eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Przebudowa dojazdu pożarowego "RUDZICZKA" w leśnictwie Baranowice, oddziały leśne: 253,254, 265, 266, 271, 272, 273Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dojazdu pożarowego „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały leśne: 253,254, 265, 266, 271, 272, 273

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 36

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4223748

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dojazdu pożarowego „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały leśne: 253,254, 265, 266, 271, 272, 273

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02cff16c-1a19-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039149/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dojazdu pożarowego "Rudziczka" w L-ctwie Baranowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/
oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email rybnik@katowice.lasy.gov.pl.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy Josephine stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Pozostałe informacje znajdują się w dziale XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Josephine
https://josephine.proebiz.com/pl/ wynosi 500 mb.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie Josephine
https://josephine.proebiz.com/pl/ Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany
w pkt 8.10 pkt. b) SWZ lub złożenia na platformie Josephine https://josephine.proebiz.com.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.) określa niezbędne wymagania
techniczne umożliwiające pracę na platformie Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ tj.
- Podłączenie do internetu;
- Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer wersja
11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 13.0 lub wyższa lub Google Chrome;
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres
email.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ jako
załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 ze zm.) z późn.zm.).
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Marcin Fros – tel. 32/ 322-76-73 (e-mail: marcin.fros@katowice.lasy.gov.pl)
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500
Pozostałe informacje znajdują się w dziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACĄ Z
ARTYKUŁU 13 RODO WZGLĘDEM OSÓB FIZYCZNYCH, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE
BEZPOŚREDNIO POZYSKAŁ ZAMAWIAJĄCY
Dotyczy w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
-osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. administratorem danych osobowych jest Zamawiający tj. Nadleśnictwo Rybnik z siedzibą 44-200
Rybnik, ul. Kościuszki 36, tel. 32/ 422-37-48, który posiada inspektora ochrony danych osobowych. W
sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych.
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie tegoż zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź.zm.), dalej „ustawa PZP”.
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
oraz wewnętrzną instrukcja kancelaryjną Zamawiającego.
5. obowiązek podania danych osób fizycznych bezpośrednio dotyczących tegoż zamówienia jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP.
6. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby fizyczne posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pozostałe informacje znajdują się w dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
"Przebudowa dojazdu pożarowego „Rudziczka” w Leśnictwie Baranowice oddz. Leśne: 253, 254, 265, 266, 271, 272, 273” zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Gwarancja i rękojmia – 40 %
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------- x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia podana w formularzu oferty. W tym kryterium wykonawca może uzyskać
maksymalnie 60 punktów.
Szczegółowe informacje znajdują się w dziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. Dz.U.2022 poz. 835) (przesłanki obligatoryjne wykluczenia),
b) art. 109 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy PZP (fakultatywne przesłanki wykluczenia), tj. Zamawiający
wykluczy Wykonawcę:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, w zakresie robót drogowych
zakończonych, tj. remont, przebudowa, odbudowa, budowa dróg o nawierzchni ulepszonej lub
nieulepszonej.
UWAGA
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganej wartości porównywalnej,
2) Wykonawca może się powołać na doświadczenie zdobyte przy realizacji robót w ramach
konsorcjum, tylko w takim zakresie, w jakim rzeczywiście roboty te sam wykonał.
3) W przypadku konsorcjum przynajmniej jedna z firm musi spełnić warunek wymieniony w pkt. 2
ust a.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez
przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej
nazwanych, lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do
których uprawniają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego
albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich
pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy
Prawo Budowlane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 PZP
wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1
ppkt. 2, natomiast brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia musi wykazać samodzielnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy PZP.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.Pozostałe informacje znajdują się w dziale X SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załącznikach nr 3, 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
4. Do oferty wykonawca dołącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do
podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do
podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a mający miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z
późn.zm.).
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów. W tym celu wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z ofertą pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), określające w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Forma składanych dokumentów oraz dodatkowe informacje znajdują się w dziale XI SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załącznikach nr 3, 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
4. Do oferty wykonawca dołącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do
podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do
podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a mający miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z
późn.zm.).
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów. W tym celu wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z ofertą pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), określające w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Forma składanych dokumentów oraz dodatkowe informacje znajdują się w dziale XI SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia działając na podstawie art. 274 ust.1 wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia
lub referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Wszystkie informacje znajdują się w dziale XI SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia działając na podstawie art. 274 ust.1 wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia
lub referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Wszystkie informacje znajdują się w dziale XI SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Forma dokumentów:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz.
2415 z późn.zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale;
2) dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn.zm.),
inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej, składane są w oryginale;
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł
(dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. 2020 poz. 299 ze zm.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego – BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 24 2030 0045 1110 0000
0042 0750. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98
ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały czas związania z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Do oferty wykonawca dołącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli
uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 PZP
wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1
ppkt. 2, natomiast brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia musi wykazać samodzielnie.
5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy o współpracy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania
zmiany postanowień umowy, w następujących zakresach:
1) ceny ofertowej
a) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności
powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym;
b) w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli w/w
zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z w/w w pkt b) podstaw do zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany
wysokości swojego wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych
wyjaśnień, w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące
wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia.
2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania
robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności w
przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi na
postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, wyjątkowo
niekorzystnych warunków klimatycznych itp.;
c) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych warunków
atmosferycznych (np. duże opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, wysoki poziom wody
gruntowej), które uniemożliwiają należyte wykonanie umowy;
- w powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający w
porozumieniu z Wykonawcą;
3) sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa
bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i
kontaktów roboczych w trakcie realizacji – osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby
nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być
zmienione przez Strony. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania to strony to
potwierdzą w sposób przewidziany w SWZ. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych
wymagań to zmiana może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony. Powyższa
zmiana będzie wymagała pisemnego poinformowania i zgody Zamawiającego.
5) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach,
których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod
warunkiem, że kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże spełnianie warunków w
zakresie wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne,
6) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu
wchodzącego w skład konsorcjum, na warunkach wskazanych w dziale XXI SWZ.,
7) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej na warunkach wskazanych
w dziale XXI SWZ. Wszystkie informacja znajdują się w dziale XXI SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.