eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zambrów › Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w Odnawialne Źródła Energii i oszczędne oświetlenie uliczne oraz usuwanie azbestuOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w Odnawialne Źródła Energii i oszczędne oświetlenie uliczne oraz usuwanie azbestu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zambrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Zambrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862714616

1.5.8.) Numer faksu: 862712069

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugzambrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w Odnawialne Źródła Energii i oszczędne oświetlenie uliczne oraz usuwanie azbestu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eca76c6f-1a04-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023705/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w Odnawialne Źródła Energii i oszczędne oświetlenie uliczne, oraz usuwanie azbestu ( POLSKI ŁAD)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma zakupowa.pl/pn/zambrow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma zakupowa.pl/pn/zambrow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wójt Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3,
18-300 Zambrów tel. 86 271 46 16, mail: ugz@ugzambrow.pl;;
2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1. lit c i b RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat (protokół z postępowania wraz z załącznikami). Natomiast umowy cywilno-prawne zawarte w trakcie postępowania wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji przechowywane są przez okres 10 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw Urzędu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres
e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Zambrów– jako podmioty współpracujące.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rrg.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I Część I

Dostawa i montaż urządzeń do c.o. i c.w.u.: gruntowych pomp ciepła.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentacje 6 szt. gruntowych pomp ciepła służących do przygotowania CWU i CO w następujących lokalizacjach: Świetlica wiejska w miejscowości Cieciorki, Remiza w miejscowości Wiśniewo, Szkoła Podstawowa w miejscowości Osowiec, Szkoła Podstawowa w miejscowości Poryte – Jabłoń (2 pompy ciepła), Szkoła Podstawowa w miejscowości Wiśniewo
Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót:
1) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9)
2) Przedmiary robót (załącznik nr 10)
3) Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie projektów geologicznych oraz dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.

UWAGA: Przedmiary robót są załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia i stanowią dokument pomocniczy, dopełniający projekt, służącym wyłącznie celom informacyjnym. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i technologię roboty budowlanej i służyć pomocą Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych rozbieżności, w ilości robót pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót wynikający z dokumentacji projektowej i SWZ. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w nim pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych będzie uznana, że jest ujęta w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca, na nim spoczywa obowiązek rzetelnego sprawdzenia, rzeczywistego zakresu zamówienia.
2. Zadanie winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z:
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Dokumentacji Technicznej,
3) Oferty Wykonawcy,
4) Obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej,
5) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

42511110-5 - Pompy grzewcze

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji podczas gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II Część II

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych do 54,9 kWp
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację fabrycznie nowych 8 instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach: Świetlica wiejska w miejscowości Cieciorki, Świetlica wiejska w miejscowości Konopki Jałbrzyków Stok, Świetlica wiejska w miejscowości Nagórki Jabłoń, Remiza w miejscowości Wiśniewo, Świetlica wiejska w miejscowości Krajewo Białe, Szkoła Podstawowa w miejscowości Osowiec, Szkoła Podstawowa w miejscowości Poryte – Jabłoń, Szkoła Podstawowa w miejscowości Wiśniewo, wraz z niezbędnymi do montażu elementami
Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót:
1) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9)
2) Przedmiary robót (załącznik nr 10)

UWAGA: Przedmiary robót są załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia i stanowią dokument pomocniczy, dopełniający projekt, służącym wyłącznie celom informacyjnym. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i technologię roboty budowlanej i służyć pomocą Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych rozbieżności, w ilości robót pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót wynikający z dokumentacji projektowej i SWZ. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w nim pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych będzie uznana, że jest ujęta w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca, na nim spoczywa obowiązek rzetelnego sprawdzenia, rzeczywistego zakresu zamówienia.
3) Zadanie winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z:
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Dokumentacji Technicznej,
3) Oferty Wykonawcy,
4) Obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej,
5) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czsa reakcji podczas gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. Część III

Usunięcie do 10 ton azbestu
Transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zapakowanie, transportem i przekazanie na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest w ilości do 10 ton z budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Zambrów
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) Zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie i przygotowanie do transportu
2) Uporządkowanie terenu robót oraz jego oczyszczenie
3) Transport odebranych lub zdemontowanych odpadów zawierających azbest zgonie z przepisami
4) Przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych
5) Prowadzenie ewidencji odpadów w celu przekazania karty przekazania odpadu

