p.poż oraz biologicznym porażeniom i owadom szkodnikom drewna,
− wykonanie nowego pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący w kolorze wybranym przez Zamawiającego,
− wykonanie obróbek blacharskich w tym kominowych oraz wywiewek wraz z płotkami przeciwśniegowymi,
− wykonanie rur spustowych,
− wykonanie oświetlenia elewacyjnego budynku,
− udrożnienie istniejących kominów wentylacyjnych i ich konserwacja,
− wymiana stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej uwzględniająca „cie-pły montaż” w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego wraz z ob-robieniem glifów i ich malowaniem, w przypadku stolarki drzwiowej mię-dzy pokojowej należy zastosować drzwi dźwiękoszczelne.
− wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
− wykonanie sztukaterii na zewnątrz obiektu zgodnie z rysunkami elewacji,
− montaż pochwytów w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych,
− wykonanie przejść p.poż. pomiędzy strefami pożarowymi zgodnie z prze-pisami prawa,
− wykonanie hydrantów wewnętrznych i ich oznakowanie,
− wykonanie schodów wewnętrznych wraz z balustradami i poręczami,
− zastosowanie oznakowania krawędzi schodów kolorem kontrastowym (pierwszy i ostatni stopień w danym biegu),
− wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej,
− wykonanie instalacji wentylacji wraz z wentylatorami i centralą wentyla-cyjną,
− dostarczenie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót budow-lanych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególność wsze-lakiej dokumentacji (w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego), zwią-zanej z bezpieczeństwem pożarowym, niezbędnej do odebrania budynku przez organ Państwowej Straży Pożarnej oraz aktywne uczestniczenie aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
− wyposażenie budynku w gaśnice p.poż. zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
− oznakowanie budynku oraz stolarki/ślusarki piktogramami bezpieczeń-stwa zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa poża-rowego a także przepisami prawa,
− wykonanie robót sanitarnych,
− zakup i instalacja pieców pelletowych zgodnie z dokumentacją projektową przystosowanego do spalania każdej klasy pelletu,
− montaż zbiornika buforowego, podgrzewacza c.w.u. oraz naczynia wzbiorczego,
− montaż grzejników zgodnie z dokumentacją wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne (instalacje na pionach należy zakończyć w taki sposób aby można było ją łatwo i bezproblemowo rozbudować o instala-cje sanitarne na piętrze),
− montaż zaworu pierwszeństwa,
− wykonanie instalacji wodociągowej wraz z c.w.u. i cyrkulacją na parterze obiektu (instalacje na pionach należy zakończyć w taki sposób aby można było ją łatwo i bezproblemowo rozbudować o instalacje sanitarne na pię-trze),
− wykonanie instalacji hydrantowej i kanalizacyjnej (konserwacja i remont istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe lub wymiana na nowy nie le-ży w zakresie pierwszej części zamówienia) na parterze budynku (instala-cje na pionach należy wykończyć w taki sposób aby można było ją łatwo i bezproblemowo rozbudować o instalacje sanitarne na piętrze),
− wykonanie instalacji w tym wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z centralą wentylacyjną wyposażoną w funkcję chłodzenia wraz z agregatem zewnętrznym, dla potrzeb po-mieszczenia jadalni i Sali spotkań – parter. Wykonanie instalacji wentylacji pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze jest poza zakresem,
− wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym budynku oraz czujnikami ruchu. Wszystkie oprawy przed ich zamontowaniem muszą zaakceptowane przez Zamawiającego,
− montaż opraw awaryjnych bezpieczeństwa,
− montaż głównych wyłączników p.poż.,
− montaż czujek dymu,
− montaż centrali oddymiającej wraz z oknami oddymiającymi i napędami,
− montaż tablic bezpiecznikowych i rozdzielni wraz z osprzętem,
− prace pielęgnacyjne w tym uprzątniecie placu budowy,
UWAGA: Zamawiający informuje, że zewnętrzne utwardzenia terenu zazna-czone na PZT oraz roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz wykoń-czeniowe piętra poza pomieszczeniami 2.1 i 2.2 są poza zakresem przedmio-towego postępowania przetargowego. Na kondygnacji piętra budynku nale-ży wykonać pracę niezbędne do poprawnego funkcjonowania pomieszczeń kondygnacji parteru.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
1) Nr 1.1 do SWZ (dla części 1 i 2 zamówienia), na który składają się następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa w tym:
− projekt zagospodarowania terenu,
− projekt techniczny branży budowlanej (architektura i konstrukcja)
− projekt techniczny branży sanitarnej,
− projekt techniczny branży elektrycznej
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
c) przedmiary robót,
W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. pozostałe informacje dotyczące 4.6. Rozwiązania równoważne. znajdują się w rozdziale 4 SWZ pkt 4.6

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 3076980,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
i adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej w Wereszczynie, gm. Urszulin, która realizowana jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno-Kulturalnej w Wereszczynie”.
