eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paczków › Budowa kamienicy w centrum Rynku w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych. Kamienica trójkondygnacyjna z poddaszem użytkowym na działce nr 367/5 w Paczkowie ul. Rynek.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kamienicy w centrum Rynku w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych. Kamienica trójkondygnacyjna z poddaszem użytkowym na działce nr 367/5 w Paczkowie ul. Rynek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Paczków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Paczków

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-370

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774316772

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@paczkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kamienicy w centrum Rynku w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych. Kamienica trójkondygnacyjna z poddaszem użytkowym na działce nr 367/5 w Paczkowie ul. Rynek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeaeaca8-18df-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033627/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Kamienicy na działce 367/5 przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane / chronione.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.paczkow.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej wzp@paczkow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej wzp@paczkow.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców ” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
9. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
12. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
13. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte są w punkcie 39 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte są w punkcie 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.27.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kamienicy w centrum Rynku w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych. Kamienica trójkondygnacyjna z poddaszem użytkowym na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kamienicy w centrum Rynku w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych”. W kamienicy mieścić się będzie 12 mieszkań chronionych, stanowiących własność Inwestora. Kamienica będzie usytuowana po obrysie działka wypełniając lukę w pierzei Rynku, a pod względem formy i gabarytów będzie odzwierciedlać przedwojenny nie istniejący budynek. Na terenie działki nr. 367/5 znajdują się pozostałości fundamentów po rozebranej historycznej kamienicy, wykreślonej z rejestru zabytków. Od strony północno-wschodniej działka 367/5 graniczy z istniejącą kamienicą nr 44 której elementy konstrukcyjne w postaci przypór dodanych przypuszczalnie w latach 1980-tych, tj. bezpośrednio po rozbiórce kamienicy nr 45 wychodzą na obszar projektowanej działki. W ramach zadania przypora ta zostanie rozebrana a budynek 44 zabezpieczony. Na działce 367/24 znajdują się budynki gospodarcze podlegające rozbiórce wg osobnego opracowania.
W ramach zadania należy wybudować obiekt o powierzchni zabudowy: 202,53 m² oraz powierzchnię utwardzoną z kostki betonowej: 1140,84 m².
Obiekt budowlany będzie budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, mieszczącym 12 mieszkań chronionych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Kamienicę zaprojektowano w formie prostopadłościennej i dopasowana jest do obrysu działki. Ilość kondygnacji trzy oraz poddasze użytkowe. Dach dwuspadowy, naczółkowy. Wysokość projektowanego obiektu dostosowano do wysokości budynku sąsiedniego zlokalizowanego pod ul. Rynek 44.
Od strony wschodniej budynek zbliżony jest ścianą do budynku sąsiedniego.
Elewacja frontowa – czteroosiowa z architektonicznymi dekoracjami wykonanymi z cegły i pisakowo – wapiennej zaprawie. Rysunek podziału i rytmu okien został odzwierciedlony na podstawie archiwalnej inwentaryzacji oraz fotografii historycznego budynku.
Strefy między piętrami oddzielono gzymsami. Nad parterem przebiegają dwa wąskie profilowane gzymsy. Ponad oknami piętra przebiega szeroki, uskokowy, wysunięty gzyms pokryty płaską dachówką. Szczyt budynku zbliżony do trapezu z górnym profilowym gzymsem. W ścianie szczytowej okna prostokątne zwieńczone półłukiem i powiązane prostym gzymsem odcinkowym a po bokach małe półkoliste okna. Ponad gzymsem szczytowym widoczna połać naczółkowego dachu. Okna piętra bez parapetów otoczone wąskim prostym profilowanym obramieniem. Wejście główne drzwi jednoskrzydłowe drewniane z górnym doświetleniem.
Jako materiał elewacyjny zastosowano tynk w dwóch kolorach. Na poziomie parteru tynk w odcieniu szary sygnałowy RAL 7004 w takim również kolorze będą elementy gzymsów. Pozostałą cześć elewacji jasny szary.
Elewacja podwórza- również czteroosiowa, bez ozdób z trójkątnym szczytem w kolorze jasnym szarym. Cokół w kolorze szarym RAL 7004
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Kubatura: 1828,60 m³
Łączna pow. użytkowa obiektu 420,85 m² w tym komunikacja z kl.sch. 57,35 m²
Pow. całkowita obiektu 597,05 m²

a) Wysokość, długość, szerokość,
Parametry inwestycji Stan istniejący budynku
Wysokość budynku
mierzona od poz. chodnika przy wejściu
od poziomu posadzki wew. 12,00 m

