eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Dostawa pieczywa, mięs i wędlin oraz drobiuOgłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pieczywa, mięs i wędlin oraz drobiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieczywa, mięs i wędlin oraz drobiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0db7dc3b-fb97-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00304319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166711/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa pieczywa, mięs i wędlin oraz drobiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234297

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 336903,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Pieczywo i ciastka

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15811100-7 - Chleb

15811400-0 - Bułeczki

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

4.5.5.) Wartość części: 89233,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Mięso i wędliny

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.5.5.) Wartość części: 195358,80 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć nr 3 - Drób świeży

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112130-6 - Kurczęta

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 52311,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97144,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97144,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97144,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CHRUPEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Miedzińscy Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7670000508

7.3.3) Ulica: Zamkowa 26

7.3.4) Miejscowość: Złotów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97144,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-13 do 2024-06-13

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214268,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249539,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214268,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5590003596

7.3.3) Ulica: Dworcowa 8/1

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-120

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214268,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-13 do 2024-06-13

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45019,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45309,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45019,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5590003596

7.3.3) Ulica: Dworcowa 8/1

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-120

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45019,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-13 do 2024-06-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.