eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej ZSOiO w Pruszczu GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSOiO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsoio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aa329c2-1a09-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017340/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 682-35-10,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zsoio.pl; tel. 0 500-798-162
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.03.2022.TP/ZSOiO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE:
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych nalży wykonać konieczne prace rozbiórkowe na powierzchni objętej modernizacją, w tym:
- demontaż wyposażenia, białego montażu oraz osprzętu elektrycznego;
- demontaż drzwi, naświetli, podłóg i listew przypodłogowych;
- rozebranie ścian
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
W ramach prac przygotowawczych należy wykonać przegląd stanu technicznego elementów nie objętych pracami rozbiórkowymi. W ramach prac przygotowawczych należy sprawdzić drożność istniejących elementów kanalizacji sanitarnej.
3. PODŁOGI:
Przedmiotowy projekt modernizacji obiektu zakłada wymianę wszystkich podłóg w obrębie powierzchni objętej modernizacją wraz z wykonaniem nowych podkładów, na posadzki PCV termozgrzewalne i płytki gresowe. Wykończenie poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach technicznych;
4. SUFITY:
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie większości sufitów. W pomieszczeniach WC przy szatniach przewidziano sufit podwieszany modułowy;
5. ŚCIANY:
Ściany działowe należy wykonać w technologii GK.
W pomieszczeniach suchych przewidziano na ścianach istniejących przewidziano ich oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie. Ściany nowe należy zagruntować, przeszpachlować i pomalować. W pomieszczeniach mokrych wykończenie ścian płytkami glazury o wymiarach 59,5x29,5 cm do wysokości min. 2,0m, powyżej szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną. Dodatkowo w pokoju nauczycieli przewidziano fartuch z glazury w obrębie zlewozmywaka;
6. DRZWI I LISTWY PRZYPODŁOGOWE:
Zgodnie z treścią projektu w ramach modernizacji obiektu należy wykonać wymianę stolarki drzwiowej. Drzwi opisane szczegółowo na rysunku zestawienia stolarki. .
Występują drzwi aluminiowe i drewniane, przy czym drzwi drewniane należy wykonać jako odporne na wilgoć (skrzydło i ościeżnica);
7. ŁAZIENKI:
W łazienkach planuje się całkowitą wymianę instalacji, białego montażu, instalacji elektrycznych oraz nową aranżację z elementami wyposażenia zgodnie z rysunkami technicznymi opracowania;
8. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:
W ramach przedmiotowego projektu zmienia się układ aranżacji pomieszczeń. Nowy układ ścian działowych wykonać z lekkiej zabudowy G-K w oparciu o dokumentację techniczną. Sposób wykończenia i wyposażenia pomieszczeń łazienek przedstawiono na dokumentacji technicznej. Zakłada się całkowitą wymianę instalacji elektrycznej. Zmianie ulega instalacja centralnego ogrzewania co do lokalizacji i wymiany poszczególnych grzejników.
9. WYPOSAŻENIE:
Wyposażenie zostało szczegółowo opisane w specyfikacji technicznej.
10. WENTYLACJA MECHANICZNA:
Dla pomieszczeń szatniowych i sanitariatów projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej. Nawiew świeżego powietrza poprzez nawiewniki. Szczegółowe wytyczne przedstawiono w projekcie sanitarnym;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: VIII. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych):
 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ;
 roboty malarsko-tynkarskich;
 roboty posadzkowe;
 montażu stolarki drzwiowej;
 montaż ścianek działowych;
 montaż armatury łazienkowej i mebli;
 instalacyjnych dla sieci wewnętrznych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych);
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 81 301,00 zł. netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena (C) – waga kryterium   60   %;
2) Okres gwarancji  – waga kryterium    40  %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało swoim zakresem wykonanie robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia tj.: modernizację, przebudowę lub remont budynku o wartości równej lub wyższej niż 350 000,00 zł.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że, dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, która będą pełnić funkcje:
 kierownika robót w branży budowlanej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;
 kierownika robót w branży sanitarnej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;
 kierownika robót w branży elektrycznej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców:
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835). zwana dalej „UOBN”.
2. Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww.
okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na
podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust.
9 na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014;
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- 6 500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały opisane w Rozdziale 16 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:
- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt a-l) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności :
a) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
b) wystąpienia w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych (sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych), wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wezwania odpowiednich służb (gestorów sieci);
c) wystąpienia w trakcie realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej, wody i innych awarii niezależnych od Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z przedmiotem zamówienia;
d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym terminie;
e) zaistnienia długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, wprowadzenia stanu wyjątkowego, pandemii, epidemii itp. uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych, przeprowadzenia prób, sprawdzeń lub odbiorów;
f) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ;
g) brak dostępności materiałów na rynku – długotrwały czas oczekiwania;
h) w przypadku wystąpienia robót uzupełniających oraz dodatkowych mających wpływ (utrudniających) na zakończenie zakresu podstawowego przedmiotu umowy;
i) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością;
j) okoliczności wymienione w art. 455 ust. 1 ustawy PZP;
3. Zmiana Kierownika Robót jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy kierownik robót zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SWZ i posiadał doświadczenie zawodowe zgodne z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2.
4. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, pod warunkiem że nowy Podwykonawca zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał wymogi wskazane w § 4 umowy.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.