eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oławska 14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-123

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dwomp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2a3bb1c0-9f14-424d-b146-f9aa179f3126

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1520039a-0b67-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037062/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace budowlane w zakresie osuszenia i wykonania izolacji ścian piwnic w budynkach Oddziałów DWOMP w Jeleniej Górze, Lubinie, Wałbrzychu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278283/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DWOMP.III.221.134.2022.PZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 868441,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział Wałbrzych przy ul. Chrobrego 36 w Wałbrzychu wraz z naprawą zawilgoconych ścian piwnic – składa się z:
a) zamówienia podstawowego – którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęte jest wykonanie osuszenia i izolacji ścian od strony zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej,
b) prawa opcji – którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte jest osuszenie ścian piwnic tj. skucie zawilgoconych tynków oraz iniekcja ścian wewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

4.5.5.) Wartość części: 43572,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział Jelenia Góra przy ul. Groszowej 1 w Jeleniej Góry wraz z naprawą zawilgoconych ścian piwnic – składa się z:
a) zamówienia podstawowego – którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęta jest naprawa izolacji pionowej i poziomej ścian na zewnątrz budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Wolności);
b) prawa opcji – którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte jest:
- remont ściany frontowej budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Groszowej),
- naprawa zawilgoconych ścian piwnic wewnątrz budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Wolności).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.5.5.) Wartość części: 236143,27 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia – wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział w Lubinie przy ul. Sienkiewicza 4 w Lubinie – składająca się tylko z zamówienia podstawowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 99244,78 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena jedynej (najkorzystniejszej) złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 567338,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567338,40 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena jedynej (najkorzystniejszej) złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 607665,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607665,13 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena jedynej (najkorzystniejszej) złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218916,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 218916,38 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.