eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w ŚwidnikuOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004176470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lublin.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lublin.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0be977c-1a31-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023171/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wykonanie klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0be977c-1a31-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale VII SWZ. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona będzie na Platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez rządową Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platformą. 7.3 Platforma jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 7.4 Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 7.5 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 7.6 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy. 7.9 Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 7.10 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .7zip lub .xml 7.13 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. 7.14 Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Platformy e-Zamówienia. 7.15 Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7.19 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz rozdział VII SWZ. 7.20 W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: 7.20.1 Komputer PC a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: 1. MS Windows 7 lub nowszy, 2. OSX/Mac OS 10.10, 3. Ubuntu 14.04, c) Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: 1. Chrome 66.0 lub nowsza, 2. Firefox 59.0 lub nowszy, 3. Safari 11.1 lub nowsza, 4. Edge 14.0 i nowsze, albo 7.20.2 Tablet/Telefon a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa. 7.20.3 Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies. 7.20.4 Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zamieszczone w rozdziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp 2130-178/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego i stanowi załącznik Nr 1 do SWZ. Dokumentacja rysunkowa z zaznaczonymi pomieszczeniami,
w których ma zostać wykonana instalacja klimatyzacji stanowi załącznik nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.4 Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy pzp. Prawo opcji realizowane może być w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy jednostronne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może być składane kilkukrotnie aż do zrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy wskazanego w ramach prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wszelkie postanowienia Umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji, w tym kary umowne. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności finansowych, w tym z tytułu utraconych korzyści. Zakres ewentualnych robót budowlanych, które zostaną zlecone na podstawie art. 441 pzp obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji we wskazanych w tabeli nr 5 zamieszczonej w pkt 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, pomieszczeniach Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje swym zakresem roboty opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, tj. m.in. zaprojektowanie, dostawę i montaż nowych, nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacją urządzeń w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga wykonania klimatyzacji pomieszczeń, poza pomieszczeniem holu wejściowego, wymienionych w tabeli nr 5 z jednego układu. Natomiast pomieszczenie holu Zamawiający sugeruje wykonać w miarę możliwości z dwóch układów w systemie symultanicznym. W pomieszczeniu holu Zamawiający sugeruje wykonanie z 4 jednostek wewnętrznych o szacowanej nominalnej wydajności chłodniczej jednej jednostki 8 kW. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości zamówienia w terminach: 3.4.1 Opracowanie dokumentacji projektowej – 10 dni od dnia złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z zastrzeżeniem, że: wykonanie danej dokumentacji oraz termin jej wydania Zamawiającemu zostaną wskazane w Protokole odbioru dokumentacji projektowej. W tym celu strony sporządzą protokół odbioru dokumentacji projektowej, w którym stwierdzą, że dokumentacja projektowa została wykonana bez wad, lub z wadami nieistotnymi. Brak zgłoszenia zastrzeżeń nie wyłącza prawa Zamawiającego do powoływania się na wady w dokumentacji projektowej. 3.4.2 Termin realizacji robót na podstawie dokumentacji – 30 dni liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji bez wad lub z wadami nieistotnymi. UWAGA! WYMAGANIA ODNOŚNIE URZĄDZEŃ I WYKONANIA INSTALACJI PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W PRAWIE OPCJI STOSUJE SIĘ, JAK W ZAMÓWIENIU PODSTAWOWYM. 3.4.3 W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia szczegółowego OPZ – PFU zawarte w pkt I i pkt II oraz zapisy umowne zawarte we wzorze umowy na zamówienie podstawowe stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 74 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 19.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostanie udzielone w przypadku, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. 19.2 Zakres ewentualnych robót budowlanych, które zostaną zlecone na podstawie art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji we wskazanych w poniższej tabeli pomieszczeniach Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Przedmiot zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje swym zakresem: zaprojektowanie, dostawę i montaż nowych, nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacją urządzeń w okresie gwarancji pomieszczeń wykazanych w rozdziale XIX ojt 19.2 SWZ oraz w pkt 3 PFU stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, jak niżej:
L.p. Nr pom. (rysunek) Pomieszczenie Pow. (m2) Wysokość pomieszczenia (m) Szacowana nominalna wydajność chłodnicza urządzenia (kW)
PARTER
10 K002 hol wejściowy 185,34 4x8 kW
RAZEM 185,34
I PIĘTRO
1 119 Pokój gościnny 17,6 3,35 2,2
2 120 Pokój gościnny 19,99 3,36 2,8
3 123 Pokój gościnny kuchnia 10,78 3,34 2,2
4 121 Pokój gościnny 22,06 3,33 2,8
5 122 Pokój gościnny 17,38 3,34 2,2
RAZEM 87,81
UWAGA! WYMAGANIA ODNOŚNIE URZĄDZEŃ I WYKONANIA INSTALACJI W ZAMÓWIENIU PODOBNYM STOSUJE SIĘ, JAK W ZAMÓWIENIU PODSTAWOWYM.
