eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › Budowa i przebudowa dróg oraz inne prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski-z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg oraz inne prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski-z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAWORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 26

1.5.2.) Miejscowość: Jawor

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 767290100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg oraz inne prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski-z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e07f979e-18a2-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076361/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Realizacja zagospodarowania poscaleniowego - Niedaszów. Budowa, przebudowa dróg poscaleniowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Operacja typu „Scalanie gruntów” realizowana jest w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_jawor

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl, pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_jawor. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferta, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_jawor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g) oznaczanie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania
z platformazakupowa.pl w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnym formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zalecane jest podpisanie każdego załączanego pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Jaworski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, e-mail: powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl);
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Jaworze, u. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, e-mail: inspektor@powiat-jawor.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy; w przypadku udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; dane osobowe mogą być przekazane operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan będzie adresatem oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz administratora danych; dane mogą być udostępnione innym uprawnionym odbiorcom;
5) dane osobowe Wykonawcy będą również przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (dokumentacja postępowania jest przechowywana przez co najmniej 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym postępowanie zakończono; umowa jest przechowywana przez co najmniej 10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym umowa została wykonana);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;*
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;**
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – przebudowa drogi nr 1
Przebudowa drogi nr 1 o nawierzchni gruntowej nieulepszonej oraz częściowo utwardzonej kruszywem, na odcinku od km 0+004,77 do km 0+878,00 o długości 873,23 m, obejmująca działki ewidencyjne nr: 108 oraz część 117; wykonanie nasadzeń w ramach przebudowy drogi.
Zakres robót obejmuje m.in.:
-przebudowę drogi nr 1 z wykonaniem nawierzchni jezdni utwardzonej o szerokości od 3,5 do 5 m,
-budowę zjazdów na działki przyległe do drogi,
-zapewnienie systemu odwodnienia poprzez budowę i renowację rowów przydrożnych oraz budowę drenów,
-wykonanie oznakowania pionowego,
-demontaż elementów kolidujących z planowaną inwestycją,
-budowa kanału technologicznego,
-odtworzenie trawników przy rowach lub w obrębie rowów,
-wykonanie nasadzeń w pasie drogi nr 1
Szczegóły dotyczące realizacji tego zadania zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1a do DZIAŁU I SWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do DZIAŁU I SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
1. CENA OFERTY BRUTTO - waga kryterium 60%.
2. OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY - waga kryterium 40%.

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2
Przebudowa składającej się z dwóch odcinków drogi nr 2 o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem, odc. 1 od km 0+000,00 do km 0+179,28 (dł. 179,28 m), odc. 2 od km 0+004,51 do km 0+842,00 (dł. 837,49 m) o łącznej długości 1016,77 m, obejmująca działki ewidencyjne nr: 306 (część), 269, 246 (część); wykonanie nasadzeń w ramach przebudowy drogi; likwidacja i rekultywacja zbędnej drogi na działce nr 293.
Zakres robót obejmuje m.in.:
-przebudowę drogi nr 2 z wykonaniem nawierzchni jezdni utwardzonej o szerokości od 3,5 do 5 m,
-budowę zjazdów na działki przyległe do drogi,
-zapewnienie systemu odwodnienia poprzez budowę i renowację rowów przydrożnych,
-demontaż elementów kolidujących z planowaną inwestycją,
-wykonanie oznakowania pionowego,
-odtworzenie trawników przy rowach i w obrębie rowów,
-usunięcie krzewów i drzew kolidujących z inwestycją,
-wykonanie nasadzeń w pasie drogi nr 2
-wykonanie rekultywacji zbędnej drogi na działce nr 293.
Szczegóły dotyczące realizacji tego zadania zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1b do DZIAŁU I SWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do DZIAŁU I SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 374, poprzez wykonanie dodatkowego wlotu dla drogi gminnej w Niedaszowie, gmina Mściwojów

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
1. CENA OFERTY BRUTTO - waga kryterium 60%.
2. OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY - waga kryterium 40%.

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – przebudowa drogi nr 3
Przebudowa drogi nr 3 o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, na odcinku od km 0+003,55 do km 1+309,50 o długości 1305,95 m, obejmująca działki ewidencyjne nr: 295, 246 (część), 131 (część), 306 (część), 82/2 (część, obręb Zimnik); wykonanie nasadzeń w ramach przebudowy drogi.
Zakres robót obejmuje m.in.:
-przebudowę drogi nr 3 z wykonaniem nawierzchni jezdni utwardzonej o szerokości 3,5 m,
-budowę zjazdów na działki przyległe do drogi
-zapewnienie systemu odwodnienia poprzez budowę i renowację rowów przydrożnych, budowę drenaży i muld,
-demontaż elementów kolidujących z planowaną inwestycją,
-wykonanie oznakowania pionowego,
-odtworzenie trawników przy rowach i w obrębie rowów,
-wykonanie nasadzeń w pasie drogi nr 3
Szczegóły dotyczące realizacji tego zadania zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1c do DZIAŁU I SWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do DZIAŁU I SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
1. CENA OFERTY BRUTTO - waga kryterium 60%.
2. OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY - waga kryterium 40%.

