eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi ustawiania i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnychOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ustawiania i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 886 31 63

1.5.8.) Numer faksu: 81 886 41 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ustawiania i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a7dcbe-1a2c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 RDW w Puławach Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344 ze zm.), tj.
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ.
b) Niniejsze postępowanie znajduje się na Platformie pod linkiem:
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.
2. W razie problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla Wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego w dniach poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
2. Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Ustawienie oraz zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych” prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie:
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R6.ST.372.55.2022.ap

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres usług obejmuje:
1) OD PUŁAWY
a) Pobranie 5059 mb siatki przeciwśnieżnej z placów składowych Obwodów Drogowych w Puławach i w Kurowie i pali w ilości 2100 szt. z placu składowego Obwodu Drogowego w Kurowie, ustawienie jej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z załączoną lokalizacją ustawienia zasłon przeciwśnieżnych, stanowiącymi załączniki do umowy, w sposób gwarantujący należytą jakość.
b) Zdjęcie 5059 mb zasłon przeciwśnieżnych oraz demontaż pali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz lokalizacją ustawienia zasłon i odwiezienie na teren placu składowego Obwodu Drogowego w Kurowie wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez osobę odpowiedzialną wraz z rozliczeniem jakościowym i ilościowym.
2) OD ANNOPOL
a) Pobranie 7,525 mb siatki przeciwśnieżnej i pali w ilości 3100 szt. z placu składowego Obwodu Drogowego w Annopolu, ustawienie jej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z załączoną lokalizacją ustawienia zasłon przeciwśnieżnych, stanowiącymi załączniki do umowy, w sposób gwarantujący należytą jakość.
b) Zdjęcie 7,525 mb zasłon przeciwśnieżnych oraz demontaż pali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz lokalizacją ustawienia zasłon i odwiezienie na teren placu składowego Obwodu Drogowego w Annopolu wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez osobę odpowiedzialną wraz z rozliczeniem jakościowym i ilościowym.
UWAGA !!!
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji ustawienia zasłon. W przypadku wystąpienia okoliczności na które Zamawiający nie miał wpływu (tj. np. brak zgody właścicieli posesji na których zlokalizowano ustawienie zasłon przeciwśnieżnych), Zamawiający wskaże lokalizację zastępczą ustawienia zasłon.
2. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i lokalizacją ustawienia zasłon przeciwśnieżnych, w sposób gwarantujący należytą jakość.
3. Do realizacji zamówienia Zamawiający zapewnia siatkę przeciwśnieżną z tworzywa sztucznego oraz kołki drewniane złożone na terenie Obwodu Drogowego w Puławach, Kurowie oraz Annopolu.
4. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe, sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Wykonawca odpowiada za wykonywanie usług zgodnie z zasadami BHP i przepisami ruchu drogowego.
6. Przy kalkulowaniu ceny usług określonych w zestawieniu szczegółowym należy uwzględnić konieczność ręcznej realizacji części prac przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Zakres usług obejmuje m.in. wykonanie wiercenia otworów wiertnicą ręczną na terenie gdzie występuje podejrzenie wystąpienia instalacji podziemnych.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia i zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich kosztów również związanych z ewentualnymi uszkodzeniami infrastruktury podziemnej Ortange, PGNiG.
Istnieje możliwość wytyczenia trasy posadowieniami kabli telekomunikacyjnych przez Orange Polska na koszt i zlecenie Wykonawcy. Szczegóły na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor
8. Szczegółowy zakres usług ujęty jest w Specyfikacji Technicznej oraz lokalizacji ustawienia zasłon przeciwśnieżnych, stanowiących część pomocniczą do sporządzenia oferty.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji usług i w ich okolicy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych prac objętych umową, na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych prac) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, przekazanego dla Wykonawcy. Pracownicy winni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze, a sprzęt winien posiadać lampy ostrzegawcze /pulsujące/ koloru pomarańczowego. Usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska w sposób gwarantujący należytą jakość.
11. Wykonawca przystąpi do realizacji usług objętych umową po protokólarnym przejęciu pasa drogowego.
12. Przed przystąpieniem do prac Wykonawcy zostanie przekazany projekt organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług), zatwierdzony przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji powyższego zamówienia.
14. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 50 tys. zł. na jedno zdarzenie.
15. Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu w dniu przekazania miejsca wykonania zamówienia i następnie na każde żądanie Zamawiającego. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia.
16. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: kierowcy sprzętu transportowego, operatorzy sprzętu, osoby wykonujące prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE 2014/24/UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji ustawienia zasłon i rozdzielenie zamówienia groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z prawidłowym wykonywaniem usług i odpowiedzialnością za poszczególne elementy usług wykonywanych przez różnych wykonawców.
18. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże spełnianie warunku dotyczącego:
A. Doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na ustawieniu i zdjęciu zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg publicznych w ilości minimum 9,00 km i oświadczy, że dostawa ta została wykonana należycie.
Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia, którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik B).
3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) Nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału,
2. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika B i C do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt. X.1 lub są one niekompletne lub zwierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt. X.1. SWZ.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1. SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę takich informacji lub dokumentów.
6. W przypadku o którym mowa w pkt. IX.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika D.
7. Zamawiający przewiduje obowiązek złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie oświadczenia z art. 125. ust. 1 (wzór załącznik B), stanowiącym oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, polegających na:
1) Zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku
VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;
2) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu przypadki dopuszczające zmianę Umowy nie stanowią zobowiązania Stron do dokonania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamówień ZDW w Lublinie: https://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający, stosownie do art. 239 ust. 1 ustawy PZP wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XXI SWZ, w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 3 a), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
7. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.
14. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt. XVI SWZ.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.