19.3 Zamawiający wymaga wykonania klimatyzacji pomieszczeń, poza pomieszczeniem holu wejściowego, wymienionych w tabeli powyżej z jednego układu. Natomiast pomieszczenie holu Zamawiający sugeruje wykonać w miarę możliwości z dwóch układów w systemie symultanicznym. 19.4 W pomieszczeniu holu Zamawiający sugeruje wykonanie z 4 jednostek wewnętrznych o szacowanej nominalnej wydajności chłodniczej jednej jednostki 8 kW. 19.5 Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień podobnych zostanie ustalona na podstawie negocjacji z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, 19.6 19.6 Warunki udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą; b) dotychczasowy wykonawca realizował roboty budowlane objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością, c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego; d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe, f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XIII SWZ, tj. wg kryterium Cena i Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale V SWZ. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia Wykonawcy/ osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia/ wykształcenia Wykonawcy/ kwalifikacji zawodowych Wykonawcy / potencjału technicznego Wykonawcy: 1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane, rozumiane jako roboty realizowane w ramach dwóch odrębnych zawartych przez Wykonawcę Umów, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto* każda polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu każdorazowo instalacji klimatyzacji w budynkach** użyteczności publicznej. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W tym celu Wykonawca składa wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA: * Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).
** Pojęcie budynku użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.). Zgodnie z przewidzianą w tym przepisie definicją, przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, także wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania: a) Projektant branży elektrycznej – posiadający uprawnienia* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; b) Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; d) Kierownik robót sanitarnych/ kierownik budowy – uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W tym celu Wykonawca składa wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji projektanta i kierownika robót w branży elektrycznej oraz projektanta i kierownika robót w branży sanitarnej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
UWAGA: * Wszystkie osoby wymienione w lit. a) do d) muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu został opisany w rozdziale VI pkt 6.3 SWZ: 6.3.1 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Forma dokumentu: dokument wystawiony w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zaś dokument sporządzony w postaci elektronicznej – Wykonawca przekazuje pobrany samodzielnie dokument za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – w przypadku KRS lub za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku CEIDG (art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację – moc oryginału). 6.3.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 6.3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio terminy i formę dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.2. 6.3.4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dokumenty wskazane w pkt 6.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VI pkt 6.1 i pkt 6.2 SWZ: 6.1.1 Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z tych Wykonawców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
6.2.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, informujący, że Wykonawca wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane, rozumiane jako roboty realizowane w ramach dwóch odrębnych zawartych przez Wykonawcę Umów, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto* każda polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu każdorazowo instalacji klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 3 do SWZ; 6.2.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SWZ; 6.2.3 jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
o którym mowa w ppkt 6.2.2, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą został opisany w rozdziale V pkt 5.3-5.5 i pkt 5.7 SWZ oraz w rozdziale VI pkt 6.5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostały opisane w rozdziale V pkt 5.7 SWZ, rozdziale VI SWZ oraz w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Rodzaj i zakres zmiany umowy określa paragraf 19 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru, który będzie stanowił teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 08:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Pani Anna Orkiszewska lub Pani Patrycja Parczewska. Zainteresowani Wykonawcy złożeniem oferty proszeni są o telefoniczne uzgodnienie terminu odbycia wizji lokalnej: tel. (81) 45-23-377 i złożenie stosownego wniosku dokonania wizji lokalnej na adres e-mail: przetargi@lublin.sa.gov.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.