4.2. Opis inwestycji:
Przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie i wyposażenie obiektu po byłej
szkole na Ośrodek Animacji Społeczno-Kulturalnej wraz z miejscami noclegowymi. Projekt pozwoli na organizację warsztatów, szkoleń, edukację przyrodniczo-kulturalną. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie 5 miejsc pracy. Projekt przyczyni się do rozwoju sektora społecznego ze względu na powierzenie ośrod-ka Spółdzielni Socjalnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie Ośrodka. Projekt
wprowadzi nowe usługi na terenie gminy i wzmocni potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Urszulin.

4.3. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej:
4.3.2. część 2 zamówienia – „Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem zewnętrznym i zbiornikiem na nieczystości ciekłe”.
Zakres robót obejmuje między innymi:
- właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy,
- przygotowanie protokołu spisania liczników mediów przed rozpoczęciem ich poboru i zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego (o ile Wykonawca będzie korzystał z mediów Zamawiającego),
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
- wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacja projektową,
- wykonanie robót ziemnych,
- zasypanie istniejącej studni zgodnie z rysunkiem PZT,
- konserwacja i remont istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe. W przypadku uszkodzeń zbiornika przewyższających wartość wymiany - wymiana na nowy,
- budowa nowego oświetlenia zewnętrznego wokół budynku zgodnie z dokumentacją projektową,
UWAGA: Budowa oświetlenia placu zabaw, strefy dla seniora jest poza zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego i nie należy jej uwzględniać w wycenie,
- usunięcie zbędnej zieleni niskiej i wysokiej zgodnie z rysunkiem PZT,
- wykonanie utwardzeń terenu wraz z miejscami parkingowymi oraz opaski dookoła budynku,
- oznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej,
- plantowanie terenu w obszarze inwestycji,
- prace pielęgnacyjne w tym uprzątniecie placu budowy,
- po zakończeniu prac zewnętrznych obsianie mieszanką traw terenów dotkniętych budową na przedmiotowej działce inwestycyjnej,
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) po zakończeniu robót oraz wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególność wszelakiej dokumentacji, związanej z bezpieczeństwem pożarowym, niezbędnej do odebrania budynku przez organ Państwowej Straży Pożarnej oraz aktywne uczestniczenie aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
UWAGA: Zamawiający informuje, że budowa terenów rekreacyjnych (strefy dla dzieci, strefa dla seniora, plac zabaw), budowa zadaszenia z grillem, oraz nasadzenia zieleni są poza zakresem przedmiotowego postępowania prze-targowego.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
1) Nr 1.1 do SWZ (dla części 1 i 2 zamówienia), na który składają się następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa w tym:
− projekt zagospodarowania terenu,
− projekt techniczny branży budowlanej (architektura i konstrukcja)
− projekt techniczny branży sanitarnej,
− projekt techniczny branży elektrycznej
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
c) przedmiary robót,
W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta,
w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 388768,77 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
i adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej w Wereszczynie, gm. Urszulin, która realizowana jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno-Kulturalnej w Wereszczynie”.
4.2. Opis inwestycji:
Przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie i wyposażenie obiektu po byłej
szkole na Ośrodek Animacji Społeczno-Kulturalnej wraz z miejscami noclegowymi. Projekt pozwoli na organizację warsztatów, szkoleń, edukację przyrodniczo-kulturalną. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie 5 miejsc pracy. Projekt przyczyni się do rozwoju sektora społecznego ze względu na powierzenie ośrod-ka Spółdzielni Socjalnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie Ośrodka. Projekt
wprowadzi nowe usługi na terenie gminy i wzmocni potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Urszulin.
4.3.3. część 3 zamówienia – „Wyposażenie budynku”.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed
dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyj-nych producenta, wolnego od wad w zakresie określonym w Załączniku nr 1.2
do SWZ wraz z jego transportem, wniesieniem na adres: Wereszczyn 40, 22-234 Urszulin.
2) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej
(w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia,
3) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 umowy
oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na wa-runkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębny-mi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem.
2) Nr 1.2 do SWZ (dla części 3 zamówienia) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej zwany również: „SOPZ”) oraz Projekt umowy - Załącznik Nr 2.2 do SWZ.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta,
w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 101551,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5756174,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5756174,97 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 502433,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 735045,18 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153739,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199100,72 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.