eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO- PARKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "ŚLĄSK BEZ GRANIC III- ZAMKI I PAŁACE" W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO- PARKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ŚLĄSK BEZ GRANIC III- ZAMKI I PAŁACE" W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 775416357

1.5.8.) Numer faksu: 77 5416411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO- PARKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ŚLĄSK BEZ GRANIC III- ZAMKI I PAŁACE" W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3daf2ec-1a08-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045499/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO - PARKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ŚLĄSK BEZ GRANIC III- ZAMKI I PAŁACE" W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Śląsk bez granic III - zamki i pałace” realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, współfinansowanego ze środków Programu. Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej
zamowieniapubliczne@opolskie.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania
się z wykonawcami” SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich
użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o
zamówieniu lub oznaczeniem sprawy – nr postępowania DOA-ZP.272.27.2022.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia
o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w
formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatu pdf. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostałe informacje są ujęte w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, z siedzibą przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole numer faksu: (77) 54 16 411 – Departament Organizacyjno-
Administracyjny numer telefonu: Sekretariat (77) 54 16 400, 510
email: umwo@opolskie.pl mailto:umwo@opolskie.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2; 00-193 Warszawa.
12. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
13. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
14. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o
udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Mosznej, ul. Zamkowa, gmina Strzeleczki, działka o nr ewid. gruntów: 306/2 i 307/2, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej. Park wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 2499, nr decyzji o wpisie do rejestru: 681/63 z 24.06.1963, 1623/66 z 21.09.1966 oraz 223/50 z 8.05.1950.
Użytkownikiem zespołu pałacowo-parkowego jest spółka Moszna Zamek Sp. z o. o.
Planowany zakres robót budowlanych obejmuje:
1) Wykonanie ogrodzenia z przęseł (399,04 m) na działce nr 307/2 k.m. 4 jednostka ewidencyjna Strzeleczki, obręb Moszna:
 Zabezpieczenie drzewostanu i roślinności niskiej,
 Roboty ziemne z wywiezieniem urobku i gruzu,
 Wykonanie cokołów betonowych z fundamentami i osadzeniu w nich słupków stalowych, do których montowane będą przęsła ogrodzenia,
 Wykonanie i posadowienie nakryw cokołów,
 Montaż przęseł wykonanych na podstawie rysunku A – 5,
2) Ogrodzenie ze słupków separacyjnych (91 szt.) na działce nr 306/2 k.m. 4 jednostka ewidencyjna Strzeleczki, obręb Moszna:
 Roboty ziemne z wywiezieniem urobku,
 Posadowienie słupków poprzez zabetonowanie rury kotwiącej,
 Montaż łańcucha na słupkach.
Dla zakresu prac wynikającego z Załącznika nr 2 do OPZ (tj. Dokumentacja projektowa) Zamawiający uzyskał Pozwolenie nr 1075/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.11.2021 r. (Załącznik nr 3 do OPZ) oraz Decyzję nr 47/2022 z dnia 22.02.2022 r. Starosty Krapkowickiego, zatwierdzającą projekt budowlany autorstwa mgr inż. arch. Eweliny Grot (Załącznik nr 5 do OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
1) Cena oferty brutto (C) z wagą 60 %,
2) Okres gwarancji na roboty budowlane (podawany w pełnych latach) z wagą 40 %.


ad. 1) Cena (łączna)
Cena oferty brutto (C) z wagą 60 % zostanie obliczona w następujący sposób:

C (cena) = najniższa cena brutto w zł / cena ocenianej oferty brutto w zł x 100 pkt x 60 %

Oferta w kryterium 1. może otrzymać maksymalnie 60 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 60%.


ad. 2) Okres gwarancji na roboty budowlane (podawany w pełnych latach) z wagą 40 % zostanie obliczona w następujący sposób:

- minimum 2 lata – 0 pkt,
- 3 lata – 25 pkt,
- 4 lata – 50 pkt,
- 5 lat i więcej – 100 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje:

- mniej niż 2 lata gwarancji - oferta zostanie odrzucona,
- więcej niż 5 lat gwarancji – oferta oceniona zostanie tak jakby został zaoferowany okres gwarancji wynoszący 5 lat (przy czym do umowy zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji)
Za pierwszy dzień „okresu gwarancji” przyjmuje się dzień następujący po dniu protokolarnego przyjęcia końcowego odbioru robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zakres gwarancji dotyczy wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wykonawca obowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych latach
(wg KC).

