eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610320540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zachodnia 6

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 3882601

1.5.8.) Numer faksu: 24 3882264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zozleczyca@zozleczyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zozleczyca.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63461731-1a35-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00155068/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Odpady medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej- pamela.janecka@zozleczyca.pl
6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
6.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED).
6.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email pamela.janecka@zozleczyca.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. poz. 2415).
6.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonych postępowaniem
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w przypadku:
- osób fizycznych,
- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Zespół opieki Zdrowotnej w Łęczycy
2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.
3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres e-mail: iod@zozleczyca.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO**;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych;
· prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.ZP.382-14/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ”.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowych warunkach wykonania Umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Przybliżona prognozowana ilość odpadów medycznych wynosi ok. 84000 kg. (tolerancja +- 10%)
Odpady medyczne o kodach :
1. 18 01 01
2. 18 01 02
3. 18 01 03
4. 18 01 04
5. 18 01 06
6. 18 01 09

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny i kryterium posiadania certyfikatu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: posiadanie certyfikatu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku
w ww. zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązuje się posiadać aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym
a w szczególności:
1. decyzję/zezwolenie zezwalające na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – dotyczy podmiotów,
które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
2. dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego zezwalającego na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
3. aktualna decyzja /zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, bądź decyzję/ zezwolenie innego podmiotu świadczącego dla Wykonawcy te usługi.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązuje się posiadać aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym
a w szczególności:
1. decyzję/zezwolenie zezwalające na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – dotyczy podmiotów,
które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
2. dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego zezwalającego na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
3. aktualna decyzja /zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, bądź decyzję/ zezwolenie innego podmiotu świadczącego dla Wykonawcy te usługi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
1) oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) następujące przedmiotowe środki dowodowe: (jeżeli dotyczy) - nie dotyczy;
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy):
a) decyzji/zezwolenia zezwalającego na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia
b) dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego zezwalającego na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy
z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
c) aktualna decyzja /zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, bądź decyzję/ zezwolenie innego podmiotu świadczącego dla Wykonawcy te usługi.
d) złożenia oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej- Załącznik nr 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. np. łącząc się w konsorcjum
lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
14.10. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.11. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
14.12. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej - dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
14.13. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję
do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
14.14. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika,
o którym mowa w 14 ust. 10 i 14 ust. 13, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
14.15. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą,
co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
14.16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie; wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw
do wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
14.17. Zamawiający nie przewiduje na podst. art. 60 ustawy, zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana umowy powodująca zmianę jej charakteru w sposób istotny w stosunku do pierwotnej treści ( istotna zmiana) wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Z zastrzeżeniem ust.2, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy przewidzianych w ogłoszeniu, w zakresie :
1) opisu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami,
2) terminów odbioru odpadów ustalonych w „Szczególnych warunkach wykonania umowy”, z zachowaniem umówionej częstotliwości i warunków odbioru,
3) okresu obowiązywania umowy, w związku z niewyczerpaniem ilości odpadów ustalonej w umowie – do czasu wykonania całości zamówienia lub rozstrzygnięcia nowego postępowania o zamówienie publiczne, nie dłużej jednak niż o kolejne trzy miesiąca,
4) zmiany wykonawcy w warunkach określonych w art.455 ust.1 pkt 2 – 4 Prawa zamówień publicznych.

4. Dopuszcza się ponadto zmianę postanowień umownych, jeżeli konieczność takiej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, pod warunkiem, że zmiana ta nie zmodyfikuje ogólnego charakteru umowy i nie naruszy postanowień dotyczących ustalonej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności, na skutek której wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany okoliczności i jej następstw nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia dokonanego naruszenia.

7. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za dwie kolejne faktury, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do realizacji tych faktur w zakreślonym terminie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.