eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d5c7fe2-1a3d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
2. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.
3. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy, opatrzony (poza Platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wyżej wymieniony dokument składa się w formie załącznika na Platformie. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu i niedopuszczalnym jest jego złożenie w innej formie niż przewidziana powyżej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dokona modyfikacji ww. wzoru formularza, treść sporządzonej oferty, pod rygorem jej odrzucenia, musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu, o którym mowa w ust. 3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-089/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wykonania remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CBP), zlokalizowanym przy ul. Banacha 1B w Warszawie oraz świadczenie usług Nadzoru Autorskiego. 2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca wykona Dokumentację projektowo-kosztorysową (dokumentację projektową wykonawczą, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) oraz świadczył będzie usługi Nadzoru Autorskiego na etapie wykonania robót budowlanych, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w podziale na etapy:
Etap I – opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej uszczegółowienie założeń i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,
Etap II – pełnienie Nadzoru Autorskiego na budowie realizowanej na podstawie Dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu I,
- z zachowaniem terminów określonych w Rozdziale IV SWZ.
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa powyżej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym zgodnie ustawą Pzp, w szczególności w zakresie dotyczącym zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, do których mają zastosowanie postanowienia art. 99 i następnych ustawy Pzp, w tym wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych.
4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w oparciu o art. 131 ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w projektowanej inwestycji po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Wniosek w sprawie wizji lokalnej należy złożyć nie później niż do dnia 23.08.2022 r., na platformie, z jednoczesnym wskazaniem obiektu wnioskowanej wizji oraz liczby osób, które będą uczestniczyły w wizji lokalnej.
Zamawiający jednocześnie informuję, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa. W świetle powyższego oferta Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w takiej wizji nie będzie podlegała odrzuceniu, w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy.
5. Zgodnie z postanowieniem § 2 Projektu umowy Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 1 000 000,00 złotych (jeden milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%,
2. W kryterium ceny (Kc) – 100 % Zamawiający każdej z ofert przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Cmin
Kc = ----------- x 100 % x 100
CO
gdzie:
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min– najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania remontu i napraw, w istniejącym obiekcie CBP (z zachowaniem zgodności technicznej i technologicznej będącej wyznacznikiem jakości) oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywanych robót budowlanych, Zamawiający odstąpił od wymogu zastosowania kryterium ceny o wadze nie większej niż 60%, bowiem Zamawiający opisał szczegółowo zakres usług, w sposób wyczerpujący i nie znajduje uzasadnienia dla zastosowania dodatkowych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku lub kompleksu budynków z pomieszczeniami laboratoryjnymi dla celów medycznych, naukowych lub dydaktycznych, wyposażonego/ych co najmniej w systemy SSP, BMS, KD, CCTV, o łącznej projektowanej powierzchni pomieszczeń, nie mniejszej niż 2000 m²,
oraz
świadczył usługi nadzoru autorskiego dla projektowanej inwestycji, a w przypadku nadal wykonywanego nadzoru autorskiego, świadczy te usługi przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku nadal wykonywanego nadzoru autorskiego, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4a do SWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych . W takim przypadku w załączeniu do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego te zasoby, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X ust. 7 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokumentem tymczasowo zastępującym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. X ust. 1 pkt 1 SWZ, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, jest oświadczenie Wykonawcy, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składane jest łącznie z ofertą.
2. Dokumentem zastępującym podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, jest oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SWZ. Oświadczenie to składane jest na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Rozdz. X ust. 8. SWZ
3. Dokumentem tymczasowo zastępującym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2 SWZ, potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 SWZ jest oświadczenie Wykonawcy, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to składane jest łącznie z ofertą.
4. Postanowienia Rozdziału VIII oraz Rozdziału IX mają także zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz do podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w Rozdziale IX ust. 4 SWZ i ww. podmioty są zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. X ust. 2 i 3 SWZ potwierdzającego brak podstaw wykluczenia z postępowania, oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. X ust. 4 SWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SWZ (o ile dotyczy).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdz. X ust. 6 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumentem tymczasowo zastępującym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. X ust. 1 pkt 2 SWZ, potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 SWZ jest oświadczenie Wykonawcy, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to składane jest łącznie z ofertą.
2. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ww. oświadczeniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków tj.:
1) dokumentu zastępującego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, aktualne na dzień ich złożenia, tj. oświadczenia Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SWZ.
2) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 - Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju usług, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi projektowe zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załączniku nr 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie wskazanym w §14 - Załącznika nr 6 do SWZ - Projekt Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty na Platformie należy załączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 6 SWZ, sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SWZ (o ile dotyczy);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 7 SWZ (o ile dotyczy).
Termin wykonania zamówienia w zakresie usług wynosi 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem następujących terminów:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw (robót budowlano-montażowych) w budynku CBP, stanowiącej uszczegółowienie założeń i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Wykonawca wykona w terminie 120 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
2) Etap II – pełnienie Nadzoru Autorskiego na budowie realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu I, Wykonawca wykona na pisemne wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy nie później niż do upływu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy i Wykonawca będzie pełnił Nadzór Autorski w całym okresie trwania robót budowlano-montażowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń, jednak nie później niż do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.