eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w ŚwidnikuOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5df3da31-1891-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039777/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP - odbiorca: Urząd Miasta Świdnik, adres skrzynki ePUAP: /umswidnik/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej (z wyjątkiem składania ofert) , na adres: zampub@e-swidnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza
do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub
wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP (lub otrzymania korespondencji na pocztę elektroniczną Zamawiającego w przypadkach, dla których
Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia BZP. 7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zampub@e-swidnik.pl 8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email (nie dotyczy składania ofert). Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał
Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka
organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w
Świdniku, ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik można
kontaktować się poprzez e-mail: iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa
Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP-Z.271.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dane ogólne:
1) Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR3 w Świdniku.
Projektowany budynek zlokalizowany przy ul. Mikołaja Kopernika 9 na działkach nr ewidencyjny: 1268/5 , 1268/6, 21-040
Świdnik.
Projektowana hala sportowa parterowa, niepodpiwniczona z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych
ok. 4,61 stopnia.
Projektowany budynek istniejącej hali sportowej po przebudowie /część istniejąca/ pozostanie budynkiem piętrowym, dwu
kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. W części przebudowywanej na parterze znajda się pomieszczenia szatni z
łazienkami, pomieszczenie nauczycieli WF z własną łazienką, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze oraz WC dla
kibiców. WC kibiców damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdować się będą magazyny oraz
pomieszczenia porządkowe ściśle powiązane funkcjonalnie z pomieszczeniami na parterze.
Przebudowie będą towarzyszyć roboty mające na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów.
2) Podstawowe wielkości – hali sportowej wraz z przebudową istniejącej hali sportowej
długość max. - 55,27 m
szerokość max. -29,45 m
wysokość max. od poz. gruntu. -11,96 m
powierzchnia zabudowy - 1455,30m2
powierzchnia użytkowa - 1380,08 m2
powierzchnia całkowita - 1550,26 m2
kubatura - 14819,10m3
2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE (projektowane)
1) Konstrukcja budynku :
tradycyjna murowana z elementami żelbetowymi.
2) Ławy i stopy budynku:
Ławy i stopy żelbetowe, posadawiane na chudym betonie gr.10cm
3) Ściany:
fundamentowe: żelbetowe gr. 24cm z betonu C 25/30 (W8) posadowione na ławach fundamentowych. Izolacja pionowa
przeciwwilgociowa ścian fundamentowych preparat na bazie wody. Ściany fundamentowe docieplone polistyrenem
ekstrudowanym XPS gr 10 cm. Powyżej terenu ściany wykończone tynkiem mozaikowym.
naziemia: bloczki wapienno-piaskowe E24 kl.15 gr 24cm + 15 cm docieplenie styropian EPS 70-031. Część ścian ocieplenie
zgodnie z rzutem parteru wełną mineralną. Klasa reakcji na ogień A1. Materiał niepalny. Ściany murowane za pomocą
zaprawy klejowej z elementami żelbetowymi.
Zamurowania otworów:
- wewnętrzne bloczkami z betonu komórkowego odm. 700
- zewnętrzne bloczki silikatowe + docieplenie z wełny mineralnej i styropianu.
4) Stropodach (nad pokojem nauczycieli oraz magazynem sprzętu – płyta żelbetowa
5) Dach nad halą sportową konstrukcja stalowa kryta płytą warstwową (hala sportowa)
6) Wieńce, nadproża, belki, podciągi :
W części nowoprojektowanej wieńce, nadproża, belki, podciągi żelbetowe wylewane
W części przebudowywanej nadproża, belki, podciągi- żelbetowe i stalowe
7) Schody wewnętrzne:
Przebudowa schodów wewnętrznych(rozbiórka starych i wykonanie nowych)
8) Balustrady
Wszystkie balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
9) Stolarka:
zewnętrzna okienna i drzwiowa aluminiowa, wewnętrzna aluminiowa i z płyt drewnopodobnych kolor biały.
10) Izolacje:
pozioma w posadzce na gruncie przeciwwilgociowa - folia przeciwwilgociowa PCV
przeciwwilgociowa ścian fundamentowych pionowa: trzy razy preparat izolacyjny wodny
termiczna :
pionowa- ścian fundamentowych: polistyren ekstrudowany
ściany parteru styropian EPS 70-031
pozioma: - w posadzce na gruncie: styropian EPS 200-031
- w stropodachu nad parterem:styropian EPS 200-031
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji i rękojmi - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) Wykonawca posiadać musi doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót polegających na budowie lub przebudowie jednego lub więcej budynków o kubaturze min.10 000 m3 każdy, o łącznej wartości min. 9 000 000 zł (brutto).
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się
na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
b) Wykonawca dysponować musi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
- osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych,
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji 5.6) pkt 2 ogłoszenia– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formularzu oferty należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
b) oświadczenie składane na podstawie art.117 ust. 4 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
3.Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podano w sekcji 5.4 ogłoszenia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w Umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie i na warunkach:
2.1 Wykonanie robót zamiennych w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie.
2.2 Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o:
1) roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru,
2) wykonanie robót nieujętych w dokumentacji na skutek błędu oraz robót dodatkowych, których wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie należy oddzielić od zamówienia podstawowego.
2.3 Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach:
1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,
2) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane lub zmniejszenie ilości robót).
2.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
2) konieczności wykonania robót w sytuacjach określonych w ust. 2.1 i 2.2 - wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 1), 2) i 3),
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach określonych w ust. 2.3 - wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z §12 ust. 5 pkt 4) i 5).
2.5 Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi, które to uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami BHP – utrzymującymi się przez okres co najmniej 3 dni,
2) ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót
i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,
3) niemożnością prowadzenia prac ze względu na okresową ochronę miejsc gniazdowania ptaków oraz miejsc stanowiących ich ostoję lub miejsce żerowania oraz w innych przypadkach wstrzymania prac związanych z ochroną gatunkową zwierząt,
4) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia,
5) zwiększeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem,
6) wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, itp.,
7) działaniem siły wyższej w rozumieniu postanowień Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz
o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
8) niemożliwością wykonywania prac ze względu na protesty społeczne związane
z wykonywaniem robót budowlanych – o czas zablokowania prac oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
9) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach,
(ciąg dalszy w sekcji IX - pozostałe informacje)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na skrytkę ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy z pkt 7.4) ogłoszenia - "rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia":
10) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
11) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
12) wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę
i Zamawiającego należytej staranności,
13) prowadzonymi równolegle robotami budowlano-montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem Inspektora do dziennika budowy,
14) następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.
Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.
W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, Strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2.5 pkt 1) - 14) jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej Strony Umowy.
4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego robót, o których mowa w ust. 2.1, 2.2, 2.3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany.
5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.
6. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
8. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a Strony zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

Informacje dodatkowe:
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr 01/2021/8335/PolskiLad, dotyczącą realizacji przez Gminę Miejską Świdnik Inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.