eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa platformy do monitorowania zagrożeń zewnętrznych i prowadzenia rozpoznania OSINTOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa platformy do monitorowania zagrożeń zewnętrznych i prowadzenia rozpoznania OSINT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa platformy do monitorowania zagrożeń zewnętrznych i prowadzenia rozpoznania OSINT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6939bb73-01db-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054818/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Zakup subskrypcji oprogramowania do zbierania info osint

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przedłożenia dokumentów został szczegółowo opisany w pkt 8 SWZ.
1.Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. (zwanej dalej „ustawą”), „w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym”.
1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1. 2. Rygor nieważności opisany w pkt 1 dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących dokumentów:
1.2.1. Formularza Oferty i dołączanych do niego innych dokumentów składających się na sensu stricte treść oferty.
1.2.2. Ośw. z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w pkt 6.1.4. SWZ, składanych samodzielnie przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.4. lit. a SWZ.
1.2.3. Ośw. z art. 125 ust. 1 ustawy składanych – na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy – przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.4. lit. b SWZ, tj. podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/ów udziału w postępowaniu.
1.2.4. Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.2. lit. b) SWZ.
2. Pozostałe dokumenty i ośw., inne niż wymienione w pkt 8.1 SWZ, w tym w szczególności:
2.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ,
2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.2. – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru – a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
2.2.1. Wykonawcy,
2.2.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2.2.3. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
2.2.4. podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy,
2.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.3. SWZ,
2.4. przedmiotowe środki dowodowe – o ile są wymagane w postępowaniu,
2.5. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty, o ile przepisy szczególne nie dopuszczają dodatkowych form lub sposobów ich „sporządzania i przekazywania” - przekazywane są w formie
elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności.
3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a także inne podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 rozporządzenia
przywołanego w pkt 8.4 SWZ zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. W przypadku
natomiast gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ oraz 8.9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w
postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi zał. nr 4 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IT-03-2.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 348750,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy do monitorowania zagrożeń zewnętrznych i prowadzenia rozpoznania OSINT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w pkt 18. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, określony na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonali co najmniej dwie dostawy systemu bezpieczeństwa IT, o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto każda (z wyłączeniem wartości sprzętu teleinformatycznego).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.5 niniejszego ogłoszenia, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.4. ppkt 2 ogłoszenia odpowiednio samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do upływu terminu przewidzianego na złożenie ofert - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, wypełniony i podpisany przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.

2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, a zatem:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca np. w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w lit. a) powyżej.
Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z pkt 3. poniżej.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.4.) ogłoszenia powyżej – jeżeli dotyczy.


4. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy, składa on odrębne następujące oświadczenia:
4.1. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
4.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy,
według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D załącznika nr 2 do SWZ.

6.1.5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 24. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł i utrzymać je nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
2. Wadium może być wnoszone:
2.1. w pieniądzu – wpłacane przelewem na rachunek Urzędu Miasta Krakowa PKO BP S.A. nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071 (IBAN: PL 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, SWIFT: BPKOPLPW, BIC:
BPKOPLPWXXX) z dopiskiem „Dostawa platformy do monitorowania zagrożeń zewnętrznych i prowadzenia rozpoznania OSINT- IT-03-2.271.16.2022” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium
znajdowało się na ww. rachunku;
UWAGA! w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie
wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.
2.2. w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) – w oryginale, wnoszone, przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej – opatrzone wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania gwaranta lub poręczyciela. Treść
dokumentu nie może zawierać postanowień o jego automatycznym wygaśnięciu w przypadku zwrotu do wystawcy. Wadium w postaci elektronicznej musi być przesłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Krakowa e-PUAP, zgodnie z wytycznymi zawartymi pod adresem: https://peu.um.krakow.pl/usluga/-/usluga/FK-1
UWAGA! Skan dokumentu wystawionego w postaci papierowej, następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie ma znamion oryginału (wyrok z 11 grudnia 2018 r. Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2426/18).
3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
4.1. musi być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4);
4.2. musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy;
4.3. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 98 ust. 6 ustawy każdego z tych Wykonawców;
4.4. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
5. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, z którego został dokonany przelew lub rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zwraca wadium w terminach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.
7. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy, zostały szczegółowo opisane w pkt 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Postanowienia dotyczące zmian umowy zawiera § 9 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) po uprzednim zaszyfrowaniu oferty przy pomocy miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy.
2. Ze względu na charakter niniejszego zamówienia (dostawa) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób (przez Wykonawcę lub podwykonawców) na podstawie stosunku pracy.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dzieli zamówienia na części ani nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i celowościowych, ponieważ stanowi spójną całość, a wszystkie jego elementy są powiązane i wpływają na jakość rozwiązania. Świadczenie dostawy przez różne podmioty rodziłoby problemy niepoprawnej współpracy i braku kompatybilności, w szczególności z tego względu, że przedmiot zamówienia obejmuje komplementarne, wpływające na siebie elementy. W ocenie Zamawiającego charakter przedmiotu zamówienia, uniemożliwia podział zamówienia na części – podział taki zasadniczo zagrażałby spójności w jego prawidłowej realizacji. W przypadku dostarczenia Platformy przez jednego Wykonawcę, ryzyko nieprawidłowej realizacji zamówienia, w tym, niewłaściwego skonfigurowania oraz braku kompatybilności pomiędzy jego elementami, jest znacząco ograniczone. Odstąpienie od podziału zamówienia na części nie pozbawia możliwości udziału w postępowaniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
4. Zamawiający, w granicach określonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, na zasadach określonych w SWZ.
5. Uzasadnienie zastosowania kryterium cena 100%. W ocenie Zamawiającego jedynym kryterium oceny oferty jest kryterium cenowe, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. W związku z powyższym nie ma możliwości negocjowania czasu trwania subskrypcji/wsparcia oraz dla wskazanego przedmiotu zamówienia nie istnieją opcje zamienne, które mogłyby zostać zaproponowane.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu został określony w pkt 6 SWZ.
7. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: GMINAMIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU (31-004 KRAKÓW, WOJ. MAŁOPOLSKIE). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP. Adres poczty
elektronicznej:it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:https://www.bip.krakow.pl/sub_dok_id=20764, zwanej w SWZ „stroną internetową prowadzonego postępowania”. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w pkt 9 SWZ.
8. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.