eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-094/2022Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-094/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-094/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96789a8b-1969-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042341/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Usługi cateringowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu,
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem:
https://wum.ezamawiajacy.pl;
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.
Zasady korzystania z Platformy „e-zamawiający”
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Marketplanet na subdomenie Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce
„Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku,
który ma zostać wczytany do systemu.
5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz
innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z
wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub
informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 6.
6) Komunikacja pomiędzy Zamawiający, a Wykonawcą może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
aez@wum.edu.pl, w szczególności w sprawach dotyczących wyjaśnienia treści SWZ, o których mowa w Rozdziale XX.
7) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym
dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV.
8) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach
9.00-17.00)e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail:
iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXXI
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00097396/01 z dnia 2022-03-24
2022-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00124557/01 z dnia 2022-04-15
2022-04-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
SWZ.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1.1 – 1.14 do SWZ, zobowiązany
jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-094/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych, zwanych dalej „usługami” polegających na przygotowaniu i podawaniu lpoczęstunku podczas wydarzeń (spotkań) organizowanych przez Zamawiającego, mających charakter świadczeń jednorazowych w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. albo do wyczerpania łącznej kwoty brutto ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy, sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył lub świadczy nadal,
jednorazowo lub cyklicznie, na rzecz nie mnie niż dwóch podmiotów, co najmniej trzy usługi na rzecz każdego z tych
podmiotów, polegające na przygotowaniu i podawaniu poczęstunku (cateringu) dla co najmniej 150 osobowej grupy
uczestników spotkań, potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się - są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do zmiany cen produktów żywnościowych lub kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, w oparciu o art. 439 ustawy, każda ze Stron po upływie 3-miesięcznego okresu
realizacji przedmiotu umowy, będzie uprawniona do wystąpienia do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia określonego w umowie. Wniosek, o którym mowa powyżej zawierał będzie uzasadnienie dla wnioskowanej
zmiany cen jednostkowych pozycji menu lub usług niezbędnych w celu realizacji przedmiotu umowy, określonych w
Formularzu asortymentowo-cenowym, w związku ze zmianą cen produktów żywnościowych lub kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, poparte dowodami potwierdzającymi faktyczny wzrost cen określonych produktów
żywnościowych lub kosztów związanych z przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że wniosek ten może dotyczyć wyłącznie
usług, które nie zostały wykonane, a wzrost cen nie jest wynikiem sezonowej podwyżki cen produktów żywnościowych.
Podstawą ustalenia zmiany cen jednostkowych pozycji menu lub usług określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym
oraz w konsekwencji wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, będą ww. dowody, przy czym maksymalna łączna
wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, nie może przekroczyć 15 % wartości wynagrodzenia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00124557/01 z dnia 2022-04-15
2022-04-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
określonego w umowie.
Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy z zachowaniem terminu określonego w umowie,
zakres usług w ujęciu ilościowym (przewidywanych spotkań) nie zostanie zrealizowany, a w szczególności gdy umowa nie
zostanie zrealizowana w co najmniej 80% wartości określonej w umowie. W takim przypadku dopuszczalnym jest
wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony, jednakże o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.