eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Szkolenie - doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowymOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenie - doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczęśliwicka 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie - doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b54cbf7-13d9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00306219/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Szkolenie - doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.udt.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl
lub https://udt.eb2b.com.pl zapewniającej zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w
ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie
terminu na ich składanie.
Korzystanie z platformy zakupowej oraz zarejestrowanie i utrzymanie konta na Platformie zakupowej przez Wykonawcę jest
bezpłatne.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta.
Zamawiający zaleca założenie Konta na Platformie zakupowej na kilka dni przed złożeniem oferty. Wymagania techniczne i
organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej - dostępny pod adresem internetowym:
https://udt.eb2b.com.pl/user/terms lub https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w
przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz
uznaje go za wiążący. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się w
zakładce Regulacje i procedury: https://udt.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations
W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem i obsługą Platformy zakupowej należy korzystać z Pomocy Technicznej,
która udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy.
Pomoc techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr tel. +48 22 428 19 28, adres e-mail:
admin@eb2b.com.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferty i załączniki do oferty)
przekazywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl
Zamawiający wysyłając korespondencję do Wykonawców będzie używał adresów poczty elektronicznej osób uprawnionych do
komunikowania się z Wykonawcami. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej -
e-mail: przetargi@udt.gov.pl Zamawiający nie zaleca komunikowania się poprzez wykorzystanie przycisku: Pytania/Informacje na
Platformie https://udt.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl (platforma zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w
postępowaniu). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia udostępniane są na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.udt.gov.pl zakładka: Kim jesteśmy ->
zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> Przetargi publiczne (Pzp), link https://bip.udt.gov.pl/przetargi
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w
art. 61 ustawy Pzp.
Szczegóły w zakresie informacji o środkach komunikacji elektronicznej oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych - znajdują się w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353;
b) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych,
możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl);
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie i realizacje zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, z
zastrzeżeniem wymagania wskazanego w art. 75 ustawy Pzp;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może
zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 ustawy Pzp
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-DK-104/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: autodrom/ obiekt zlokalizowany w województwie mazowieckim

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe wyposażenie miejsca do przeprowadzenia szkoleń praktycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część2: autodrom/ obiekt zlokalizowany w województwie wielkopolskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe wyposażenie miejsca do przeprowadzenia szkoleń praktycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp: a) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
dla części nr 1 -2:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1212 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019 poz. 163).
Powyższy warunek zostanie spełniony przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, którzy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będą realizować poszczególne elementy zamówienia.

b) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia - dla części nr 1 - 2:
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom, tj. realizacja szkoleń w formule zamkniętej dla jednego Zamawiającego, na które składała się organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym, każde dla minimum 30 uczestników, na które składało się minimum jednodniowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Zamawiający nie uzna szkoleń, których tytuły będą w sposób jednoznaczny sugerowały, że program tych szkoleń dotyczył innych zagadnień.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

c) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do niezbędnych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - dla części nr 1 - 2:
A. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą przeznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia, która wykonywała czynności przewidziane dla wykładowcy części teoretycznej oraz czterema instruktorami do części praktycznej, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: Wykładowca musi posiadać jedocześnie niżej wymienione kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia instruktora techniki jazdy, potwierdzone zaświadczeniem w formie świadectwa, wydanym przez właściwego Wojewodę wraz z numerem ewidencyjnym instruktorów techniki jazdy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019 poz. 163);
- w okresie trzech lat przeprowadził co najmniej 50 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i/ lub doskonalenia techniki jazdy;
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia;
Instruktorzy muszą posiadać jedocześnie niżej wymienione kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia instruktora techniki jazdy, potwierdzone zaświadczeniem w formie świadectwa, wydanym przez właściwego Wojewodę wraz z numerem ewidencyjnym instruktorów techniki jazdy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019 poz. 163);
- co najmniej 3-letnie doświadczenie jako instruktor doskonalenia techniki jazdy;
- w okresie trzech lat przeprowadził co najmniej 200 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkoleń praktycznych z zakresu doskonalenia techniki jazdy;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykaz osób stanowi załącznik do SWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ
b) Formularz cenowy dla części nr 1 -2 (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ
c) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zał. do SWZ
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. do SWZ
f) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
g) Oświadczenia i / lub dokumenty, na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone we wzorze
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa do składania ofert - https://udt.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2023, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, z założeniem rozpoczęcia realizacji szkoleń w 2022 r.
2. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.