eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełżyce › Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bełżyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bełżyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wegiel@belzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://belzyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb97757c-19b1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024864/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651177

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje, które nie zmieściły się w
tym polu ze względu na ograniczenia ilości znaków dostępne są w rozdziale 11 i 13 SWZ
11.1. Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy
poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiają-cy dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: m.wegiel@belzyce.pl
11.2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiają-cy będzie zamieszczał na platformie w
sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. W przypadku wiadomości prywatnych, Zamawiający
przekazuje je na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w druku oferta, na co Wykonawca wyraża zgodę i
zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że wiadomości przekazane
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem Wykonawca
niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na
ograniczenia ilości znaków dostępne są w rozdziale 22 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Bełżyce, z siedzibą
przy ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, tel. 81-517-27-28.
􀀀 Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Bełżycach jest Pan Grzegorz Szajerka e-mail: iodo@belzyce.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271/13/22/B/RB/MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 9743640,43 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.
4.2. Zakres inwestycji obejmuje branże drogową, sanitarną, elektryczną, teletechniczną. Roboty będą obejmować budowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+085 do km 1+032 oraz drogę wewnętrzną na odc. 0+000 do km 0+200.
ul. Wojska Polskiego:
1) Droga klasy L. Odcinek od km 0+000 do km 0+085 został wybudowany kompleksowo w całości i oddany do użytkowania w 2021 r. Na odcinku od km 0+750 do 1+032 wykonano w 2018 r. część robót tj. kanalizacja deszczowa bez przykanalików do kratek ściekowych z włączeniem do kanału głównego (od D ist. do D1- D6 (do km 0+913) tj. 160 mb kanalizacji fi 80, podbudowy, warstwa wiążąca z AC, krawężniki, skrzyżowanie typu T do drogi powiatowej. Na pozostałym odcinku ulicy nawierzchnia jest gruntowa ulepszona tłuczniem.
2) Zakres budowy: roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia ulicznego, budowa monitoringu wizyjnego, usunięcie kolizji SN, nn, budowa nawierzchni drogi, budowa chodników obustronnych, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa włączenia dróg wewnętrznych, budowa skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową, budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, roboty porządkowe.
droga wewnętrzna
1) Odcinek od km 0+000 do 0+200 posiada nawierzchnie gruntową. W km 0+130 zaprojektowano „sięgacz” o dł. 13,7m na drogę wewnętrzną. Zakres budowy: roboty geodezyjne, roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia ulicznego, budowa chodników jednostronnych, budowa zatoki postojowej (35 miejsc), budowa zjazdów indywidualnych, budowa włączenia dróg wewnętrznych, oznakowanie pionowe i poziome, roboty porządkowe.
W 2021 r. została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej branży drogowej oraz elektrycznej w związku ze zmianami w zagospodarowaniu terenu inwestycji i terenów przylegających oraz wygaśnięciu warunków technicznych usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Niniejszą dokumentację należy czytać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej w szczególności z Projektem Budowlanym opracowanym w 2011 r. Decyzję na wycinkę drzew i krzewów uzyska Zamawiający.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisany jest w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie i/ lub/ albo przebudowie / i/ lub/ al-bo remoncie / i/ lub/ albo modernizacji / i/ lub/ albo rozbudowie drogi o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: tylko oświadczenie wstępne - dotyczy zarówno Pzp jak i polskiej ustawy antyrosyjskiej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowego środka dowodowego aktualnego na dzień złożenia tj. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z rozdziałem 13.23 SWZ:
1. druk oferta - załącznik nr 1 do SWZ
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 do SWZ
4. na wezwanie wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami np. referencjami - - załącznik nr 4 do SWZ
5. oświadczenie członków Konsorcjum, w tym s. c. - załącznik nr 5 do SWZ
6. zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby
7. pełnomocnictwo do podpisania oferty
8. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
9. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia (jeżeli dotyczy)
10.uzasadnienie zastosowania innej niż podstawowa stawka podatku VAT (jeżeli dotyczy)
11. oświadczenie o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na ograniczenia ilości znaków dostępne są w rozdziale 10 SWZ
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wspólnicy spółki cywilnej jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w po-stępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki
cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne
pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez
nich dołączone do wniosku lub oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na ograniczenia ilości znaków dostępne są w załączniku nr 6 do
SWZ - projekt umowy - § 18 Zmiany umowy.
a) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia:
b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy:
c) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty:
d) pozostałe zmiany:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje, które nie znajdują się w ogłoszeniu (w szczególności ze względu na ograniczenia ilości znaków) są dostępne w
SWZ

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwany dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą nr 01/2021/4789/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Bełżyce inwestycji: Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.