eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO i ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN do produkcji rolnej. WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO i ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN do produkcji rolnej.
WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Sandomierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292450509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokoszyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158323471

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mokoszyn1@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mokoszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO i ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN do produkcji rolnej.
WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f111610-198f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059454/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SZKOŁA Grupa §4000 (zbiorczy) OGÓLNY zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings.2.Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego może, bezpłatnie zarejestrować się.Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty),
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza Platformy Zakupowej. 4.W przypadku zakłóceń w działaniu Platformy Zakupowej uniemożliwiających komunikację, Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić problem do Zamawiającego drogą e-mail: mokoszyn1@interia.pl. 5.Pod nazwą
niniejszego postępowania w sekcji „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja postępowania. 6.Wykonawca może
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem formularza Platformy Zakupowej używając przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 7.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie podanym w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. 8.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, a także ewentualne zmiany SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings, w sekcji "Komunikaty".9. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji i wyjaśnień na pytania kierowane do Zamawiającego.10.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej:Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej, to: 1) przeglądarka internetowa Edge, Chrome i Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”, 2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, 3) Platforma Zakupowa dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, 4) w celu założenia konta użytkownika na stronie https://platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej
(e-mail), 5) przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć przesłać plik przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące
dopuszczalnej objętości oraz formatów przesyłanych danych są następujące:
1)występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150MB, 2)w przypadku
większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, ze szczególnym wskazaniem na pdf. 3 komunikacja poprzez formularz „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 150 MB przy maksymalnej ilości 10
plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający zaleca stosowanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx oraz dopuszcza stosowanie następujących formatów plików:.txt; .rft; .xps; .odt; .ods; .odp; .ppt; .pptx; .csv.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, reprezentowana przez dyrektora-mgr Alicja Szatan. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: mokoszyn1@interia.pl., lub pod numerem tel: 15-832-34-70 (p. M. Bażant). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; •obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
•Posiada Pan/Pani:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Przet. dost. 4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO i ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:
Nawozy mineralne materiał siewny i środki ochrony roślin do produkcji rolnej.
WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Dla ZSCKR w Sandomierzu,
27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1
Zamawiający wymaga:
Opakowania nawozów mineralnych w formie Big Bag 500kg.
Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Dostawcy.
DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO i ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN TYLKO PO CENACH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU OFERTOWYM-Cennik jednostkowy i zbiorczy dostaw!!!
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
Odpowiedniej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ: Załącznik nr 10 do SWZ-SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa nawozów mineralnych materiału siewnego i środków ochrony roślin-Cennik jednostkowy i zbiorczy dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24000000-4 - Produkty chemiczne

24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty C
Czas wykonania dostawy CD

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania dostawy CD

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu poprzez złożenie
wymaganych załączników do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
1.2.Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego
podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia-dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby-(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);
2.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.
3.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się te dokumenty w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1, nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, i zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz Ofertowy-Załącznik nr 1 do SWZ,
2.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, że główny zakres
zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy-Załącznik nr 2 do SWZ,
3.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia-Załącznik nr 3 do SWZ,
4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia-Załącznik nr 4 do
SWZ,
5.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby- Załącznik nr 5
do SWZ,
6.Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu-
Załącznik nr 6 do SWZ,
7.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego
podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia-Załącznik nr 7 do SWZ,
8.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych-Załącznik nr 8 do SWZ,
9.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego-Załącznik Nr 9 do SWZ,
10.Specyfikacja techniczna zamówienia-Załącznik nr 10 do SWZ-SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostawa nawozów mineralnych materiału siewnego i środków ochrony roślin-Cennik jednostkowy i zbiorczy dostaw.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w
przypadkach i na zasadach określonych w Dziale VII Rozdz. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r PZP.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wykonania wszystkich elementów zamówienia netto bez podatku VAT, minus ewentualne upusty, plus kwota podatku VAT.
Tak wyliczoną cenę brutto oferent-Dostawca zamieszcza w ofercie.
Cena ta w formie brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Zamówieniową przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.
3.Cena ofertowa jest ceną ryczałtową ustaloną na okres ważności umowy.
4.Wszelkie rozliczenia między Stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN) z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5.Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP).
PRZEZ CENĘ BRUTTO NALEŻY ROZUMIEĆ CENĘ DLA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA.
Termin płatności za dostawę wynosi 30 dni od daty prawidłowego doręczenia faktury VAT przez Dostawcę dla Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.