eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161EOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KUTNOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016146

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 16

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 355 47 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatkutno.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9038b0f0-196c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037551/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu (z wyłączeniem składania oferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszych Regulaminów i Warunków oraz Instrukcji, znajdujących się na stronach internetowych https://miniportal.uzp.gov.pl i https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia i następnie do postępowania zgodnie z zawartymi w tych dokumentach instrukcjami. Udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację przez niego niniejszych Regulaminów i Warunków.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania)
2)Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
3)Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt 2 adres email.
4)W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16kwietnia1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z2020r. poz.1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5)Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą).
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu PrezesaRadyMinistrów z dnia 30grudnia2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.z2020poz.2415). Dodatkowe informacje w pkt 12.3 SWZ. Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .pdf, .docx, .doc lub .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający
informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający
informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.28.2022.PP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E
2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Zadanie nr 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2172E – obejmujące remont drogi powiatowej Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów – Nagórki na odcinku od km 4+153 do km 10+727. Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr 28, obręb geodezyjny Zalesie, nr 31, 32, obręb geodezyjny Wymysłów, nr 166, obręb geodezyjny Bielice, nr 40, obręb geodezyjny Jankowice, nr 17, obręb geodezyjny PGR Głogowa, gmina Krośniewice.
1. Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
a) Roboty przygotowawcze:
i. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem;
ii. Oczyszczenie (odmulenie) rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp.
b) Prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi:
i. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową;
ii. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
c) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego:
i. Wykonanie korytowania pod wykonanie poboczy;
ii. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (dolna warstwa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szer. 1,00m).
d) Podczas przygotowywania ceny ofertowej należy uwzględnić wartości według załączonego przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ.
b) Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2110E - obejmujące remont drogi powiatowej Nr 2110E Oporów – Drzewoszki – Dobrzelin od km 0+000 do km 6+270. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 176, obręb geodezyjny Oporów, na działce ewidencyjnej nr 11, 52, 53, obręb geodezyjny Jurków I, gmina Oporów oraz na działce ewidencyjnej nr 2, obręb geodezyjny Czesławów, na działce ewidencyjnej nr 45, obręb geodezyjny Drzewoszki, na działce ewidencyjnej nr 31, obręb geodezyjny Dobrzelin, gmina Żychlin.
1. Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
a) Roboty przygotowawcze:
i. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem;
ii. Oczyszczenie (odmulenie) rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp.
b) Prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi:
i. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową;
ii. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
c) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego:
i. Wykonanie korytowania pod wykonanie poboczy;
ii. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (dolna warstwa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szer. 0,75m).
d) Podczas przygotowywania ceny ofertowej należy uwzględnić wartości według załączonego przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1B do SWZ.
c) Zadanie nr 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2161E - obejmujące remont drogi powiatowej Nr 2161E Kutno (ul.Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane na odcinku od km 3+163 do km 5+290.
Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 78, obręb geodezyjny Żakowice oraz na działce ewidencyjnej nr 225, obręb geodezyjny Krzyżanów, gmina Krzyżanów.
1. Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
a) Remont przepustów drogowych Ø 400 na zjazdach do posesji:
i. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm;
ii. Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów;
iii. Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej, rur fi 40 cm;
iv. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
v. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
b) Roboty przygotowawcze:
i. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm.
c) Prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi:
i. Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem;
ii. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową;
iii. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
iv. Wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
d) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego:
i. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szer. 0,75m);
e) Ustawienie oznakowania pionowego.
f) Podczas przygotowywania ceny ofertowej należy uwzględnić wartości według załączonego przedmiaru robót.
d) Zadanie nr 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2161E obejmujące przebudowę drogi powiatowej Nr 2161E na odcinku od km 5+290 do km 5+950, obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie m. in. wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym oraz oczyszczenie rowów na pozostałym odcinku, wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym.
1. Zadanie nr 4 zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, mapy i zgody niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także wykonać roboty budowlane objęte zadaniem nr 4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1D do SWZ.

3) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Przedmiar robót – dla drogi powiatowej 2172E - załącznik nr 1A do SWZ; (Uwaga: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako materiał poglądowo – informacyjny);
b) Przedmiar robót – dla drogi powiatowej 2110E - załącznik nr 1B do SWZ; (Uwaga: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako materiał poglądowo – informacyjny);
c) Przedmiar robót – dla drogi powiatowej 2161E (na odcinku od km 3+163 do km 5+290) - załącznik nr 1C do SWZ; (Uwaga: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako materiał poglądowo – informacyjny);
d) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla drogi powiatowej 2161E (na odcinku od km 5+290 do km 5+950) - załącznik nr 1D do SWZ;
e) Projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
f) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (SST) - w odniesieniu do Zadania nr 1, Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3 – załącznik nr 1E do SWZ obejmujące:
a) D – 03.01.03 b - Oczyszczenie rowu z namułu;
b) D - 04.01.01 - 04.03.01 - Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie;
c) D – 04.03.01a - Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową;
d) D - 04.04.00 - 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
e) D – 04.04.02a - Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego;
f) D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego;
g) D – 05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2;
h) D - 06.04.01 – Rowy (W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych);
i) D - M - 00.00.00 - Wymagania ogólne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej dwie roboty budowlane (tj. umowę / zlecenie) obejmujące remont, budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej Z lub drogi odpowiadającej parametrami technicznymi drodze klasy co najmniej Z (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 124 z późniejszymi zmianami) o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto każda robota budowlana;
2) dysponują lub będą dysponować następującym zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia, tj.:
a) Kierownik budowy– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.
b) Kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży sanitarnej,
c) Kierownik robót elektrycznych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży elektrycznej.
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej w ppkt 2, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w danej branży lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w danej branży.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany powyżej w ppkt 1 będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający uzna, iż warunek opisany powyżej w ppkt 1 jest spełniony, jeżeli samodzielnie spełnia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga: Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 3 stosuje się.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają w odniesieniu do każdego z nich dokumenty wymienione w pkt 1lit. a – b, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2-4.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lit. b), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat(*) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4B do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4C do SWZ).

(*) zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) – wskazany powyżej okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli zachodzą niżej wskazane okoliczności:
a) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zgodnie z pkt 10.1.2 SWZ),
b. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – w zakresie określonym w załączniku nr 3B do SWZ, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3B do SWZ (zgodnie z pkt 10.1.4 SWZ);
b) wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji wykonawcy dołączają do oferty:
a. pełnomocnictwo, dla pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 6 do SWZ),
b. zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
c) jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
Wskazane powyżej oświadczenia, dokumenty i środki dowodowe należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5) Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa pkt 13 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 6 do SWZ). W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy
z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej (np. umowa spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp,, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wpisania w tym polu Zamawiający informuje, iż przewidywany rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone są w § 13 projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W odniesieniu do pkt 4.2.10.) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przewiduje etapy realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania w określonych terminach:
a) Etap nr 1 – dokumentacja projektowa - zostanie zrealizowany (zakończony) w całości w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskaną przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub prawomocne zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych dla drogi powiatowej nr 2161E wraz z przedłożeniem Zamawiającemu kosztorysów dla wszystkich branż sporządzonych
metodą kalkulacji szczegółowej w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej, oddzielnie dla każdego z zadań oraz kompletną dokumentację projektową dla drogi powiatowej nr 2161E, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ wraz z projektem czasowej organizacji ruchu na drogach nr 2172E i nr 2110E oraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2161E.
b) Etap nr 2 - zostanie zrealizowany (zakończony) w całości w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za termin zakończenia realizacji Etapu nr 2 Przedmiotu Umowy Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy - osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego, łącznie wykonania 50 % wartości Przedmiotu Umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru na piśmie, o którym mowa wcześniej oraz wpisem do dziennika budowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 pkt 37 projektu umowy
stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
c) Etap nr 3 - zostanie zrealizowany (zakończony) w całości w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za termin zakończenia realizacji Etapu nr 3 Przedmiotu Umowy Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy - osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru na piśmie, o którym mowa wcześniej oraz wpisem do dziennika budowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 pkt 37 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835.),
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.