eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przygotowanie i przeprowadzenie Testów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, narzędzia IT wspomagającego zarządzanie Województwem MałopolskimOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie Testów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, narzędzia IT wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126160320

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie Testów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, narzędzia IT wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55a4eb35-1a3a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036545/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Testowanie Zintegrowanego systemu ds. planowania i obsługi finansowo – księgowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej:
inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego”).
Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w rozdziale XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IS-I.272.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia Testów Systemu wytworzonego w ramach realizacji umowy nr IXA/656/IS/20 obejmująca:
1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Szczegółowego Harmonogramu Testów w oparciu o harmonogram prac Dostawcy Systemu;
2) przygotowanie Koncepcji Testów bezpieczeństwa Systemu;
3) przygotowanie Scenariuszy testowych i Przypadków testowych dla Testów bezpieczeństwa;
4) przeprowadzenie Testów:
a) funkcjonalnych we wskazanych obszarach funkcjonalnych w oparciu o udostępnione scenariusze testów;
b) integracyjnych w zakresie integracji międzymodułowej oraz z systemami zewnętrznymi;
c) uprawnień;
d) bezpieczeństwa.
5) przeprowadzenie dwóch (2) iteracji Testów ww. kategoriach;
6) dostarczenie wymaganych raportów z przeprowadzonych Testów;
7) W przypadku, gdy dwie iteracje testów wykażą Nieprawidłowości, Wykonawca przeprowadzi dodatkową iterację Testów we wszystkich lub wybranych kategoriach Testów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72254000-0 - Testowanie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48440000-4 - Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

48443000-5 - Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w zakresie:
• Powtórzenia testów;
• Wykonania dodatkowych scenariuszy;
• Przetestowania wdrożonego Systemu

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów za kryterium K1 „Cena oferty brutto” zostanie przyznana za
cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, wg. zasad:
Maks. ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru, gdzie:
K1= Cmin / Cbad x 100 pkt.
K1 – liczba punktów jaką oferta zdobędzie w kryterium K1
C bad – cena wykonania zamówienia oferty badanej
C min – najniższa cena wykonania zamówienia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Ilość punktów za kryterium K2 „Dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” zostanie przyznana wg. zasad:
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty oświadczy, iż skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby spełniające warunek doświadczenia wskazany w Rozdziale VIII pkt 1 lit d) ppkt 2) lit. B (testerzy) tj. osoby posiadające minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z testowaniem aplikacji systemów informatycznych oraz legitymujące się posiadaniem certyfikatu testera oprogramowania ISTQB Advanced Level Test Analyst/Technical Test Analyst lub innego równoważnego certyfikatu z zakresu testów oprogramowania na poziomie Advanced wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, otrzyma 50 pkt za każdą z tych osób.
Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryterium K2 to 100 punktów.
W przypadku niepodania żadnej odpowiedzi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie dysponuje osobami ą posiadającymi certyfikat ISTQB Advanced Level Test Analyst/Technical Test Analyst lub równoważne i oferta w kryterium K2 otrzyma 0 pkt.
Punkty w kryterium będą obliczane, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na podstawie poniższego wzoru:
K2 = Pu / Pmax x 100 pkt
gdzie:
K2 = liczba punktów jaką oferta zdobędzie w kryterium K2
Pu - liczba punktów przyznana ofercie
Pmax – maksymalna liczba punktów
Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:
X = K1 x 60% + K2 x 40%
Gdzie:
X – wynik oceny - całkowita liczba punktów
K1 – ilość punktów w kryterium K1
K2 – ilość punktów w kryterium K2
Szczegółowe informacje zostały podane w Rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że:
1) należycie wykonał (lub wykonuje – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi w ramach których przeprowadzone zostały testy oprogramowania, testy aplikacji oraz testy bezpieczeństwa systemu informatycznego.
2) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji spełniającymi następujące wymagania:
A. Audytor bezpieczeństwa – co najmniej 1 osoba, legitymująca się posiadaniem certyfikatu ISTQB Advanced Level – Security Tester lub innego równoważnego certyfikatu audytorskiego z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury IT, wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów oraz posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych;
B. Tester - co najmniej 2 osoby, legitymujące się posiadaniem certyfikatu testera oprogramowania ISTQB Certified Tester lub innego równoważnego certyfikatu z zakresu testów oprogramowania na poziomie przynajmniej Foundation, wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, każda posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z testowaniem aplikacji systemów informatycznych
C. Tester wiodący - co najmniej 1 osoba legitymująca się posiadaniem certyfikatu ISTQB Advanced Level lub innego równoważnego certyfikatu audytorskiego wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z testowaniem aplikacji systemów informatycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia:
a) informacji z KRK w zakr.: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakr. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w roz. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mies. przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia
obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych , art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109
ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy.
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów oraz oświadczeń z lit. a – f w odniesieniu do podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy (załącznik nr 3 do SWZ).
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 4 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o:
1) niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w VII i VIII SWZ. (zał. nr 2 do SWZ).
2) niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 (zał. nr 2a do SWZ)
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), sporządza odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) inny podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) sporządza Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
8. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zapis ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Zapis ust. 6 – 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
11. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540 z późniejszymi zmianami/), z zastrzeżeniem innych zasad opisanych w niniejszej SWZ lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (§ 12 )

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowy sposób złożenia oferty został wskazany w Rozdziale XIX SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje przesłankę wykluczenia na podstawie:
3) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
4) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.