eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP-770-2/2022 Świadczenie usług pocztowychOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP-770-2/2022 Świadczenie usług pocztowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marymoncka 99/103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 93 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DZP@cmkp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP-770-2/2022 Świadczenie usług pocztowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cda11f9b-1950-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073596/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi pocztowe oraz usługi odbioru przesyłek na okres 36 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/358921

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/358921

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.2. Postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl, zwanej dalej „Platformą zakupową” lub
„Systemem”, pod nazwą i numerem sprawy wskazanym na stronie tytułowej niniejszej SWZ. Instrukcje dotyczące korzystania z
Platformy zakupowej dostępne są pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations.
4.3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej w zakładce „Załączniki organizatora”. Podgląd i pobieranie
dokumentacji postępowania nie wymaga logowania na Platformie zakupowej, natomiast przekazywanie wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, ofert oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji w ramach postępowania wymaga uprzedniego dokonania
rejestracji na Platformie zakupowej (posiadania konta użytkownika) oraz zalogowania się do Systemu i zgłoszenia się do udziału w
danym postępowaniu.
4.4. Pobranie załączników udostępnionych przez Zamawiającego następuje poprzez kliknięcie w wybrany plik, a następnie wybranie
polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie (w formacie poddającym dane kompresji) należy wybrać
polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. W przypadku gdy Zamawiający udostępnił
załącznik w formacie poddającym dane kompresji, a następnie wykonawca pobierze ten załącznik z wykorzystaniem polecenia
„Pobierz paczkę”, załącznik zostanie powtórnie skompresowany.
4.5. Rejestracja i założenie konta użytkownika na Platformie zakupowej, a także korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne
dla wykonawców. Założenie konta użytkownika wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z Platformy zakupowej
określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions. Rejestracja na
Platformie zakupowej wymaga podania danych identyfikacyjnych wykonawcy oraz adresu e-mail, na który będą wysyłane
komunikaty systemowe.
4.9. Wykonawca, który chce przystąpić do wybranego postępowania, po kliknięciu w nazwę danego postępowania na liście postępowań otwartych albo po wejściu w ustawienia danego postępowania (dwukrotne kliknięcie w nazwę postępowania), winien
wybrać polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”, które znajduje się w górnym pasku okna postępowania. Aby zgłosić się do
postępowania wymagane jest zalogowanie się do Systemu.
4.10. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej przy użyciu zakładki:
1) „Załączniki organizatora” – z wykorzystaniem której Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści
SWZ, informację z otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o unieważnieniu postępowania;
2) „Złóż ofertę” – z wykorzystaniem której wykonawca przekazuje ofertę wraz z załącznikami;
3) „Pytania/Informacje” – z wykorzystaniem której:
a) Zamawiający przekazuje korespondencję skierowaną bezpośrednio do jednego lub większej liczby wykonawców, w szczególności
wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, informację o wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone, a także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania,
b) wykonawca – przekazuje pytania o wyjaśnienie treści SWZ, odpowiedzi na wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub
wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, a także odwołanie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącymi załącznik nr 5A i załącznik nr 5B do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącymi załącznik nr 5A i załącznik nr 5B do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-770-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 661432,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 poz. 896, z późn. zm.) na rzecz Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5.2. Świadczenie usług pocztowych obejmuje: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w
zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów po wyczerpaniu
możliwości ich doręczenia adresatowi, a w tym bezpośredni odbiór przesyłek przygotowanych przez Zamawiającego do
nadania z siedziby Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
5.3. Szczegółowy zakres zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1. Za ofertę najkorzystniejszą – spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, w
odniesieniu do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, których
obowiązek posiadania wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, zgodnie z którym
działalność pocztowa wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w SWZ, wykonawca składa
wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4.2. Oferta:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ, zawierający
w szczególności oświadczenie dotyczące:
a) oferowanego przedmiotu zamówienia;
b) terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności;
c) akceptacji wszystkich postanowień SWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń;
d) terminu związania ofertą;
e) części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw tych
podwykonawców (o ile są już znani).
2) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ, zawierający