4.2.6.) Główny kod CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262660-5 - Usuwanie azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: terminodbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Cześć IV

Oświetlenie uliczne LED, wymiana lamp, słupów oraz nowego oświetlenia.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacja projektową w następujących lokalizacjach: Krajewo Białe, Wiśniewo, Skarżyn Stary, Wola Zambrowska.
Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót:
1) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9)
2) Przedmiary robót (załącznik nr 10)
3) STWIOR ( załącznik nr 11)
UWAGA: Przedmiary robót są załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia i stanowią dokument pomocniczy, dopełniający projekt, służącym wyłącznie celom informacyjnym. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i technologię roboty budowlanej i służyć pomocą Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych rozbieżności, w ilości robót pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót wynikający z dokumentacji projektowej i SWZ. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w nim pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych będzie uznana, że jest ujęta w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca, na nim spoczywa obowiązek rzetelnego sprawdzenia, rzeczywistego zakresu zamówienia.
4) Zadanie winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z:
6) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
7) Dokumentacji Technicznej, STWIOR
8) Oferty Wykonawcy,
9) Obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej,
10) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Część I:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wraz z dowodem opłaty
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
o Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegającą na montażu pompy ciepła o mocy min. 15 kW
Dodatkowo
Dla części I:
o Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane lub inne wynikające z odrębnych przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
− Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika budowy robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane lub inne wynikające z odrębnych przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Część II:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem opłaty
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
o Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy niezależne instalacje fotowoltaiczne o wielkości min. 12 kWp
Dodatkowo
Dla części II
o Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane lub inne wynikające z odrębnych przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Część III:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
– Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. posiadać wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o odpadach
- posiada umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
o Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno zamówienie związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zwierających azbest ( tj. co najmniej transport i przekazanie na składowisko odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia)
Część IV:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z dowodem opłaty
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
o Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego.


Dodatkowo:

o Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane lub inne wynikające z odrębnych przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Uwagi:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem -terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
a) dla części I : co najmniej trzy roboty polegającą na montażu pompy ciepła o mocy min. 15 kW
b) dla części II: , co najmniej trzy niezależne instalacje fotowoltaiczne o wielkości min. 12 kWp
c) dla części III: co najmniej jedno zamówienie związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zwierających azbest ( tj. co najmniej transport i przekazanie na składowisko odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia)
d) dla części IV co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
7) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia część I - na 1000000,00 zł, część II - 500000,00 zł, część IV - 200000,00 zł
- wykaz montażu pomp ciepła - częśc I, wykaz montażu instalacji fotowoltaicznych - część II, wykaz usług związanych z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest - częśc III, wykaz robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie oświetlenia ulicznego - część IV wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ). Wykaz robót oraz dowody, o których mowa powyżej, mają dotyczyć robót określonych w SWZ
- 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć osób określonych w SWZ - (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ) - część I, II, IV
-Umowa ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2A do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów – wg wzoru załącznik nr 4 do SWZ;
4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty wraz z załącznikami nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;
5) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.;
6) zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 7) -jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

b) Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia.
c) Przed otrzymaniem zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.
d) Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zakończeniem realizacji zmówienia dla Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru dla ostatniej wykonanej części zamówienia.
e) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorach Umów, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorach Umów, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma zakupowa.pl/pn/zambrow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
3) dostarczenia kosztorysu ofertowego uproszczonego potwierdzającego wysokość oferowanej ceny sporządzonego zgodnie z postanowieniami SWZ, wykonanego z podziałem na obiekty
4) dostarczenia zaświadczenia, wystawionego przez bank zawierającego nr konta, na które należało będzie opłacać faktury za wykonane prace lub oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie,
5) dostarczenia dokumentów dotyczących osoby wskazanej w ofercie na stanowisko kierownika budowy i osób pełniących funkcję kierowników robót:
a) potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
b) oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót,
c) oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli jest wymagany.
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 59 ustawy Pzp) – przed podpisaniem umowy złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną.
7) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami robót budowlanych (jeżeli występują) na zasadach określonych w art. 409 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającą postanowienia określone w załączniku nr 8 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.