eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa gazów medycznych w butlach oraz azotu w stanie ciekłym wraz z transportem i dzierżawą zbiorników i butliOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych w butlach oraz azotu w stanie ciekłym wraz z transportem i dzierżawą zbiorników i butli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611416590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24/3645124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych w butlach oraz azotu w stanie ciekłym wraz z transportem i dzierżawą zbiorników i butli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed01abd4-1a0d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy PZOZ/DZP/382/17TP/22
2. Dokumenty elektroniczne, oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl.
3. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne: sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie Marketplanet.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie:
https://pzoz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=pzoz&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
6. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów lektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
7. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SWZ.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.
1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że: a.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock.Kontakt email: sekretariat@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24; b. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z IODO, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub listownie na adres siedziby administratora; c.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; d.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; e. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących: a)na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); b)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy RODO. 3. Nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Jednocześnie Zamawiając przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOZ/DZP/382/26TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tlenu w butlach wraz z transportem i dzierżawą butli

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111900-4 - Tlen

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy w trybie standardowym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dwutlenek węgla do laparoskopii wraz z transportem i dzierżawą butli

4.2.6.) Główny kod CPV: 24112100-3 - Ditlenek węgla

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy w trybie standardowym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podtlenek azotu wraz z transportem i dzierżawą butli

4.2.6.) Główny kod CPV: 24112200-4 - Tlenki azotu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy w trybie standardowym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa azotu w zbiornikach w stanie ciekłym wraz z transportem i dzierżawą zbiorników

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111800-3 - Azot ciekły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy w trybie standardowym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada:
a) Zezwolenie lub koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego – dotyczy pakietów nr 1, 3.
b) Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę, zgodnie Ustawą Prawo Farmaceutyczne – dotyczy produktów leczniczych - dotyczy pakietów nr 1, 3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 1.2) SWZ będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z pkt. 2a formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualna koncesja/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
2. Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę, zgodnie Ustawą Prawo Farmaceutyczne

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia:
1) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że:
a. oferowane produkty lecznicze posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 944 z późn. zm) - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 - 5; pakiet nr 3 poz. 1 i 3;
b. posiadamy na oferowany przedmiot zamówienia dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,
c. wszystkie gazy medyczne posiadają atesty oraz pozwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia na zastosowanie bezpośrednie - dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3
d. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji - dotyczy butli i zbiorników
e. oferowane butle spełniają wymagania normy PN-EN 1089-3 lub równoważnej - dotyczy pakietu nr 1 poz. 6, 7; pakietu nr 2 poz.2 ; pakietu nr 3 poz. 2 i 4;
wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na żądanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
1) Karty charakterystyki Produktu Leczniczego potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy produktów leczniczych - pakietu nr 1 poz.1-5;

Składane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zakres danych do potwierdzenia winny uwzględniać również dopuszczenia wynikające z udzielonych wyjaśnień treści swz.

Zaleca się, aby składane przedmiotowe środki dowodowe były opisane, której pozycji z formularza cenowego dotyczą, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że:
a. oferowane produkty lecznicze posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 944 z późn. zm) - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 - 5; pakiet nr 3 poz. 1 i 3;
b. posiadamy na oferowany przedmiot zamówienia dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,
c. wszystkie gazy medyczne posiadają atesty oraz pozwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia na zastosowanie bezpośrednie - dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3
d. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji - dotyczy butli i zbiorników
e. oferowane butle spełniają wymagania normy PN-EN 1089-3 lub równoważnej - dotyczy pakietu nr 1 poz. 6, 7; pakietu nr 2 poz.2 ; pakietu nr 3 poz. 2 i 4;
wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na żądanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
1) Karty charakterystyki Produktu Leczniczego potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy produktów leczniczych - pakietu nr 1 poz.1-5;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w Rozdziale XVII
pkt 1.2) SWZ będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy/usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z pkt. 2a formularza ofertowego
stanowiącego zał. nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1
ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, c) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d) obniżenia cen, w szczególności w przypadku ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy
zachowaniu jego parametrów. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku: a. wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, b. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy,
2) zmianę sposobu wykonania dostawy/realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
3) zmianę ceny oraz cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, o
ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w ten sposób, że zmianie
ulega tylko wysokość podatku VAT/akcyzowego oraz wysokość ceny brutto/ceny jednostkowej brutto, zmiana ta dotyczyć
będzie wyłącznie części Przedmiotu Umowy wykonanej po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. Waloryzacja
wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa powyżej nie będzie miała charakteru automatycznego i będzie obejmować
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających. Wraz z
wnioskiem o aneks, Wykonawca składa uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana przepisów
prawa skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
4) zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
5) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiana ta będzie miała wpływ
na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
6) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet: pod adresem: https://pzoz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. SEKCJA VII pkt. 7.4 .
5. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4)-6) nie będzie miała charakteru automatycznego i będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).
6. W celu dokonania zmiany, o której mowa w § 9 ust. 45 pkt 4)-6) Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki minimalnej lub zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości należnego wynagrodzenia. Brak złożenia wniosku o aneks w terminie określonym w zdaniu poprzednim skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów nie będą służyć jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. W wyniku zmiany, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 4)-6) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianami przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4)-6), od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
Przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem o aneks, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa uzasadnienie zawierające w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana przepisów prawa skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania umowy
przez Wykonawcę.
7. W przypadku zmian, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4)-6) jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 4)-6) jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy.
9. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
10. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych przedmiotu umowy, przez producenta lub samego Wykonawcę, w szczególności gdy nastąpi obniżenie cen jednostkowych poszczególnych gazów wynikających z cennika Wykonawcy lub Wykonawca zaproponuje upusty, rabaty.
Zmiana (obniżenie) ceny jednostkowej w takim przypadku może nastąpić o kwotę obniżki dokonanej przez producenta lub samego Wykonawcę bądź kwotę zaproponowanego upustu, rabatu;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.