eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Modernizacja boiska szkolnego przy SP w CerekwiOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 610 51 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be777e6-187e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014132/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/649314

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/649314

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram; procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Szczegółowe instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania, z wyłączeniem składania ofert.
4. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zakrzew.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej (nie dotyczy składania ofert). Z uwagi na ograniczoną wielkość przesyłania jednorazowej wiadomości na pocztę elektroniczną Zamawiającego, przesłana przez Wykonawcę wiadomość nie powinna przekraczać 10 MB pojemności.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego OPEN NEXUS Sp. z o. o., nr tel. +48 22 101 02 02 (w godzinach 8.00 – 17.00) lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
6. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem platformy zakupowej (nie dotyczy złożenia oferty) wynosi 500 MB
(maksymalnie 10 plików w jednej wiadomości).
7. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń, cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, przyjmuje się
datę ich złożenia na platformie zakupowej, a w przypadku awarii platformy zakupowej datę ich otrzymania przez Zamawiającego na
adres e-mail: zamowienia@zakrzew.pl
8. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Jednocześnie Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów w następujących formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .7Z.
9. Wśród formatów danych powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich formatach danych (pliki) zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki do złożenia wraz z ofertą, pod rygorem nieważności winna być sporządzona w
języku polskim w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika.
Szczegółowy opis zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew tel. 48 610 51 22, email: gmina@zakrzew.pl .
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi numer postępowania ZP.271.1.22.2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na działce nr 66/5- Obręb geodezyjny Kolonia Cerekiew.
Zakres robót
1) Rozebranie i utylizacja istniejącej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej – 1275,00m2 i ogrodzenia z siatki metalowej 427,28 m2
2) Oczyszczenie betonowego podłoża, naprawa uszkodzeń – 1275,00m2
3) Wykonanie ogrodzenia z siatki propylenowej – piłkochwytu – 610,80 m2 . W ramach pracy należy podwyższyć istniejące słupy ogrodzeniowe o przekroju 80 x 80 mm do wysokości 4,00m z nakryciem ich daszkami. Wysokość podwyższenia = 1,20m.
4) Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnej wys. 20 mm wypełnionej piaskiem – 1275,00m2; wykonanie linii boiskowych do piłki ręcznej i koszykowej.
5) Montaż nowych, aluminiowych bramek do piłki ręcznej – 2 szt
6) Wykonanie linii elektrycznej YAKY 4 x 25 – 45,00 m i montaż słupa oświetleniowego szt. 1
7) Montaż opraw oświetleniowych LED 3szt x 2 x 55W ( 2 sztuki jako wymiana istniejących opraw, jedna na nowym słupie.

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium I: Sposób przyznania punktów dla kryterium cena ( C ), max 60 punktów.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym Wykonawcom zostaną przyznane punkty osobno dla każdej części według następującego wzoru:
C = Cmin / Ci x 60
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"(badana);
C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto oferty "i"(badanej);

2. Kryterium II: Sposób przyznania punktów dla kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ( G) , max 40 punktów.
Ocenie zostanie poddana długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady za przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zostanie odrzucona.

Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów.

Zamawiający przyzna punkty za wydłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, tj. powyżej 36 miesięcy. Za każdy wydłużony miesiąc – 2 punkty, nie więcej niż
40 punktów.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.

3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (P = C + G). Zamawiający, obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:

1) FORMULARZ OFERTY – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, kosztorys powinien zawiera wszystkie pozycje przedmiarowe oraz zawierać takie same pozycje przedmiarowe: podstawy wyceny, opisy, ilości, jednostki miary. Kosztorys musi zawierać informacje o czynnikach cenotwórcze tj: stawkę roboczogodziny, zastosowane narzuty kosztorysowe, takie jak koszty ogólne, zysk.
3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu– Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 3) składa każdy z Wykonawców.
4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy ODPISU LUB INFORMACJI Z:
a) KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub
b) CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub
c) INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.
5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust 4) zamawiający żąda od wykonawcy PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY.
7) Przepis ust 6) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, nazwy oraz adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz nazwę i adres ustanowionego pełnomocnika i zakres jego
umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie z art 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza ustawowymi przypadkami zmian Umowy, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie:
1. Zmianie mogą podlegać postanowienia umowy, których nie udało się przewidzieć przed wszczęciem postępowania, takie jak:
a) roboty dodatkowe ,
b) zakres prac z uwagi na konieczne zmiany w projekcie,
c) przedłużenie terminu wykonania umowy:
- o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;
- o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych;
- o czas związany z oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub innych podmiotów właściwych do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca;
- o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia;
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót;
- konieczności usunięcia niewypałów i niewybuchów;
- konieczność przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót lub wykopalisk archeologicznych;
- gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych – o okres trwania tych okoliczności;
- gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: działanie siły wyższej, klęska żywiołowa, akt terroru, katastrofa – o okres trwania tych okoliczności;
- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - o okres, na który wstrzymano prace;
- wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w szczególności w przypadku wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres na który wstrzymano prace.
2. Zmiana technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.
3. Zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych.
4. Zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.
5. Odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.
6. Zmiana podwykonawcy robót z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.
7. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tę osobę inną, spełniającą warunki określone w prawie budowlanym.
8. W przypadku wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy (o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić), Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy i potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć tych okoliczności, wymienione w art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.), stosując się do postanowień określonych w tym przepisie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy jest zobowiązany podjąć kroki prawne opisane w cytowanej ustawie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie Zakupowej adres strony https://platformazakupowa.pl/transakcja/649314

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.