eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemiatycze › Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ w SiemiatyczachOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ w Siemiatyczach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050653482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 8

1.5.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozsiemiatycze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ w Siemiatyczach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85b7509c-1a2c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037152/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SP ZOZ w Siemiatyczach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85b7509c-1a2c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy http://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca, który będzie ubiegał się o niniejsze zamówienie publiczne jest zobowiązany do założenia konta na w/w platformie.
3. Wykonawca dla pełnego korzystania z platformy powinien zweryfikować konto oraz nadać pełne uprawnienia dla użytkowników/osób uprawnionych po jego stronie do składania ofert.
4. Opis weryfikacji konta oraz nadawania uprawnień zawiera instrukcja użytkownika dostępna na stronie platformy w dziale FAQ https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs
5. oraz https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/.
6. Sposób przesyłania dokumentów i ich podpisywania opisany jest w instrukcjach znajdujących się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie platformy, w tym nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę odmienne od stanu faktycznego opisanego w dokumentach zamówienia w tym SWZ oraz instrukcjach użytkownika.
8. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pllub poprzez http://ezamowienia.gov.pl. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania http://ezamowienia.gov.plNa stronie tej także m.in. udostępniane będą zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
9. Zamawiający dopuszcza przesłanie wezwań do wyjaśnienia treści ofert; wyjaśnień rażąco niskiej ceny, uzupełnień dokumentów podmiotowych; wezwań odnośnie przedłużenia związania ofertą; informacji z otwarcia ofert i o wyborze oferty; lub wezwań do poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych; zawiadomienia o unieważnieniu postępowania; zawiadomień o odrzuceniu ofert za pomocą zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl
10. Zamawiający dopuszcza aby odpowiedzi Wykonawcy w związku z wezwaniami lub zawiadomieniami opisanymi w pkt 7 odbywały się za pomocą zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl.
14. Zamawiający dopuszcza zamieszczanie informacji/zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi o wyjaśnienie treści SWZ jeżeli storna prowadzonego zamówienia tj http://ezamowienia.gov.pl ulegnie awarii lub zamieszczanie informacji za jej pośrednictwem nie będzie możliwe. W powyższej sytuacji informacje będą publikowane za pomocą strony internetowej Zamawiającego http://spzozsiemiatycze.pl w zakładce zamówienia publiczne/aktualne postepowania.
15. Załączniki postepowania zostaną udostępnione bezpośrednio z serwera Zamawiającego poprzez podlinkowanie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SPZOZ w Siemiatyczach ,ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;.
3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/10/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena minimalna brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

3. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ”termin dostawy” zostaną przydzielone wykonawcy według niniejszego schematu
2 dni– 40 pkt.
3 dni– 30 pkt.
4 dni – 20 pkt.
5 dni -10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Najniższy możliwy termin dostawy jaki Wykonawca może zaoferować wynosi 5 dni.
Najwyższy okres możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę to dwa dni = 40 pkt.
5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (Td)
Wykonawca powinien przenieść cenę brutto z działania arytmetycznego dokonanego w formularzu asortymentowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) do formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena minimalna brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

3. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ”termin dostawy” zostaną przydzielone wykonawcy według niniejszego schematu
2 dni– 40 pkt.
3 dni– 30 pkt.
4 dni – 20 pkt.
5 dni -10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Najniższy możliwy termin dostawy jaki Wykonawca może zaoferować wynosi 5 dni.
Najwyższy okres możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę to dwa dni = 40 pkt.
5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (Td)
Wykonawca powinien przenieść cenę brutto z działania arytmetycznego dokonanego w formularzu asortymentowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) do formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena minimalna brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

3. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ”termin dostawy” zostaną przydzielone wykonawcy według niniejszego schematu
2 dni– 40 pkt.
3 dni– 30 pkt.
4 dni – 20 pkt.
5 dni -10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Najniższy możliwy termin dostawy jaki Wykonawca może zaoferować wynosi 5 dni.
Najwyższy okres możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę to dwa dni = 40 pkt.
5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (Td)
Wykonawca powinien przenieść cenę brutto z działania arytmetycznego dokonanego w formularzu asortymentowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) do formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena minimalna brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

3. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ”termin dostawy” zostaną przydzielone wykonawcy według niniejszego schematu
2 dni– 40 pkt.
3 dni– 30 pkt.
4 dni – 20 pkt.
5 dni -10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Najniższy możliwy termin dostawy jaki Wykonawca może zaoferować wynosi 5 dni.
Najwyższy okres możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę to dwa dni = 40 pkt.
5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (Td)
Wykonawca powinien przenieść cenę brutto z działania arytmetycznego dokonanego w formularzu asortymentowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) do formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena minimalna brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

3. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ”termin dostawy” zostaną przydzielone wykonawcy według niniejszego schematu
2 dni– 40 pkt.
3 dni– 30 pkt.
4 dni – 20 pkt.
5 dni -10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Najniższy możliwy termin dostawy jaki Wykonawca może zaoferować wynosi 5 dni.
Najwyższy okres możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę to dwa dni = 40 pkt.
5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (Td)
Wykonawca powinien przenieść cenę brutto z działania arytmetycznego dokonanego w formularzu asortymentowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) do formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena minimalna brutto
C = --------------------------------------- x 100% x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto

3. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ”termin dostawy” zostaną przydzielone wykonawcy według niniejszego schematu
2 dni– 40 pkt.
3 dni– 30 pkt.
4 dni – 20 pkt.
5 dni -10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Najniższy możliwy termin dostawy jaki Wykonawca może zaoferować wynosi 5 dni.
Najwyższy okres możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę to dwa dni = 40 pkt.
5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
8. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana poprzez sumę wszystkich kryteriów
(O) = (C) + (Td)
Wykonawca powinien przenieść cenę brutto z działania arytmetycznego dokonanego w formularzu asortymentowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) do formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) Zdolność techniczna i zawodowo
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 lit od a-h ustawy PZP, a także w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 108 ust 1 ustawy PZP
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP.
Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Wykonawcę, którego wymienia wykaz z Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L z 2006, nr 134, str. 1 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L z 2014, nr 78, str. 6 z późn. zm.)albo lista, na której znalazł się on na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach z rozporządzenia nr 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na liście lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w powyższych wykazach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 .02.2022 r., o ile został wpisany na listę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, eżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5. Zamawiający samodzielne podejmie weryfikację braku przesłanek o których mowa w rozdziale VII pkt 3 SWZ w stosunku do konkretnego podmiotu. Zamawiający może dokonać tego za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, lista czy wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) Zdolność techniczna i zawodowo
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- dokumenty (potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru, w szczególności parametry określone w Załączniku Nr 2 do SWZ art. 106
- aktualne karty charakterystyki produktów chemicznych według rozporządzenia REACH
- Zezwolenie dopuszczenia do obrotu na terenie RP oraz UE odnośnie oferowanych produktów
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę złożone elektronicznie i oparzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
6. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub Wykonawca. podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
8. Zapisy art. 107 ustawy PZP mają zastosowanie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- dokumenty (potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru, w szczególności parametry określone w Załączniku Nr 2 do SWZ art. 106
- aktualne karty charakterystyki produktów chemicznych według rozporządzenia REACH
- Zezwolenie dopuszczenia do obrotu na terenie RP oraz UE odnośnie oferowanych produktów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców o świadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O świadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej pełnomocnictwa w formie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej - dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
6. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
7. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w ust. 4 i 6 ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na mocy art. 117 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dołączają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, bądź dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Istotne postanowienia zmiany umowy zawiera § 9 wzoru umowy załącznik nr 3

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale VIII ust. III pkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. III pkt 4;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale VIII ust. III pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty składane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.