eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Florysta" z egzaminem czeladniczym - w ramach POWEROgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie:
„Florysta” z egzaminem czeladniczym - w ramach POWER

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950031692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Monte Cassino 38

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846850000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pupbilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie:
„Florysta” z egzaminem czeladniczym - w ramach POWER

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7008ed2c-1a12-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040268/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych - w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)” w ramach POWER

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@pupbilgoraj.pl , z
zastrzeżeniem że oferta musi być złożona przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 2)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” dostępnego na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”. 3)Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w „Instrukcji użytkownika”. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w „Instrukcji użytkownika” i SWZ.
Wymagania techniczne dla urządzeń teleinformatycznych określa Regulamin korzystania z systemu miniPortal oraz SWZ.
4)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5)Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6)Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik Nr 12 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
SKŁADANIE OFERT: 1)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 2)W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 3)Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 4)Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 5)Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 6)Do oferty należy
dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 13 SWZ, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 8)Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu). 9)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Ciąg dalszy w Sekcji IX Pozostałe informacje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23 - 400 Biłgoraj, reprezentowany przez Dyrektora PUP. Numer tel.: 84 6850000, fax 84 6861671, adres email: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl.
2) inspektorem ochrony danych w PUP w Biłgoraju jest Pan Janusz Małek. Dane kontaktowe: adres siedziby PUP, numer tel.: 84 6850000, fax 84 6861671, email: iod@pupbilgoraj.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pn.:
„Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Florysta” z egzaminem czeladniczym - w ramach POWER" oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania jednak nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów ustawy Pzp oraz obowiązujących w PUP przepisów kancelaryjno – archiwalnych;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10)Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno wyłączenie, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.2710.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji grupowego szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: „Florysta” z egzaminem czeladniczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) całkowity koszt szkolenia (cena) – 60 %,
2) dostosowanie doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - 40%.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdziale 17 SWZ.
Zamawiający będzie obliczał punktację w poszczególnych kryteriach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wynik zgodnie z zasadami matematycznymi określonymi w pkt 16.8 SWZ. Ostateczna liczba punktów danej oferty wynikać będzie z sumy punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach. Oferta, która uzyska łącznie najwięcej punktów stanowiących sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z pkt 6.1 SWZ:
"6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn. zm.). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający zweryfikuje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dostępnym na stronie www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia
jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych i posiada aktualny wpis.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych tj.:
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 szkolenia grupowe dla co najmniej 5 osób każde;
2) dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia lub bloki tematyczne w zakresie związanym z wykonywanymi czynnościami w zamówieniu."
Zgodnie z pkt 6.3. i 6.4. SWZ:
"6.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3
ustawy Pzp)." Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. (Patrz rozdział 9 SWZ). Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń (aktualnych na dzień złożenia): 1)Zgodnie z pkt 8.4.2. SWZ: "W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w
SWZ (patrz pkt 8.1 SWZ). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Przepis stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp." 2)Zgodnie z pkt 9.9. SWZ: "Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego wraz z oświadczeniem wymienionym w pkt. 8.4.2 SWZ, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 do SWZ."
DODATKOWE INFORMACJE DOT. PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
"1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy." (patrz pkt 7.1.2. SWZ).
Zgodnie z pkt 8.1.2. SWZ: "8.1.2 W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ Wykonawca potwierdza także brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w pkt 7.1.2 SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnej weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia danego wykonawcy określonych w pkt 7.1.2 SWZ za pomocą ogólnodostępnych baz danych, w szczególności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego."

