eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › "Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez ZGM "TBS" w Częstochowie Spółka z o.o."Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez ZGM "TBS" w Częstochowie Spółka z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 368 24 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgm-tbs.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez ZGM "TBS" w Częstochowie Spółka z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-824f7b5b-1a0c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zgm-tbs.czest.pl/category/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:zamowienia@zgm-tbs.czest.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, natomiast na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem http://zgm-tbs.czest.pl dostępny jest identyfikator postępowania (ID).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt XXXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt XXXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTIZ.2611.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.
2. Zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiąca – załącznik nr 8 do SWZ oraz Projekt Budowlany - załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. UWAGA! Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SWZ jest jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy w ustaleniu ceny ryczałtowej. Ilości i opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie należy traktować jako ostatecznie definiujących
wymagania dla danej roboty. Nawet jeżeli w przedmiarze – nie ujęto całego zakresu robót, to roboty muszą być wycenione i
wykonane według:
- Projektu budowlanego,
- STWiORB i obowiązujących przepisów technicznych,
- wiedzy technicznej,
- zapisów w niniejszej SWZ
w związku z powyższym przed przystąpieniem do postępowania Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną miejsc, w
których będą wykonywane roboty. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne. Oferta Wykonawcy, który nie
przeprowadzi wizji lokalnej nie zostanie odrzucona. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne, związane z przedmiotem zamówienia opisane w Przedmiarze robót, STWiORB i projekcie budowlanym, tj. robotnik budowlany – kod zawodu 71, według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy,
2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały:
a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.4.1) SWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt IV.4.1) SWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.4.1) oraz pkt IV.4.3).a) i pkt IV.4.3).b) SWZ.
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt X.1.3) SWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 160.000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt X.1.4) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na rozbiórkach budynków, o wartości minimalnej netto 160.000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy);
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych dokumentów np. polisy ubezpieczeniowej, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt X.4 SWZ.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XIV.1 SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt X.5.1) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykazu osób, o których mowa w pkt X.5.2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt XIV.3.1) SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – określonych w pkt XI SWZ, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składanego wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy „Oferta Wykonawcy” - załącznik nr 1 do SWZ;UWAGA: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów);2)podpisane oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r., poz. 835). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie winno być aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do SWZ;UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).3)dowód wniesienia wadium (oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna);UWAGA: Dokument ten winien być załączony do oferty w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu wadialnego;4) jeżeli dotyczy - stosowne pełnomocnictwo(a) lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestr; Szczegółowe
informacje dotyczące składania pełnomocnictwa zostały opisane w pkt XIX SWZ; 5)jeżeli dotyczy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ;UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).6) jeżeli dotyczy - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SWZ;UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).7) jeżeli dotyczy - zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt X.8 SWZ (jeżeli dotyczy), zawierające informacje opisane w pkt X.9 SWZ. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.UWAGA: Zobowiązanie składane jest pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – Zamawiający wymaga, aby oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium zastał załączony do oferty w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego podpisem Wykonawcy.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA O/CZ-WA 88 1020 1664 0000 3002 0127 3549
W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu nr DTIZ.2611.23.2022 na: „Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 PZP Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wyk. mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3.Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk. realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych PZP, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)zakres dostępnych Wyk. zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach, którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wyk.przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.6.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wyk., który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zam. powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zam. żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zam. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.8.Wyk. nie może, po
upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.9.Jeżeli Wyk. powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt XIV.3.1)SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.10.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 PZP).11.W przypadku, o którym mowa w pkt XIV 6 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków umowy oraz zmian umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację umowy. Siła wyższa to wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki, epidemie oraz regulacje aktów prawnych wprowadzających nakazy, lub zakazy mające wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy. Stronie, która opóźnia się ze swoim świadczeniem ze względu na działanie siły wyższej nie grożą kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od jej zaistnienia. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i praktycznie uzasadnione, jak również podejmie wszelkie działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje siła wyższa. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje;
2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten
musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Inspektora nadzoru - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa, do którego należy dodać okres 3 dni na usunięcie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury poniżej -5 stopni C przez okres minimum 5 dni,
opadów ciągłych o intensywności przewyższającej średnią dla obszaru Gminy Miasta Częstochowa a w okresie ostatnich 5 lat przez okres minimum 3 dni. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie
średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub
zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy;
3) wystąpienia kolizji tj. niezgodnych lub sprzecznych ze sobą okoliczności, przepisów itp., których nie można było przewidzieć przy zlecaniu robót, mających istotny wpływ na ich prowadzenie;
4) wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku od towarów i usług;
5) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;
6) zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione organy;
7) wprowadzenia zmian spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym.
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt XXX.1 SWZ. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.