eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostyń › USŁUGA UBEZPIECZENIA SPZOZ w GostyniuOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA SPZOZ w Gostyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Karola Marcinkowskiego 8 lokal 9

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.domanska@suprabrokers.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalgostyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers S.A.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943041146

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: a.domanska@suprabrokers.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA UBEZPIECZENIA SPZOZ w Gostyniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-863894ab-1a3f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Z powodu ochrony poufnego charakteru informacji Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana dalej SWZ, na podstawie art.
280 ust. 3 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść
SWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SWZ objęta poufnością zostanie
udostępniona Wykonawcy po złożeniu wniosku o udostępnienie. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać
swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania/SWZ, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do
zachowania w tajemnicy treści udostępnionych informacji i dokumentów

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
miedzy zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (OpenNexus)
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej: zgodnie z instrukcją na stronie platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie platformazakupowa.pl.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu
wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę oraz broker Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie – Supra Brokers S.A z siedzibą
we Wrocławiu.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający poinformuje Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2.Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
Zamawiającego.
3.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, dla każdego z pakietów, z punktu widzenia
przyjętych w dokumentacji kryteriów.
4. Do Wykonawcy zostanie wysłany oryginał podpisanej przez Zamawiającego umowy
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca podpisze umowę i prześle Zamawiającemu. Wykonawca sporządzi na podstawie
dokumentacji postępowania polisy ubezpieczeniowe oraz prześle je pocztą elektroniczną do Supra Brokers S.A, celem sprawdzenia
poprawności zapisów. Po akceptacji treści polis Supra Brokers S.A. wskaże adres dostarczenia podpisanych oryginałów
dokumentów ubezpieczenia.
5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy i Zamawiającego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu
wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę oraz broker Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie – Supra Brokers S.A z siedzibą
we Wrocławiu.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający poinformuje Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2.Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
Zamawiającego.
3.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, dla każdego z pakietów, z punktu widzenia
przyjętych w dokumentacji kryteriów.
4. Do Wykonawcy zostanie wysłany oryginał podpisanej przez Zamawiającego umowy
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca podpisze umowę i prześle Zamawiającemu. Wykonawca sporządzi na podstawie
dokumentacji postępowania polisy ubezpieczeniowe oraz prześle je pocztą elektroniczną do Supra Brokers S.A, celem sprawdzenia
poprawności zapisów. Po akceptacji treści polis Supra Brokers S.A. wskaże adres dostarczenia podpisanych oryginałów
dokumentów ubezpieczenia.
5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy i Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SWZ NR 125/2022/Gostyń

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do
zamówienia podstawowego stanowiących 20% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków
ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane w szczegółowych warunkach
zamówienia)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WARUNKI UBEZPIECZENIA

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - RUCHOMOŚCI
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – NIERUCHOMOŚCI
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących
20 % zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu
przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków
ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane w szczegółowych warunkach
zamówienia)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WARUNKI UBEZPIECZENIA

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie posiadania
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli
posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność
przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zezwolenie Ministra Finansów
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art.
112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy;
2) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania
określone w art. 108 ustawy.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5
ustawy może na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodnić Zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
2.1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2.2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w
tym organami ścigania lub Zamawiającym;
2.3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.
2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składanym wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ) Zamawiający
nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy.
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę
zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy.
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę
zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z PKT XVII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa
nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności
a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.