eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Werbkowice › "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WERBKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamojska 1

1.5.2.) Miejscowość: Werbkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 657 20 80

1.5.8.) Numer faksu: 84 657 20 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@werbkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: werbkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90637244-1a22-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023233/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Werbkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.werbkowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.werbkowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa wRozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://przetargi.werbkowice.pl Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z bieżącymi instrukcjami dostawcy kanału komunikacji (Platformy). Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych znajduje się na Platformie zakupowej, w zakładce „Pomoc”.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej przetargi.werbkowice.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: przetargi.werbkowice.pl Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie – w przypadku np. awarii Platformy - komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: katarzynabanaszek@werbkowice.pl
Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. Zamawiający podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: dopuszczalne formaty przesyłania danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig; informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie przetargi.werbkowice.pl i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i |w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Werbkowice;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: rodo@werbkowice.pl lub grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.271.9.2022.KBR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice”. Planowane zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", o którym mowa a art. 103 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. 2021 poz. 1129).
Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW)
w miejscowości Sahryń na dz. nr ewid. gr. 242/4 obręb ewid. 0189 Sahryń oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Sahryń o długości około 1211m.
Zakres zamówienia obejmuje:
• opracowanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej dla wykonania Robót w tym szczegółowego bilansu zapotrzebowania na wodę dla okresu obecnego i perspektywicznego wraz z projektowanym schematem technologii uzdatniania wody, układem sieci i obiektów oraz obliczeniami hydraulicznymi,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji, w tym
m. innymi: decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno-prawne, warunki techniczne na przyłącza, warunki techniczne drogowe na zjazd, pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego, decyzji prawomocnej o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych bez sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego, ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót bez sprzeciwu;
• wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące Zamówienie, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Zamówienia (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie),
• dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej związanej z podłączeniem instalacji do sieci PGE;
• opracowanie i wdrożenie systemu cyberbezpieczeństwa,
• wykonanie monitoringu obiektu (kamery, alarmy, czujniki otwarcia pokryw itp.);
• wykonanie Prób Końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Zamówienia,
• wykonanie Prób Końcowych i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
• przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji i obiektów,
• opracowanie dokumentacji powykonawczej,
• wykonanie tablic informacyjnych obiektów, technologii i sieci.
Pełen opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagane techniczne, architektoniczne, ekonomiczne, materiałowe i funkcjonalne Zamawiający przedstawił w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
• Cena (C) – waga kryterium 60%;
• Długość okresu gwarancji (G) – waga kryterium 20%;
• Doświadczenie Kierownika Budowy (KB) – waga kryterium 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące wymagania:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat obrotowych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres: osiągnął przychód netto ze sprzedaży
robót budowlanych w każdym roku obrotowym w wysokości co najmniej 12 mln PLN.
b) Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 9 mln PLN.
c) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej
7,5 mln PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, po wyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej jedno zadanie (kontrakt, umowa) polegające na opracowaniu wielobranżowej
dokumentacji projektowej (obejmujące m.in. projekty budowlane i projekty wykonawcze
w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, technologicznej i elektrycznej) dotyczącej budo wy, przebudowy lub rozbudowy stacji lub zakładu uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż Qśr = 20m3/h oraz o wartości zaprojektowanych robót budowlanych co najmniej 7
500 000,00 mln PLN netto.

b) co najmniej jedno zadanie (kontrakt, umowa) polegające na wykonaniu robót budowlanych (obejmujące m.in. roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,
technologicznej i elektrycznej) dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy stacji lub zakładu uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż Qśr = 20m3/h oraz o wartości wykonanych
robót budowlanych co najmniej 7 500 000,00 mln PLN netto.

Roboty określone powyżej mogły być wykonywane razem lub oddzielnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej obejmujący wymagane doświadczenie może być spełnione łącznie.
Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
• zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
• zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż
w w/w okresie.

2.5 Kadra techniczna - dysponowania osobami:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
• Projektant – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wentylacyjnych , wodociągowych
i kanalizacyjnych mogąca wylegitymować się 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;
• Projektant – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej mogąca wylegitymować się 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;
• Projektant – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych mogąca wylegitymować się 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania;
• Kierownik Budowy – osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji (budowie, rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej stacji/zakładu uzdatniania wody o wydajności minimum 20 m3/h oraz o wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 7,5 mln PLN netto;
• Kierownik Robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie
w pełnieniu funkcji co najmniej kierownika robót przy realizacji (budowie, rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej stacji/zakładu uzdatniania wody o wydajności minimum 20 m3/h oraz
o wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 7,5 mln PLN netto;
• Kierownik Robót Elektrycznych - osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji co najmniej kierownika robót przy realizacji (budowie, rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej stacji/zakładu uzdatniania wody o wydajności minimum 20 m3/h oraz o wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 7,5 mln PLN netto;
• Technolog - osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa przy rozruchu co najmniej jednej stacji/zakładu uzdatniania wody o wydajności minimum 20 m3/h oraz o wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 7,5 mln PLN netto.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza, aby dana osoba wchodząca w skład zespołu realizującego zamówienie posiadała łącznie wszystkie wymagane uprawnienia albo niektóre z wymaganych uprawnień, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania zespołu osobowego zapewniającego należytą realizację przedmiotu zamówienia.

2.6 Systemy zapewnienia jakości

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że wdrożył, utrzymuje systemy zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 lub równoważnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi spełniać warunek zdolności finansowej i ekonomicznej wskazany w treści warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 2.3 lit. a) SWZ.

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
• sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa
i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
• oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze robót budowlanych za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– za ten okres;
• informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
• dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
• wykaz robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych
z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
• zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę norm zarządzania jakością oraz norm zrządzania środowiskiem.
Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany dołączyć również (jeśli dotyczy):
• Wykaz rozwiązań równoważnych, jeżeli wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1 pieniądzu;
4.2 gwarancjach bankowych;
4.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 Nr 109, poz. 1158, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym
w Werbkowicach nr rachunku 20 9642 0009 2001 0000 0619 0005 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr RIP.271.9.2022.KBR
6. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
7.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
7.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
7.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
7.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
7.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Werbkowice.
7.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://przetargi.werbkowice.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.