eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › ZP-2360-7/22 Wykonanie systemu instalacji SKD i RCP w budynkach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 i 24Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZP-2360-7/22 Wykonanie systemu instalacji SKD i RCP
w budynkach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 i 24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276969023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KOŚCIUSZKI 15

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gliwice.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sądownictwo

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 645-17-45-225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 17

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323818310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@tgory.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tgory.sr.gov.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie przeprowadzi Sąd Okręgowy w Gliwicach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP-2360-7/22 Wykonanie systemu instalacji SKD i RCP
w budynkach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 i 24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f38a2e-1875-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091777/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie systemu instalacji SKD i RCP w budynkach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 i ul. Opolskiej 24

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17f38a2e-1875-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza).
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:zp@gliwice.so.gov.pl. (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
albo
2) Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 6.1 lub nowsza
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
15. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców określone zostały w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Jeżeli formaty plików oraz kompresji nie będą wskazane ww. Rozporządzeniu, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
W związku z powyższym:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg), .docx, .rtf, .odt, ze szczególnym wskazaniem na
.pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a. .zip
b. .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie tj. złożona oferta zostanie odrzucona. Zamawiający zaleca format
.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
• Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Prezesa Sadu Okręgowego w Gliwicach tel. 32 3380101 lub 103, adres e-mail: so.gliwice.so.gov.pl oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 3380265 adres e-mail: dyrektor@gliwice.so.gov.pl;
• Platformy e-Zamówienia jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Szczegóły znajdują się w Regulaminie pod adresem Portal Dostępowy | Regulamin (ezamowienia.gov.pl);
• Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w zakresie realizowanych zadań, z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Opolska 17 e-mail: prezes@tgory.sr.gov.pl, e- mail: dyrektor@tgory.sr.gov.pl,. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@tgory.sr.gov.pl,
b. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach jest Pani Katarzyna Woźniak tel. (32) 33-80-104, e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy:
ZP-2360-7/22 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
Szczegóły w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2360-7/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji SKD i RCP w budynkach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17
i ul. Opolskiej 24.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Realizacja zadania dotyczy jednej jednostki sądowej tj. Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, który swoje wydziały zlokalizowane ma w dwóch budynkach. Z uwagi na konieczność zarządzania systemem KD i RCP w jednostce sądowej, możliwość wykonanie dwóch różnych systemów (np. przez dwóch różnych wykonawców odrębnych zadań) spowodowało by znaczące utrudnienia w zarządzaniu systemami, utrzymaniu tych systemów a także kontrola nad nimi przez jednego administratora. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki:
• załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy;
• załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa;
• Załącznik nr 5 - przedmiar robót;
• Załącznik nr 6 - STWiOR.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena i Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z zawartymi oświadczeniami;
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (część A). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika);
3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego; Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3000 zł;
Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w rozdziale IX SWZ należy się bezwzględnie zapoznać z niniejszymi zapisami.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wnosi się przed zawarciem umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w rozdziale XVII. SWZ należy się bezwzględnie zapoznać z niniejszymi zapisami.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z ustawą Pzp oraz zapisami projektowych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszymi zapisami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa zostanie zawarta na okres 75 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 20.11.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.