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 8.4. SWZ: "8.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń (aktualnych na dzień złożenia): 8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) W zakresie wskazanym w pkt 6.1.4 ppkt 1) SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
2) W zakresie wskazanym w pkt 6.1.4 ppkt 2) SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy
przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 i pkt 6.4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
3. Zgodnie z pkt 9.4. SWZ wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Szczegółowe wymagania dotyczące podmiotowych środków dowodowych określa SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W rozdziale 13 SWZ zamawiający określił, iż oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ);
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 4 do SWZ) (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.3 SWZ tj. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ) (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a) jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Sposób i forma złożenia pełnomocnictwa została określona w pkt 13.7 SWZ.
8) Opis programu szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 i pkt 6.4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp). Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem
dowodowym.
c) Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.4 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe i oświadczenia, o których mowa:
- w pkt. 8.4.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
- w pkt. 8.4.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu umowy. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 3. Zgodnie z §9 projektu umowy: ust. 2 umowy: "Strony dopuszczają wprowadzenie następujących zmian umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp:
1)terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny do jego prawidłowej realizacji – w przypadku niezrekrutowania grupy uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, np. braku osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu, rezygnacji osób zakwalifikowanych oraz z przyczyn uzasadnionych związanych z podejmowaniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa;
2)harmonogramu szkolenia – w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających realizację dotychczasowego harmonogramu lub jego zmiany celem usprawnienia realizacji szkolenia. Zakres wprowadzanych zmian nie może być sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia;
3)ceny - w przypadku niezrekrutowania całej grupy uczestników szkolenia, w szczególności braku osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu, rezygnacji osób zakwalifikowanych, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy może zostać pomniejszone proporcjonalnie o liczbę osób niebiorących udziału w szkoleniu;
4)numeru rachunku bankowego – w przypadku konieczności zmiany numeru rachunku bankowego na nowy rachunek bankowy;
5)osób wykonujących zamówienie – w sytuacjach losowych w szczególności wskutek długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia przeprowadzenia zajęć. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą
elektroniczną powodów uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonania usługi oraz informacji na temat doświadczenia nowych osób. Nowe osoby wykonujące zamówienie powinny posiadać co najmniej takie doświadczenie jak osoba wskazana w ofercie; zmiana może dotyczyć wszystkich osób wykonujących zamówienie;
6) miejsca wykonania zamówienia – w przypadku wystąpienia w trakcie szkolenia zdarzeń losowych w szczególności powodzi, pożaru, awarii, usterek technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć (w szczególności brak zasilania w energię elektryczną, awarie wodno-kanalizacyjne) pod warunkiem że warunki lokalowe
zaproponowane przez Wykonawcę nie będą gorsze od warunków wskazanych w ofercie; zmiana może dotyczyć wszystkich miejsc i adresów zamówienia;
7)materiałów szkoleniowych w przypadku braku możliwości zakupu wymaganej ilości podręczników, wstrzymania przez dane wydawnictwo druku pozycji książkowej wskazanej przez Wykonawcę pod warunkiem że nowe materiały przedłożone przez Wykonawcę nie będą gorsze pod względem jakości i treści merytorycznych od materiałów przedstawionych w ofercie a ich cena nie ulegnie zmianie; zmiana może dotyczyć wszystkich materiałów szkoleniowych;
8)zasad i sposobu realizacji i wykonania zamówienia na skutek zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków EFS, zakres zmian nie może wykraczać poza zmiany tej umowy;
9)zasad i sposobu realizacji i wykonania zamówienia na skutek zmian umowy o realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie biłgorajskim (VI)” zawartej pomiędzy Powiatem Biłgorajskim a Województwem Lubelskim w zakresie umożliwiającym zapewnienie zgodności z wytycznymi, w tym:
a)zasad przetwarzania danych osobowych,
b)wypowiedzenia umowy w zw. z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych."
ust. 3 umowy: "Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy zgłoszony drugiej stronie przed wprowadzeniem zmian. Zmiany wymagają uprzedniego jej zaakceptowania przez strony umowy."
ust. 4 umowy: "Strony dopuszczają również zmiany umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art.454 ust.2 ustawy PZP innych niż wskazane w ust.2 umowy."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania techn. i org. dot. korespondencji elektronicznej c.d. 1.Sposób sporządzania i przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452). 2. Do kompresji dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia przez wykonawców dokumentów elektronicznych (w tym ofert) skompresowanych w formacie .RAR. 3. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych inf., przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. (dot. składania ofert). SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dot. składania ofert). 1.W postęp. o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferta) zawiadomień oraz przekazywanie inf. odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
1)dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub 2)poczty elektronicznej.
2.W przypadku korzystania z rozwiązania określ. w ppkt 1) dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Korespondencja przesyłana za pośrednictwem tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji zw. z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu zamawiający i wykonawcy posługują się nr ogłoszenia BZP lub id. postęp. z miniPortalu (ID).
3.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej:
1)wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty zamawiającego email: zamowienia@pupbilgoraj.pl: 2)zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postęp. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią. Przekazanie wszelkich inf. poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W komunikacji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się nr ref. postepowania określ. w pkt 1.1 SWZ.
4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w SWZ oraz w: 1)rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz
2)rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.