eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Produkcja i prowadzenie szkolenia w formule Blended Learning pn. Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Produkcja i prowadzenie szkolenia w formule Blended Learning pn. Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 27

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dziewad@uek.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.uek.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Produkcja i prowadzenie szkolenia w formule Blended Learning pn. Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c317176-1a12-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016988/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Produkcja i prowadzenie szkolenia w formule Blended Learning pn. Projektowanie i Prowadzenie akademickich kursów online dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy o numerze POWR.03.05.00-00-Z217/18.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://przetargi.uek.krakow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://uekkrakow.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne oraz zasady dotyczące korespondencji określa Rozdział 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych".

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.201.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 84746,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na zaprojektowaniu i poprowadzeniu szkolenia w formule Blended Learning, w oparciu o wyprodukowany wcześniej na platformie Moodle Zamawiającego kurs szkoleniowy dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (zwany dalej UEK) pn. Projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online. Odbiorcami wyprodukowanych szkoleń są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwany dalej SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale 17 SWZ. Punkty będą
przyznawane wg następujących zasad 1% = 1 punkt. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Trenera

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo wykonane przez Trenera skrinkasty

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zorganizował i przeprowadził), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie realizacji, co najmniej trzy (3) usługi szkoleniowe dla kadry dydaktycznej Uczelni1), a każde z nich (poniższe przesłanki muszą zachodzić łącznie wobec każdego szkolenia):
i. zostało przeprowadzone w formie szkolenia zdalnego moderowanego4) w modelu Blended Learning3),
ii. trwało co najmniej 3 tygodnie i obejmowało min. 15 godzin szkoleniowych6) pracy prowadzącego (trenera)
iii. obejmowało zagadnienia z zakresu e-learningu akademickiego2) z wykorzystaniem narzędzi platformy LMS Moodle

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia i będą wykonywać je osobiście, tj.: jednym (1) Trenerem który zostanie skierowany do realizacji niniejszego zamówienia, a który:
i. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
ii. posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zrealizowanie w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech (3) usług szkoleniowych wykonanych na rzecz Uczelni1), obejmujących zagadnienia z zakresu e-learningu akademickiego2), których odbiorcami była kadra dydaktyczna Uczelni1), a każda z tych usług szkoleniowych:
• polegała na poprowadzeniu co najmniej 3 tygodniowego szkolenia zdalnego moderowanego4) w modelu Blended Learning3),
• obejmowała zagadnienia z zakresu e-learningu akademickiego2) z wykorzystaniem narzędzi platformy LMS Moodle
• obejmowała co najmniej 15 godzin szkoleniowych6) pracy prowadzącego (trenera)
iii. posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie oraz zrealizowanie w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech (3) skrinkastów5), których tematem była obsługa dowolnej platformy zdalnego kształcenia przez nauczyciela w kontekście wykorzystania jej w procesie kształcenia uczniów bądź studentów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz usług wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. a SWZ.
Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wykaz osób musi zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. b SWZ
Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy składają wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SWZ, a wraz z nim:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne);
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) – propozycja zobowiązania stanowi zał. nr 3 do SWZ;
4) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum).
5) Oświadczenie Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – propozycja wzoru Oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale 9.2. i 10. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W par. 12 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) określony został rodzaj, zakres
oraz warunki wprowadzenia zmian w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.Net. Wykonawca składa ofertę na Platformie Zakupowej Logintrade.Net Adres strony internetowej na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: https://uekkrakow. logintrade.net/rejestracja/oplatformie.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.