Liczba punktów w powyższym kryterium obliczona zostanie jako iloczyn przyznanych punktów wg podanego sposobu oceny i odpowiednio wagi tego kryterium tj.:
Liczba punktów = uzyskana liczba punktów (w skali pkt 0-100) w ramach kryterium x waga 40 %

Oferta w kryterium 2. może otrzymać maksymalnie 40 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 40%.

Uwaga: Pełny zakres wszelkich informacji dotyczących zamówienia zawiera SWZ z załącznikami dostępna na stronach internetowych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej art.116 PZP

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące swym zakresem budowę ogrodzenia w systemie konstrukcji: stalowej i/lub betonowej i/lub murowanej, w ramach których wartość ww. robót polegających na budowie ogrodzenia wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto w każdej z wykazywanych robót,

Poprzez pojęcia: „budowa”, „roboty budowlane”, rozumie się odpowiednio prace, o których mowa w art. 3 pkt 6) i 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).


2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponować:

a) osobą skierowaną do pełnienia funkcji Kierownika robót, tj. osobą:
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz spełniającą wymogi, o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zm.), tj.: przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

b) osobą skierowaną do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich, uprawnioną do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, tj. spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37b Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zm.):
ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
- Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań określonych w lit. a) i b) przez jedną osobę.

Pozostałe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SWZ z załącznikami i dokumentach zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ

- (na wezwanie Zamawiającego) Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- Zamawiający może żądać Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (..) w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego.

- (na wezwanie Zamawiającego) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Zamawiający żąda przedstawienia:

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ

- (na wezwanie Zamawiającego) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
- oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik do SWZ,

- (na wezwanie Zamawiającego) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie o dysponowaniu tymi osobami - Załącznik do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszelkie wymagane do złożenia dokumenty opisano w SWZ.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
W ofercie należy wskazać przede wszystkim: nazwę, adres, dane do kontaktu, w tym e-mail - Wykonawcy,
- jak również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną ww. dane każdego z konsorcjantów,
- a w przypadku posługiwania się zasobami pomiotu trzeciego – również dane tego podmiotu.
Ponadto w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy.

Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXII SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Oferta powinna zawierać CENĘ oraz pozostałe dane do oceny oferty w kryterium oceny ofert tj.:
OKRES GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE (podawany w pełnych latach oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. XVII. SWZ pt. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert).

-Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik do SWZ. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik do SWZ.
Ponadto:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym Projekcie postanowień umowy (- w szczególności w § 15 Projektowanych postanowień umowy - zał. do SWZ).

Dodatkowo Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów
i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, i innych zmian nie mających znaczenia dla brzmienia umowy a także uzupełni brakujące informacje wynikające z oferty oraz wskazań Wykonawcy tj. m.in. osoby uprawnione do kontaktu, dane adresowe, itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ wraz z załącznikami i dokumentach zamówienia.


1. Nazwa (tytuł) zamówienia: WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO- PARKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ŚLĄSK BEZ GRANIC III- ZAMKI I PAŁACE" W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020
2. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane.
3. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik do SWZ) stanowią łącznie następujące dokumenty:
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. dokument przyjęty Uchwałą Nr 7638/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikami:
1) Załącznik nr 1 do OPZ – rysunek nr przedstawiający zakres realizacji ogrodzenia z przęseł
2) Załącznik nr 2 do OPZ – Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy – w formie jednolitego opracowania pn. PROJEKT ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI OGRODZENIA Z PRZĘSEŁ ORAZ SŁUPKÓW SEPARACYJNYCH (…))
3) Załącznik nr 3 do OPZ – Pozwolenie nr 1075/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.2021 r.
4) Załącznik nr 4 do OPZ – Pozwolenie nr 1008/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.11.2021 r.
5) Załącznik nr 5 do OPZ – Decyzja nr 47/2022 Starosty Krapkowickiego z dnia 22.02.2022 r.
6) Załącznik nr 6 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
7) Załącznik nr 7 do OPZ - Przedmiar robót - z dostosowany do zakresu objętego zamówieniem
8) Załącznik nr 8 do OPZ – dokumentacja powykonawcza nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego
i pieszego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.


Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesiące:
Zgodnie z § 4 PPU – zał. do SWZ:
„Termin przekazania terenu budowy oraz czas trwania umowy
3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany w terminie do 4 (czterech) miesięcy, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.”


Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę (…) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę (…), którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę (…), którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z umowy o dofinansowanie CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238 ustanowiono na okres do 31.12.2027 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.