eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA DK78 W M. CZEKANÓW W WOJ. ŚLĄSKIMOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA DK78
W M. CZEKANÓW W WOJ. ŚLĄSKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myśliwska 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 322586281

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA DK78
W M. CZEKANÓW W WOJ. ŚLĄSKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-819d0218-1a36-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077675/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.36 Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK78 w m. Czekanów w woj. śląskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt14 i 16.8 SWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz
korzystanie z Platformy przez Wyk. jest bezpłatne. 3. Instrukcja korzystania z Platformy: -w przypadku posiadania konta na
Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu
e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
-w przypadku, gdy Wyk. nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać
niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; -
po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może
dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może
potrwać do 24h (8h roboczych). 4. Zalecenia Zam. dotyczące podpisów. 4.1. Zalecenia Zam. odnośnie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), -dla dokumentów w
formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). 4.2. Zalecenia Zam. odnośnie
podpisu osobistego:
-w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB, -dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny
(otoczony), -dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 4.3. Zalecenia
Zam. odnośnie podpisu zaufanego: -wielkość plików nie może przekraczać 10MB, -dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się
podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml). 5.Po
podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich
złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu
różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. 6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1Mb/s; -
komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min.8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu
min.2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta
(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –
sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera -włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program
obsługujący stosowane przez Wyk. formaty plików (np.Acrobat Reader dla
plików w formacie„pdf”) 7.Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa
tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca
wykorzystywanie plików
wformacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym
do10MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (22) 375 88 88, e-mail:
kancelaria@gddkia.gov.pl. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 4. Podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 5. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych
umów. 6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane,
jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: – dostępu do
danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; –
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania
danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK78 w m. Czekanów w woj. Śląskim.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno–Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji – dalej zwanej „Dokumentacją projektową”,
b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz opisanych w PFU,
c) wykonania z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych „Robotami”
na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowień zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, mających związek z procesem budowlanym dla realizowanych robót,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych
na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej,
e) zapewnienia, na polecenie Zamawiającego, alternatywnego źródła zasilania
w energię elektryczną dla budowanej infrastruktury w lokalizacjach wskazanych
w PFU w przypadku braku możliwości pozyskania docelowego źródła energii elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzień odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca zapewni dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego źródła do czasu podpięcia docelowego źródła zasilania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w Umowie tj. do 6 miesięcy licząc od dnia odbioru ostatecznego Robót (lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy). Polecenie, o którym mowa wyżej, zostanie wydane przez Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru ostatecznego Robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach
każdego z podanych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz 2.1. „Oferta” 2) Formularz 2.2 „Tabela elementów zryczałtowanych” 3) Formularz 2.3 „Kryteria pozacenowe”.
Uwaga: Niezłożenie Formularza 2.3 „Kryteria pozacenowe” nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wzory formularzy, o
których mowa powyżej zostały określone w SWZ Tom I. 4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za
pośrednictwem Platformy: 4.1.) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4.2.)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do
reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.) powyżej; 4.3.) pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 4.4.) oświadczenie, o którym mowa
w sekcji V pkt 5.5. Ogłoszenia o zamówieniu (wymagane postanowieniami pkt. 10.2., i 13.3. IDW).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5.)
Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres dopuszczalnych zmian umowy został określony w SWZ TOM II Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ;
Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość
wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.
II. W uzupełnieniu do sekcji IV pkt. 4.2.10. - Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w następujących terminach:
a) w zakresie wskazanym w ogłoszeniu w sekcji 4.2.2 lit. a) – d)– do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy;
b) w zakresie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu w sekcji 4.2.2 lit. e)– do 6 miesięcy licząc od dnia odbioru ostatecznego Robót (lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.