w szczególności oświadczenie o cenach jednostkowych netto poszczególnych przesyłek/usług i należnej stawce podatku
VAT oraz cenach jednostkowych brutto i łącznej cenie ofertowej za realizację zamówienia;
14.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym w SWZ), aktualne na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – sporządzone z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ i dotyczące odpowiednio:
1) wykonawcy
2) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu
odpowiednio: wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – chyba że umocowanie do
reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby
prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
10.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych.
10.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia.
Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ.
10.5. Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy PZP warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje zakres zamówienia, do którego realizacji te uprawnienia są
wymagane.
10.6. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w związku z wymaganiami określonymi w
pkt 10.5 SWZ.
10.7. W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
10.8. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać co
najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, czas obowiązywania umowy (obejmujący okres
realizacji przedmiotu zamówienia, oraz okres gwarancji i rękojmi – jeżeli ma zastosowanie), wyłączenie możliwości
wypowiedzenia umowy regulującej współpracę wykonawców przez którąkolwiek ze stron przed upływem okresu jej
obowiązywania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmianę Um., poprzez:
1) zmia. term. realizacji przedm. Um. w przyp. nie wyczerp. kwoty określ. w §5ust.1, z zastrzeż., że okres przedłuż. terminu
realizacji przedm. Um. nie może być dłuższy niż 6 mies.;
2) zmianę cen jednost. netto określ. w Zał.nr2 do Um. w zw. ze zmianą cennika usług powszech., o której mowa w Prawie
pocztowym:
a) w przypadku gdy wszystkie ceny jednost. okreś. w Zał.nr2 do Um. są tożsame z aktual.na dzień zawarcia Um. cennikiem
usług powszech. stanowią. część Zał.nr3 do Um., zmiana cen jednost. netto okreś. w Zał.nr2 do Um. następuje automat. z
dniem rozpoczęcia obowiązy. nowego cennika, pod warunkiem że Wykon. przekazał najpóźniej w tym dniu nowy cennik
przedstawi. Zamaw. wskaza. w §4ust.1;
b) w przypadku gdy którakolwiek z cen jednost. okreś. w Zał.nr2 do Um. nie jest tożsama z aktual. na dzień zawarcia Um.
cennikiem usług powszech. stanowi. część Zał.nr3 do Um., zmiana cen jednost. netto okreś. w Zał.nr2 do Um. następuje na
wniosek Wykon. lub Zamaw. w stosunku proporcj. do zmiany cen w cenniku usług powszech. i obowią. nie wcześniej niż z
dniem rozpoczęcia obowią. nowego cennika;
3) zmianę cen jednost. oraz wynagrodz. określ. w §5ust.1, w przypadku zmiany:
a) ustawo. zmiany stawki podatku od towar. i usług lub podatku akcyzo. – o kwotę odpowiadającą różnicy w kwocie podatku
od towar. i usług lub podatku akcyzo. należnej przed ustawo. zmianą podatku i po tej zmianie;
b) wysokości minimal. wynagrodz. za pracę albo wysokości minimal. stawki godzin., ustalonych na podst. przepisów ustawy
z dnia10 października2002 r. o minimal. wynagro. za pracę
c) zasad podlegania ubezpie. społe. lub ubezpie. zdrowot. lub wysokości stawki składki na ubezpie. społe. lub zdrowot.,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracow. planów kapitał., o których mowa w ustawie z dnia4 października2018 r.
o pracown. planach kapitał.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedm. Um.oraz nastąpią nie wcześniej niż po upływie co najm.
12 mies. obowią. Um., z uwzglę. postanowień ust. 6 i 7;
4) zmianę cen jednost oraz wynagrodz. okreś. w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany cen mater. lub kosztów związanych z
realizacją przedm. Um., dalej nazywana „zmianą cen”, pod warunkiem że:
a) upłynęło co najmniej 12 mie. od zawarcia Um., a jeżeli Um. została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu
skład. ofert, upłynęło co najmniej 12 mies. od dnia otwar. ofert,
b) zmiana wynagrodz. jest dokonywana w oparciu o wartość średnioro. wskaź. cen towar. i usług konsump. w 3 kwartale
roku poprzedzaj. rok, od którego ma obowią. zmiana cen, ogłaszanego przez Prezesa GUS
c) poziom zmiany cen wynosi co najmniej 5% w stosunku do średnior. wskaź. cen towar. i usług konsump. z 3 kwartału roku
poprzedzaj. rok, od którego ma obowią. zmiana cen, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
d) zmiana cen określonych w Um. na podst. niniejszego pkt jest dokonywana nie częściej niż 1 raz na 12 mies.
e) całkowita zmiana ceny określonej w Um. na podst. niniejszego pkt w efekcie zmian dokonywanych w całym okresie
realizacji Um. nie przekracza 10% pierwotnej wartości Um.(obowią. w dniu zawarcia Um.),
f) zmiana nie obejmuje kosztów objętych zmianami możliwymi do wprowadzenia na podstawie pkt3,
g) Wykon. przekazał Zamaw. stosowne wyliczenia wpływu zmiany cen na zwiększ. ceny jednost. okreś. w Um., obejmuj. co
najmniej zestawi. kwot jaką w cenie jednost. określonej w Um. stanowią koszty wynikające ze zmian cen.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedm. Um., z uwzględnieniem postano. ust.5i6;
5) zmianę podwyk., wprowadzenie podwyk. lub rezygnację z podwyk., przy czym w przypadku, gdy Wykon., w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postęp., powoływał się na zasoby danego podwyk. na zasadach określonych w
art.118ust.1 ustawy PZP, zastosowanie mają postano. §8ust.4.
3. Dopuszcza się zmianę Um., która nie jest istotna w rozumieniu art.454ust.2 PZP, tj. nie powoduje zmiany ogólnego
charakteru Um. w stosunku do pierwotnej Um.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/358921

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.5. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 665 241,00 złotych brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.