11,97 m
Szerokość (elew. frontowa) 10,00 m
Szerokość (elew. tylna) 9,60 m
Długość 20,94 m

b) Liczba kondygnacji:
Liczba kondygnacji 3

Budynek został zaprojektowany w technologii murowanej – ściany trzywarstwowe, składające się z warstwy nośnej (konstrukcyjnej) z pustaka ceramicznego, ocieplonego (izolacja termiczna) oraz murowanej ściany osłonowej wykończonej tynkiem wapienno-cementowym.
Konstrukcja:
Fundamenty:
Posadowienie projektowanego budynku pośrednie, przy użyciu wierconych mikro pali żelbetowych oraz monolitycznego oczepu żelbetowego.
wieńce – żelbetowe wylewane na mokro,
nadproża – żelbetowe lub systemowe
rdzenie/słupy – żelbetowe wylewane na mokro,
strop – płytowy, żelbetowy gr. 18 cm,
więźba dachowa – drewniana krokwiowo – kleszczowa i krokwiowo – płatwiowa z drewna sosnowego lub świerkowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną
Ściany:
Ściany zewnętrzne:
parter, piętro poddasze – pustak ceramiczny POROTHERM 25 cm,
ściana zew. parter, piętro od strony budynku nr 44 – pianobeton gr.12cm
Ściany wewnętrzne nośne:
bloczek silikatowy 18 cm
Ściany wewnętrzne działowe:
bloczek silikatowy 12cm i 8cm
Wykończenie wewnętrzne ścian:
Piwnica, parter, piętro – tynk cementowo - wapienny.
Dach:
Dach dwuspadowy, naczółkowy o konstrukcji krokwiowo płatwiowej.
Dach kryty dachówką ceramiczną typu marsylka w kolorze ceglanym. Wszystkie obróbki blacharskie dachu, wiatrownice, itd. z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnoszarym. Deski czołowe i okapowe drewniane lub z włókno betonowe w kolorze i strukturze drewna, malowane na kolor ciemnoszary.

Przeszklenia i drzwi zewnętrzne
Okna zaprojektowano jako jednoramowe, profile PCV z okleiną drewnopodobną w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi, z wiernym odwzorowaniem historycznych podziałów. W ścianach szczytowych na poziomie poddasza znajdują się okna półkoliste i prostokątne zwieńczone łukami półkolistymi. Na poziomie połaci dachowej zaprojektowano okno wyłazowe.
Drzwi zewnętrzne powielono jak w budynkach sąsiednich objętych rewitalizacją. Drzwi o konstrukcji drewnianej, jednoskrzydłowe o szerokości 120cm z doświetleniem górny. Wokół drzwi zastosowano detal.
Posadzki, sufity, strop
• pomieszczenia – gres lub terakota / panele
• sufity- tynk cementowo - wapienny + farba emulsyjna
Budynek zostanie wyposażony w instalacje: gazową, wodną, kanalizacyjną, grzewczą, wentylację grawitacyjną i klimatyzację, elektryczną i teletechniczną, odgromową.
Zakres prac obejmuje budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Krzysztofa Stetkiewicza i projektem wyburzeń wg. odrębnego opracowania, pozwoleniem na budowę nr 67/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., pozwoleniem konserwatorskim nr 1/22 z dnia 14.01.2022 r. zmieniającym pozwolenie nr 141/21 z dnia 26.11.2021 r., pozwoleniem nr 965/N/2021 z dnia 11.01.2022 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szczegóły zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

Zadanie finansowane jest z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211200-1 - Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45313100-5 - Instalowanie wind

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

34928200-0 - Ogrodzenia

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej jedno zadanie o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj: budowa budynku wielokondygnacyjnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór załącznik nr 7 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 6 do SWZ),
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ)
d) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U.2020.1913 z późn. zm.).
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.09.2022 r. o godzinie 10:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:: 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030 z adnotacją „Wadium w postępowaniu nr ZP.27.271.18.2022”
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):
- na adres poczty elektronicznej: wzp@paczkow.pl , w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej.
Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr ZP.27.271.18.2022 - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
lub
- złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf),

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Ponadto zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach opisanych w punkcie 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.