eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej ZSOiO w Pruszczu GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSOiO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsoio.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aa329c2-1a09-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017340/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304679/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.03.2022.TP/ZSOiO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 565683,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE:
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych nalży wykonać konieczne prace rozbiórkowe na powierzchni objętej modernizacją, w tym:
- demontaż wyposażenia, białego montażu oraz osprzętu elektrycznego;
- demontaż drzwi, naświetli, podłóg i listew przypodłogowych;
- rozebranie ścian
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
W ramach prac przygotowawczych należy wykonać przegląd stanu technicznego elementów nie objętych pracami rozbiórkowymi. W ramach prac przygotowawczych należy sprawdzić drożność istniejących elementów kanalizacji sanitarnej.
3. PODŁOGI:
Przedmiotowy projekt modernizacji obiektu zakłada wymianę wszystkich podłóg w obrębie powierzchni objętej modernizacją wraz z wykonaniem nowych podkładów, na posadzki PCV termozgrzewalne i płytki gresowe. Wykończenie poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach technicznych;
4. SUFITY:
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie większości sufitów. W pomieszczeniach WC przy szatniach przewidziano sufit podwieszany modułowy;
5. ŚCIANY:
Ściany działowe należy wykonać w technologii GK.
W pomieszczeniach suchych przewidziano na ścianach istniejących przewidziano ich oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie. Ściany nowe należy zagruntować, przeszpachlować i pomalować. W pomieszczeniach mokrych wykończenie ścian płytkami glazury o wymiarach 59,5x29,5 cm do wysokości min. 2,0m, powyżej szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną. Dodatkowo w pokoju nauczycieli przewidziano fartuch z glazury w obrębie zlewozmywaka;
6. DRZWI I LISTWY PRZYPODŁOGOWE:
Zgodnie z treścią projektu w ramach modernizacji obiektu należy wykonać wymianę stolarki drzwiowej. Drzwi opisane szczegółowo na rysunku zestawienia stolarki. .
Występują drzwi aluminiowe i drewniane, przy czym drzwi drewniane należy wykonać jako odporne na wilgoć (skrzydło i ościeżnica);
7. ŁAZIENKI:
W łazienkach planuje się całkowitą wymianę instalacji, białego montażu, instalacji elektrycznych oraz nową aranżację z elementami wyposażenia zgodnie z rysunkami technicznymi opracowania;
8. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:
W ramach przedmiotowego projektu zmienia się układ aranżacji pomieszczeń. Nowy układ ścian działowych wykonać z lekkiej zabudowy G-K w oparciu o dokumentację techniczną. Sposób wykończenia i wyposażenia pomieszczeń łazienek przedstawiono na dokumentacji technicznej. Zakłada się całkowitą wymianę instalacji elektrycznej. Zmianie ulega instalacja centralnego ogrzewania co do lokalizacji i wymiany poszczególnych grzejników.
9. WYPOSAŻENIE:
Wyposażenie zostało szczegółowo opisane w specyfikacji technicznej.
10. WENTYLACJA MECHANICZNA:
Dla pomieszczeń szatniowych i sanitariatów projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej. Nawiew świeżego powietrza poprzez nawiewniki. Szczegółowe wytyczne przedstawiono w projekcie sanitarnym;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 557198,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 562095,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 557198,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PERMUR Michał Netkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922186375

7.3.3) Ulica: Leśna 1

7.3.4) Miejscowość: Skarszewy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-250

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 557198,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji umowy- 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.