eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: "To jest nasz kawałek podłogi-budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gm. Kańczuga"Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi-budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gm. Kańczuga”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 642 31 42

1.5.8.) Numer faksu: 016 642 66 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi-budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gm. Kańczuga”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b8c4e5f-198a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009738/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowej - To jest nasz kawałek podłogi - budowa grzybka tanecznego w Żuklinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/
Składanie ofert możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy)
mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, barbara.telega@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Prowadzone postępowanie odbywa się
za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem
https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/
Składanie ofert możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy.
Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta,
zalogowaniem się na konto, złożenia oferty, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien
skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail:
oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 – 17:00.
Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo – aplikacyjnych w tym:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows, MAC Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dla dokumentów w innym formacie innym niż „pdf", zaleca się format XAdES [podpis zewnętrzny lub wewnętrzny, preferowany
zewnętrzny]
- przy podpisywaniu plików profilem zaufanym lub dowodem osobistym zaleca się wcześniejszy eksport plików do formatu „.pdf” i dopiero tak przygotowane pliki opatrywać podpisem elektronicznym.
Zamawiający preferuje przygotowanie i podpisywanie wszystkich dokumentów formacie „.pdf”.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
- pliki o wielkości do 100 MB,
- formaty danych zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.) - txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls,
ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, PAdES, ASIC, XMLenc,
- zaleca się aby w prowadzonym postepowaniu posługiwać się plikami o rozszerzeniu: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg,
tif, tiff, zip, 7z, html, xml, przy czym preferowany format to – pdf
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
- oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Strony postępowania mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, barbara.telega@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga mający siedzibę pod adresem: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2. Numer telefonu: 16 642 31 42, adres email: sekretariat@kanczuga.pl Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga mający siedzibę pod adresem: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, tel. 16 642 31 42
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Mielech, adres email: iod@kanczuga.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.21.2022.BT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 16260,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi - budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gmina Kańczuga”, na podstawie której Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót budowlanych.
Na działce nr ewid. gr. 461 w miejscowości Żuklin znajduje się budynek Domu Strażaka. Od strony zachodniej, przy wejściu głównym do budynku znajdują się istniejące stalowe trawersy, przewidziane do wykorzystania jako fundamenty pod planowana wiatę taneczną. Budowa wiaty /grzybka tanecznego o wymiarach ok. 7,0x10,0m + podest na scenę o wymiarach ok. 5,0x2,5m (od strony południowo – zachodniej). Powierzchnia zabudowy ok. 82,50m2. Konstrukcja wiaty drewniana, słupowa. Dach nad wiatą czterospadowy kopertowy, konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkopodobną lub gontem. Podłoga drewniana wykonana z desek ułożonych na legarach na istniejących stalowych trawersach. Podłoga wiaty zabezpieczona barierką drewnianą. W celu zapewnienia dostępności dla wszystkich uczestników, należy zaprojektować podjazd z terenu przyległego bezpośrednio na podłogę grzybka. We wiacie przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia oraz nagłośnienia. W ramach przedmiotowej dokumentacji należy zaprojektować dach nad głównym wejściem do budynku, będący przedłużeniem lub wypustem dachu na projektowaną wiatą.
Lokalizacja projektowanej wiaty wchodzi w kolizję i/lub w zbliżenie z istniejącą siecią: wodociągową, energii elektrycznej, gazową oraz światłowodową. Inwestor posiada stosowne pisma określające warunki zabezpieczenia poszczególnych sieci.
W ramach zleconej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, należy opracować następujące
elementy:
• Projekt budowalny – 3 egz.
• Projekt zagospodarowania terenu – 3 egz.
• Projekt techniczny/wykonawczy – 3 egz.
• Kosztorys inwestorski – 2 egz.
• Przedmiary robót – 2 egz.
• Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST) -2 egz.

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia
1. Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i/lub architektonicznej. Powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, obliczenia i rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału oraz informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót, stanowiące o konieczności opracowania planu BIOZ.
2. Na lokalizację przedmiotowej inwestycji Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunki zabudowy.
3. Wykonawca musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych.
4. Dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączona do jednego egzemplarza wersji papierowej. Dokumentacja elektroniczna musi być tożsama z papierową, a pliki również w wersji edytowalnej.
Dokumentację należy opracować w następujący sposób:
1. Dokumentację projektowo kosztorysową należy opracować zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami w szczególności zgodnie z:
a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.poz. 2351)
b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2021 poz. 1169)
d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)
e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)
f. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126, z późń. zm.);
g. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 t. j.);
h. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t. j.);
i. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.0.1129 t.j.)
j. Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych;
k. Obowiązującymi Polskimi Normami;
l. Zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku nowelizacji przepisów prawa, Wykonawca dostosuje przedmiot zamówienia do aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnego efektu ekonomicznego.
3. Dokumentację należy wykonać w języku polskim wersji papierowej i elektronicznej.
4. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w tym także wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf.
5. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania.
6. W przedmiarach nie mogą występować roboty tymczasowe i towarzyszące. Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy umieścić klauzulę, aby Wykonawcy wykonanie prac tymczasowych i towarzyszących ujęli w kosztach robót podstawowych.
7. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie *.pdf:
a. projekt budowlano – w osobnym 1 pliku ;
b. projekt techniczny/wykonawczy – w osobnym 1 pliku ;
c. projekt zagospodarowania – w osobnym 1 pliku ;
d. STWiOR – w osobnym 1 pliku ;
e. przedmiar – w osobnym 1 pliku ;
f. kosztorys inwestorski – w osobnym 1 pliku.
8. Pliki tekstowe powinny być dodatkowo zapisane w formie edytowalnej w formacie *.doc.
9. Elementy dokumentacji rysunkowej powinny być dodatkowo zapisane w formie edytowalnej *.dwg i *.pdf jako pliki ponumerowane wg numerów rysunków podpisanych przez projektantów.
10. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary należy zapisać w formacie *.ath/*.xml lub innym kompatybilnym z programem RODOS oraz *.pdf.
11. Do opracowanej dokumentacji będzie załączone oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
12. Do każdego projektu należy dołączyć informację BIOZ.

13. W dokumentacji projektowej należy umieścić zapis dotyczący ochrony znaków geodezyjnych, np. o następującej treści: „Wszystkie prace ziemne lub remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.2021.0.1990 t.j.)”.
14. Projekt należy opracować ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję głównego projektanta spełniającego poniższe wymagania:
 Uprawnienia: do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 Doświadczenie zawodowe: Pełnienie funkcji głównego projektanta dla min. 1 dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane obejmujące budowę/rozbudowę/przebudowę wiaty/grzybka/ podłogi tanecznej/altany wraz z niezbędnymi instalacjami.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie stanowiące zał. 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SWZ
b) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zał. nr 2
c) oświadczenie o którym mowa art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) – zał. nr 3 – jeżeli dotyczy,
d) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby – zał. nr 4 – jeśli dotyczy,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 5 – jeśli dotyczy,
f) pełnomocnictwo lub dokument/y potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji, np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 - zał. nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt VI. 2. 3) dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków,
b) w przypadku o którym mowa w pkt „a)” powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
a) zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).
c) wystąpienie siły wyższej
d) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,
e) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada Wykonawca;
f) zmiany o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459)
Inne zamiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały określone w art. 455 ustawy Pzp.
Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/ Składanie ofert możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.