eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: "Interakcje-Integracje" w zakresie programu "Kultura" Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: „Interakcje-Integracje” w zakresie programu "Kultura" Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SINFONIA VARSOVIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141246217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grochowska 272

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-849

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (022) 582 70 82 lub (022) 582 70 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sinfoniavarsovia.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa podróży zagranicznej dla projektu: „Interakcje-Integracje” w zakresie programu "Kultura" Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56c501f9-1a2f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-56c501f9-1a2f-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisach PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
1) składania ofert (a także zmiany lub wycofania oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz strony ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal; niedopuszczalne jest złożenie lub zmiana oferty poprzez przesłanie jej na adres e-mail - oferta przesłana w taki sposób zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP;
2) który nie dotyczy składania ofert - odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail wskazanym do korespondencji w rozdziale I SWZ;
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-pzp/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Z wyłączeniem złożenia, zmiany i wycofania oferty, komunikacja w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres: dorota.żurek@sinfoniavarsovia.org We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez zamawiającego.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:
Dorota Żurek, adres email: dorota.żurek@sinfoniavarsovia.org.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08 (zwana dalej „administratorem”).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 18 i art. 74 PZP, operator miniPortalu prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi pocztowe oraz usługi prawne.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 262,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży zagranicznej z Warszawy do Stavanger i z powrotem w zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia przejazdów autobusowych oraz miejsc noclegowych w dniach 22-27.10.2022 r. na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

63516000-9 - Usługi zarządzania podróżą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, poprzez udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w postaci rezerwacji i wykupu dodatkowych biletów lotniczych, zapewnienia przejazdów autobusowych oraz miejsc noclegowych na trasie: Warszawa-Stavanger-Warszawa.
Wielkość zamówień uzupełniających nie przekroczy 10% wielkości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty pod względem spełniania warunków formalnych; oferty nie spełniające warunków określonych w przepisach PZP oraz w postanowieniach SWZ zostaną odrzucone w przypadkach określonych w przepisach PZP.
Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów oceny ofert:
Cena brutto za realizację całego zamówienia – 100 %.
Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferty w kryterium cena, zostanie przeliczona według poniższego wzoru:
C = (Cn/Cb x 100%) x 100
gdzie:
C – cena łączna
Cn – cena najniższa spośród ocenianych ofert
Cb – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie formułuje wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie formułuje wymagań;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie formułuje wymagań;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej 2 usługi polegające organizacji podróży (wyjazdu) zagranicznego w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych lub noclegów na trasach zagranicznych o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda usługa, przy czym w przypadku usług nadal wykonywanych, faktycznie wykonany zakres usług powinien spełniać powyższe wymogi na dzień składania ofert; wartość usługi rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi, w tym wartość biletów lub noclegów, obejmujące zarówno cenę za usługę rezerwacji, jak i wartość zakupionych biletów i noclegów;
b) wykonawca posiada aktualny certyfikat Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA (International Air Transport Association).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane; wykaz ten powinien potwierdzać, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ; wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
4) aktualny certyfikat Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA (International Air Transport Association), który potwierdzi, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum).
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
Postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 19. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 20. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.