eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › "Zagospodarowanie terenu przy obiektach na terenie szkółki gospodarczej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu przy obiektach na terenie szkółki gospodarczej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Hajnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejki Leśne 12

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie terenu przy obiektach na terenie szkółki gospodarczej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14bac860-1a29-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na
pytania preferuje się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupawa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Hajnówka ul. Kolejki leśne 12, 17-200
Hajnówka zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 683 23 78, e-mail:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Piątkiem pod adresem e-mail: iodhajnowka@projektpdp.pl 3)
celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w umowie bądź
podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej przyszłej realizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
5) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również innym podmiotom
świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.
6) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych. 8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z
przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i
realizacji umowy.
10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest za
każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przy obiektach na terenie szkółki gospodarczej, polegającego na budowie placu manewrowego do budynku gospodarczego z chłodnią na potrzeby szkółki leśnej, budowę ciągów pieszych.
Teren planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu położny jest na działce nr ewid. 576, jedn. ew. Hajnówka, obręb Lipiny, gm. Hajnówka.
Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. W zakres dokumentacji wchodzi: projekt zagospodarowania, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Dokumentacja projektowa w szczególności projekt zagospodarowania ma szerszy zakres niż przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem tj. robót wyszczególnionych w kosztorysie oferenta stanowiącym - załącznik nr 1.
Zamawiający wymaga wykonania w terminie do 5 grudnia 2022 r. co najmniej następujących robót stanowiących część przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: w ramach kryterium „Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60,00
[pkt].
C = Najniższa cena spośród złożonych ofert [zł] (Cn)/Cena oferty badanej [zł] (Co)x 60,00 [pkt]
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - Najniższa cena spośród złożonych ofert
Co - Cena oferty badanej
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 [pkt]
w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
tabeli w sposób następujący:
Ilość miesięcy Liczba punktów
60 0 pkt
61-67 10 pkt
68-75 20 pkt
76-83 30 pkt
84 i więcej 40 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie tego kryterium, przyjmuje
się 40 pkt.
Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancji:
a) Kryterium „gwarancja” na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi;
b) W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty za udzielenie okresu gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy tj. od minimalnego okresu wymaganego przez
Zamawiającego, przy czym Wykonawca deklarując 60 miesięcy w formularzu ofertowym otrzyma 0
punktów w ramach kryterium „gwarancja”; c) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60
miesiące
liczone od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z datą
bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.
d) Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 84
miesiące. Wykonawca deklarując okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 84 miesiące, otrzyma 40
punktów w ramach kryterium „gwarancja”;
e) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi jakości w pełnych miesiącach. Okres
gwarancji i rękojmi muszą pokrywać się ze sobą. Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji i rękojmi
krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem
oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej –
- warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
- warunek w zakresie oświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o wartości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, złożone na formularzu stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości w celu uzyskania wskazanej wartości.
Jeżeli roboty budowlane wykonywane były na rzecz zamawiającego w/w dowody nie są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8).
-Wykaz wykonanych robót budowlanych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych robót), dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ), dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8).
-Wykaz wykonanych robót budowlanych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych robót), dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ), dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 PZP) albo unieważniono postępowanie (art. 98ust. 1 pkt 3 PZP) lub złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 PZP).
11.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.