eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszyniec › Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2023r. oraz z PSZOKOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2023r. oraz z PSZOK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszyniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 60

1.5.2.) Miejscowość: Myszyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297721141

1.5.8.) Numer faksu: 297721141 w.10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@myszyniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2023r. oraz z PSZOK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4e7723d-1973-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037629/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Myszyniec w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4e7723d-1973-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@myszyniec.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym – w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Joanna Młynarska tel. 29 7721 141 wew. 23, Pan Daniel Walijewski, tel. 29 7721 141 wew. 18, e-mail: zamowienia@myszyniec.pl .

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/ (zakładka przetargi); https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.14.2022.OŚ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych przekazanych przez podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze odrębnego postępowania, z terenu wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Myszyniec oraz zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub innych punktów zbiórki odpadów wyznaczonych na terenie gminy. Szacunkowa ilość budynków 2523, szacunkowa ilość osób, od których będą zagospodarowywane odpady: 7 745.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych,
2) selektywnie zebranych odpadów z PSZOK.
3. Ilości oraz rodzaje odpadów kształtować się będą następująco:
1) Odpady z nieruchomości zamieszkałych:
1.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości ok. 900 Mg;
1.2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje, w szacunkowej ilości: ok 785,101 Mg tj.:
a) Worek żółty:
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 20 01 39 i 15 01 02,
- metale, opakowania z metali o kodach 20 01 40 i 15 01 04,
- opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 oraz zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w łącznej ilości ok. 230 Mg
b) Worek niebieski:
- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01 w ilości ok. 25 Mg,
c) Worek zielony:
- szkło, opakowania ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 04 w ilości ok. 200 Mg,
d) Worek brązowy:
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości ok. 170 Mg,
e) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok. 60 Mg,
f) zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości ok. 40 Mg
g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, o kodach 20 01 35* i 20 01 36 w ilości ok. 20 Mg;
h) leki inne niż wymienione w 20 01 31, o kodzie 20 01 32 w ilości ok. 0,1 Mg
i) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (igły, strzykawki) o kodzie ex 20 01 99 w ilości ok 0,001 Mg
j) odpady remontowo-budowlane o kodach 17 09 04, 17 01 07 w ilości ok. 50 Mg
2) odpady zgromadzone w PSZOK:
Zauważalna jest tendencja wzrostowa ilości odpadów dostarczanych przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. (Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.)

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. (Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.)

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
w ocenie ofert
1. Cena oferty (C) 60 %
2. Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (K) 40 %

2. Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

2.1. Punkty za kryterium „cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto
oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu
---------------------------------------------------- x100 x 60 % (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto
oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2.2 Punkty za kryterium „Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (K)” zostaną przyznane przez Zamawiającego, według przyjętego poniżej wzoru.

Przez koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość od siedziby Zamawiającego do instalacji komunalnej) rozumie się odległość mierzoną drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i polnymi itp., nie mierzymy też linii prostej) od siedziby Zamawiającego tj. ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec do siedziby – adresu wskazanej instalacji komunalnej. Celem ujednolicenia pomiarów Zamawiający wymaga wskazania przez wszystkich Wykonawców odległości instalacji od siedziby Zamawiającego przy wykorzystaniu serwisu mapa.targeo.pl (opcja trasy najkrótsza, drogi publiczne dla pojazdów o masie całkowitej 10 t i więcej). Powyższe dane Zamawiający będzie weryfikował także przy użyciu portalu mapa.targeo.pl. Wymaga się załączenie do oferty wydruku z ww. portalu z naniesionymi adresami jak wyżej obu lokalizacji i wyliczoną trasą.
Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość siedziby Zamawiającego od instalacji komunalnej) (K) będą wyliczone w sposób następujący:
Najkrótsza odległość do instalacji komunalnej
spośród złożonych ofert
K= --------------------------------------------------------- x 100 x 40% (waga kryterium) = ilość punktów
Odległość do instalacji komunalnej
badanej oferty
2.3 Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu tj. C+K = Łączna liczba punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.2.1 zdolności występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
1.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj.: pozwolenie zintegrowane lub/ i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji, wydawane przez właściwy organ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779),
b) instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219). Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jako instalację komunalną (status komunalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, kompostowni, składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne).

1.2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający stawia w tym zakresie następujące wymagania:
Wykonawca wykaże, że dysponuje instalacją, która jest:
− instalacją komunalną, spełniającą wymogi określone w pkt. 1.2.1. a i b, lub / i urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779)
− instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP),
− instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji,
− instalacją składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 do SWZ (wykaz narzędzi).
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. następujących podmiotowych środków dowodowych:
 Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779)
 Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów, jako instalacji komunalnej.
2.1.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga następujących środków dowodowych:
 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
− Instalacją komunalną spełniającą wymogi określone w pkt. Dot. Zdolności technicznej i zawodowej, lub / i urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779)
− Instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)
− Instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji,
− Instalacją składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortownia odpadów.
Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 do SWZ (wykaz narzędzi).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGA: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. (ścieżka dostępu)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt 2.1.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W takiej sytuacji nie stosuje się warunków co do terminu ich wystawienia, określonych powyżej tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, wymienionych wyżej:
2.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, zawierający,
w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 462 ust. 2).
2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. (w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2.3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego działu SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu , w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów( jeżeli dotyczy).(w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. (w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
a) zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w celu realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia. Działanie siły wyższej rozumiane jest jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani zamawiającemu.
c) wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub z przyczyn wynikłych z działań innych Wykonawców realizujących roboty budowlane w ramach odrębnego zamówienia, w wyniku których wykonawca tego zamówienia nie może realizować przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, który to w wyniku działań Zamawiającego został odebrany Wykonawcy, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.
e) pozostałe okoliczności wskazane w niniejszym dziale SWZ, o ile okoliczność powodująca zmianę ma wpływ na termin wykonania. Zmiana terminu jest uzasadniona tylko o czas trwania przyczyny skutkującej zmianą.
3. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.
4. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy.

Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem VI niniejszej specyfikacji do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godz.: 10.00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2022r. o godz.: 10.30. na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium ceny

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 797.430,00 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.