eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w roku 2023 - II przetargOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w roku 2023 - II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS Podzamek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890540974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podzamek 28

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.podzamek@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-podzamek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w roku 2023 - II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c45a49f4-1a0a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018653/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl; platforma www.e-zamówienia.gov.pl; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
/DPSPodzamek/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-mail: dps.podzamek@gmail.com (przy czym ten sposób komunikacji nie
jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między
Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 334)
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl; platformy
www.e-zamówienia.gov.pl; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal /DPSPodzamek/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-mail:
dps.podzamek@gmail.com (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z
ofertą).
4. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
regulaminu ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany bądź wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosku, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania
można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcje „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania na miniPortalu.
9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt. 9, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert.
11. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie o którym mowa w pkt. 9 zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
12. Przedłużenie terminu składania ofert o którym mowa w pkt 10 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z platformy
zakupowej (załącznik nr 8 do SWZ). Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na www.miniportal.uzp.gov.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Podzamku (zwany dalej „Administratorem”),
reprezentowany przez dyrektora, Kontakt z Administratorem: Dom Pomocy Społecznej, Podzamek 28, 57-300 Kłodzko, e-mail:
dps.podzamek@gmail.com tel. 74 867 28 09 / 74 867 85 07;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku: e-mail: iod@koptyra.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, co pozostaje w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) cel przetwarzania danych związany jest z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności,
zbieraniem i przechowywaniem ofert, nawiązaniem kontaktu z oferentem, wypełnieniem obowiązków informacyjnych czy
archiwalnych;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.271.2.2022LC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych
w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2021 poz.1285 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz.
551) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane całodobowo w warunkach stacjonarnych przez
wszystkie dni tygodnia dla 100 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, a w szczególności:
1) Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców i ich problemów pielęgnacyjnych.
2) Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki i leczenia.
3) Sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami leżącymi.
4) Zapewnienie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
5) Stosowanie przymusu bezpośredniego i jego dokumentowanie.
6) Właściwe gospodarowanie lekami.
7) Prowadzenie książki raportów pielęgniarskich.
8) Współpraca z pracownikami Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego i pozostałymi
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
pracownikami DPS.
9) Przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w DPS w zakresie ochrony
zdrowia.
10) Dbanie o mienie DPS.
11) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
12) Unieszkodliwianie powstałych odpadów medycznych.
13) Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich
wagami:
1.) Kryterium cena (K1) waga 60 pkt.
Cena oferty = cena minimalna brutto/cena oferty badanej X 60 pkt
2.) Kryterium termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT (K2) waga 40 pkt
Termin płatności = termin badanej oferty/termin najdłuższy z badanych ofert x 40 pkt.
Maksymalny termin płatności nie może przekraczać 21 dni. Jeżeli termin w ofercie
wykonawcy będzie dłuższy, Zamawiający dla celów oceny oferty przyjmie termin 21 dni.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów w każdym
z kryteriów.
Suma punktów dla każdej oferty zostanie obliczona według wzoru: Σ = K1 + K2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności od dnia wystawienia faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną przez portal zamówieniowy
( www.miniportal.uzp.gov.pl ) podpisanych elektronicznie następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
(załącznik nr 2).
3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego
organu (załącznik nr 4).
5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu (załącznik nr 5).
6. Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 6)
Zamawiający dopuszcza składanie oferty wspólnej.
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z podmiotów występujących
wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VIII podpunkt 2, 3, 5,6 specyfikacji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie
z art. 126 pkt 1ustawy Pzp Wykonawca, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, będzie musiał złożyć oryginalne dokumenty lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające niezaleganie z
opłacaniem należnych opłat do Urzędu Skarbowego oraz ZUS lub KRUS, o których mowa w pkt. VIII podpunkt 5 i 6, aktualne na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2).
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane (załącznik nr 3).
3. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu
(załącznik nr 4).
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania
decyzji właściwego organu (załącznik nr 5).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza składanie oferty wspólnej.
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z podmiotów występujących
wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VIII podpunkt 2, 3, 5,6 specyfikacj

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.minportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

II przetarg

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.