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – przebudowa drogi nr 4
Przebudowa drogi nr 4 o nawierzchni gruntowej utwardzanej kruszywem i gruzem, na odcinku od km 0+003,50 do km 0+869,10 o długości 865,60 m, obejmująca działki ewidencyjne nr: 61, 21 (część), 118 (część, obręb Siekierzyce); wykonanie nasadzeń w ramach przebudowy drogi.
Zakres robót obejmuje m.in.:
-przebudowę drogi nr 4 z wykonaniem nawierzchni jezdni utwardzonej o szerokości 3,5 m,
-budowę zjazdów na działki przyległe do drogi
-zapewnienie systemu odwodnienia poprzez budowę i renowację rowów przydrożnych, budowę drenaży i muld,
-demontaż elementów kolidujących z planowaną inwestycją,
-wykonanie oznakowania pionowego,
-odtworzenie trawników przy rowach lub w obrębie rowów,
-wykonanie nasadzeń w pasie drogi nr 4
Szczegóły dotyczące realizacji tego zadania zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1d do DZIAŁU I SWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do DZIAŁU I SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
1. CENA OFERTY BRUTTO - waga kryterium 60%.
2. OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY - waga kryterium 40%.

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej
1 robotę budowlaną z zakresu budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem o wartości brutto nie mniejszej niż:
-dla zadania 1 – 1 500 000 zł
-dla zadania 2 – 1 500 000 zł
-dla zadania 3 – 1 500 000 zł
-dla zadania 4 – 1 500 000 zł
Składając ofertę na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca powinien wykazać wykonanie dla każdego zadania osobnej roboty w oparciu o odrębną umowę - dla dwóch zadań należy wykazać wykonanie min. 2 robót o wartości każdej z nich co najmniej 1 500 000 zł brutto, dla trzech zadań Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 3 robót o wartości każdej z nich min. 1 500 000 zł, natomiast składając ofertę na cztery zadania Wykonawca wykaże wykonania min. 4 robót o wartości każdej z nich min. 1 500 000 zł brutto. Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, jeśli składając ofertę na 3 zadania, wykaże on wykonanie 2 robót o wartości każdej z nich min. 1 500 000 zł brutto, przy czym łączna wartość tych robót będzie nie mniejsza niż 4 500 000 zł brutto, bądź składając ofertę na 4 zadania, wykaże wykonanie 3 robót budowlanych o wartości każdej z nich min. 1 500 000 zł brutto, przy czy łączna wartość tych robót będzie nie mniejsza niż 6 000 000 zł.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca sporządzi wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
• dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia: 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta powinna również posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownik Budowy, w tym doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 2 zadań dotyczących budowy/przebudowy/remontu dróg. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż jest w posiadaniu środków finansowych lub posiada zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż:
-dla zadania 1 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
-dla zadania 2 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
-dla zadania 3 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
-dla zadania 4 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
(jeśli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000 zł, trzy zadania – 4 500 000 zł, cztery zadania – 6 000 000 zł).
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dalej SKOK) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych podmiotowych środków dowodowych, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. odpisu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesięcy przed ich złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 do oferty – Dział II SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (wg załącznika nr 4 do oferty – Dział II SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunki opisane w pkt 8.1.2.a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca ich wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5 do oferty (Dział II SWZ);
c) informacja z banku lub SKOK potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:
-dla zadania 1 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
-dla zadania 2 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
-dla zadania 3 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
-dla zadania 4 – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
(jeśli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000 zł, trzy zadania – 4 500 000 zł, cztery zadania – 6 000 000 zł) - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
UWAGA: Składane wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia winny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do działu II SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy
z Wykonawców;
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (Załącznik nr 6) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
5. dowód wniesienia wadium, jeżeli wnoszone jest w formie poręczeń lub gwarancji, zgodnie z pkt 14.5 niniejszej specyfikacji;
6. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 8).
7. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
-dla zadania 1 – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
-dla zadania 2 – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
-dla zadania 3 – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
-dla zadania 4 – 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w :
1) pieniądzu – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jaworze, nr rachunku: 52 8647 0007 0018 4322 2000 0014, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr ZP.272.25.2022”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone
w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem,
iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 8.1.2. niniejszej specyfikacji mogą spełniać łącznie.
3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. niniejszej specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do oferty.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.6. niniejszej specyfikacji, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.6.2. niniejszej specyfikacji składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.1.2. niniejszej specyfikacji.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy PZP, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy;
b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności.
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne, niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
4) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. niezbędnych do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) gdy wystąpią opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,
7) gdy w trakcie realizacji robót na terenie budowy wystąpią niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne, które będą wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę,
8) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, tj. awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itd.,
9) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
10) gdy nastąpią opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
11) gdy w trakcie realizacji robót wystąpią niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
12) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w pierwotnie określonym terminie, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego skutkom (...)- ograniczenie pola do 4000 znaków, ciąg dalszy w Dziale III SWZ Projekt umowy , §6 - Zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_jawor na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.