eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od września do grudnia 2022r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta KaliszaOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od września do grudnia 2022r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003340601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Graniczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops.dfk@mops-kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mops-kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od września do grudnia 2022r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ccb6701-1a16-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018372/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://mops.kalisz.ibip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:

1) mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do FORMULARZA: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
Z pozycji https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca posiada dostęp do FORMULARZA: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz FORMULARZA do Komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt (zalecany .pdf). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XII ust.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS lub Linux,
2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20,
3) założony profil zaufany w systemie ePUAP (rekomendowany dodatkowy profil firmowy),
4) podpis elektroniczny,
a) certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES – pozostałe formaty),
b) profil zaufany,
c) e-dowód .
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
9. Dane postępowania można wyszukać wg ID postępowania lub numeru Ogłoszenia BZP na Liście wszystkich postępowań zaznaczając wcześniej opcje” Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem Ogłoszenia BZP, ID postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego) zostały zawarta w pkt. II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego) zostały zawarta w pkt. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS-DFK.2318.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych od września do grudnia 2022r. dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Kalisza”

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2020, poz.685),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Zamawiający przyznał te usługi decyzją administracyjną.
Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje:
a) osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz
b) osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
1.Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących w szczególności :
1)Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu (dokonywania zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania, przygotowywania posiłków w tym również przynoszenie gotowych posiłków, przynoszenie opału i palenie w piecach w sezonie zimowym, pomoc przy praniu bielizny osobistej i pościelowej, w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego podawanie posiłków i napojów, utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki ),
- dbałość o higienę i wygląd (mycie, kąpanie, ubieranie),
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej ,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie),
- korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
- w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
- regulowanie rachunków i opłat podopiecznego,
d) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
2) Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, słanie łóżka, pielęgnacja zlecona przez lekarza, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
2.Wykonywanie usług odbywać się będzie codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone szczegółowo w decyzji. W zależności od potrzeb podopiecznego wykonywanie usług odbywać się będzie również w godzinach popołudniowych i wieczornych.
3.Do obowiązków Wykonawcy należy także:
- prowadzenie karty pracy (zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności, podpis osoby objętej opieką),
- prowadzenie wykazu godzin i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
świadczone w danym m-cu , zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,
- wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu chorego,
- powiadomienie rodziny o śmierci chorego,
- zdanie kluczy właścicielowi, zarządcy domu,
- niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie usług,
- pisemne poinformowanie osoby objętej opieką o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,
- w przypadku gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pomoc w regulowaniu rachunków i opłat, przyjęcie gotówki przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie od 01.09.2022r – 31.12.2022r wynosi szacunkowo 7.380 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze oraz w dni wolne od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował:
Kryterium cena-ocenie podlegać będzie cena brutto oferty – waga 60%
Kryterium staż pracy- ocenie podlegać będzie staż pracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Kadra Wykonawcy) – waga 40%
Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie ww kryteriów, zamawiający wymaga aby umieścić je w ofercie - załącznik nr 3.

kryterium cena:

cena brutto oferty najniższej
Ilość punktów oferty badanej w kryterium cena = ------------------------------------- x 100 x 60%
cena brutto oferty badanej

kryterium staż pracy:
Punkty dla każdej oferty w ramach kryterium staż pracy zostaną obliczone w następujący sposób:
Każda osoba przewidziana przez wykonawcę do wykonania zamówienia, otrzyma w zależności od wykazania ilości lat stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (informacja zawarta w załączniku nr 3 do SWZ – wykaz osób) następująca ilość punktów:

0,5-3 lat stażu 10 pkt A
4-6 lat stażu 20 pkt B
7-9 lat stażu 30 pkt C
10 i więcej lat stażu 40 pkt D

Gdzie A, B, C, D to liczba osób przewidzianych do wykonania zamówienia z odpowiednio długim stażem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Następnie liczba punktów zostanie przeliczona wg wzoru:

E(oferty badanej) = suma 10xA + 20xB + 30xC + 40xD
F(oferty o najwyższej liczbie punktów) = suma 10xA + 20xB + 30xC + 40xD

E
Staż Pracy = ---------- x 100 x 40%
F

a) Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najkorzystniejszym bilansem ww. kryteriów.
b) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
d) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: staż pracy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00zł. brutto.
2) zdolności technicznej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
wykonał co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o wartości brutto minimum 150.000 PLN każda (w ramach jednej umowy).
Wykonawca składa wstępne Oświadczenie że spełnia warunek wg wzoru Załącznik nr 2 do SWZ.
3) zdolności zawodowej:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 15 osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia oraz, że osoby te posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji usług posiadały:
- uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
- certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany.
Wykonawca składa Oświadczenie, że spełnia warunek wg Wzoru Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umownych, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, oraz określił warunki takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.